Hàm EOF

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một số nguyên có chứa giá trị Booleanđúng khi kết thúc của một tệp đã mở cho ngẫu nhiên hoặc tuần tự nhập đã đạt.

Cú pháp

EOF ( filenumber )

Yêu cầu filenumbertham đối là một số nguyên có chứa bất hợp lệ số tệp.

Chú thích

Sử dụng EOF để tránh lỗi được tạo bằng cách tìm cách bắt đầu vào qua phần cuối của tệp.

Hàm EOF trả về False cho đến khi đã đạt tới phần cuối của tệp. Khi tệp mở cho truy nhập ngẫu nhiên hoặc nhị phân , EOF trả về False cho đến khi thực hiện lần cuối nhận điều khoản sẽ không thể đọc toàn bộ bản ghi.

Khi tệp mở cho truy nhập nhị phân , ra do cố gắng đọc qua tệp bằng cách dùng hàm đầu vào cho đến khi EOF trả về True tạo ra lỗi. Dùng các hàm LOFLoc thay vì EOF khi đọc tệp nhị phân với đầu vào, hoặc dùng nhận được khi dùng hàm EOF . Khi tệp mở cho đầu ra, EOF luôn trả về True.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm EOF để phát hiện phần cuối của tệp. Ví dụ này giả định rằng MYFILE là một tệp văn bản với một vài dòng văn bản.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×