Hàm FileAttr

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một dài đại diện cho chế độ tệp đối với các tệp được mở bằng cách dùng lệnh mở .

Cú pháp

FileAttr ( filenumber , returntype )

Cú pháp hàm FileAttr có các đối số:

Tham đối

Mô tả

filenumber

Bắt buộc. Số nguyên. Bất hợp lệ số tệp.

returntype

Bắt buộc. Số nguyên. Số biểu thị loại thông tin để trả về. Xác định 1 để trả về một giá trị chỉ báo chế độ tệp. Trên hệ thống 16-bit chỉ, hãy xác định 2 để truy xuất một núm điều khiển tệp hệ điều hành. returntype 2 không hỗ trợ trong hệ thống 32-bit và sẽ gây ra lỗi.

Trả về giá trị

Khi returntypetham đối là 1, như sau trả về giá trị cho biết phương thức truy nhập tệp:

Mode

Giá trị

Nhập

1

Đầu ra

2

Ngẫu nhiên

4

Chắp thêm

8

Nhị phân

32

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm FileAttr để trả về tệp chế độ và tệp núm điều khiển của một tệp mở. Núm điều khiển tệp được trả về chỉ trên hệ thống 16-bit; trên hệ thống 32-bit, truyền 2 như đối số thứ hai tạo ra lỗi.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×