Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về chiều dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định. FORECAST.ETS.Seasonality có thể được sử dụng sau FORECAST.ETS để xác định thời vụ tự động được phát hiện và được sử dụng trong FORECAST.ETS. Mặc dù có thể dùng hàm này một cách độc lập với FORECAST.ETS nhưng các hàm này gắn liền với nhau vì tính thời vụ được phát hiện trong hàm này giống hệt như tính thời vụ được dùng trong FORECAST.ETS, khi xem xét các tham số đầu vào như nhau có ảnh hưởng đến quá trình hoàn tất dữ liệu.

Cú pháp

FORECAST.ETS.SEASONALITY(các_giá_trị; đường_thời_gian; [hoàn_tất_dữ_liệu]; [tổng_hợp])

Cú pháp hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY có các tham đối sau đây:

  • Values    Bắt buộc. Values là các giá trị lịch sử mà bạn muốn dự báo điểm tiếp theo cho nó.

  • Đường thời gian    Bắt buộc. Mảng độc lập hoặc dải ô dữ liệu số. Các ngày trong đường thời gian phải có khoảng cách thống nhất với nhau và không được bằng không. Không bắt buộc phải sắp xếp đường thời gian, vì FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ sắp xếp ngầm để tính toán. Nếu không thể xác định khoảng cách cố định trong đường thời gian đã cung cấp thì FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ trả về lỗi #NUM!. Nếu đường thời gian chứa giá trị trùng lặp thì FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ trả về lỗi #VALUE!. Nếu các dải ô của đường thời gian và giá trị không có cùng kích cỡ thì FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ trả về lỗi #N/A.

  • Hoàn tất dữ liệu    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu một khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu nhưng FORECAST.ETS.SEASONALITY vẫn hỗ trợ lên đến 30 % dữ liệu thiếu và sẽ tự động điều chỉnh theo đó. 0 sẽ chỉ báo để giải thuật tính các điểm thiếu là không. Giá trị mặc định là 1 sẽ bù lấp các điểm thiếu bằng cách hoàn tất các điểm đó thành giá trị trung bình của các điểm lân cận.

  • Tổng hợp    Tùy chọn. Mặc dù đường thời gian yêu cầu khoảng cách không đổi giữa các điểm dữ liệu nhưng FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ tổng hợp nhiều điểm có cùng một tem thời gian. Tham số tổng hợp là một giá trị số cho biết phương pháp nào sẽ được sử dụng để tổng hợp một số giá trị có cùng một tem thời gian. Giá trị mặc định là 0 sẽ sử dụng hàm AVERAGE, bên cạnh đó, còn có các tùy chọn khác là SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Tải xuống sổ làm việc mẫu

Bấm vào nối kết này để tải xuống sổ làm việc với Excel dự báo. Ví dụ về hàm ETS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Các hàm dự báo (tham khảo)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×