Hàm DoEvents

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Tạo ra thực hiện để hệ điều hành có thể xử lý sự kiện khác.

Cú pháp

DoEvents ( )

Chú thích

Hàm DoEvents trả về một số nguyên biểu thị số lượng mở biểu mẫu trong phiên bản độc lập của Microsoft Visual Basic, chẳng hạn như Visual Basic, phiên bản chuyên nghiệp. DoEvents trả về số không trong tất cả các ứng dụng khác.

DoEvents chuyển điều khiển đến hệ điều hành. Điều khiển được trả về sau khi hệ điều hành đã hoàn tất việc xử lý sự kiện trong hàng đợi của nó và tất cả khóa trong hàng đợi SendKeys đã được gửi.

DoEvents rất hữu ích nhất cho những thứ đơn giản như cho phép người dùng để hủy bỏ một quy trình sau khi nó đã bắt đầu, ví dụ: tìm kiếm một tệp. Cho quy trình dài chạy, năng suất để xử lý được tốt hơn thực hiện bằng cách dùng một bộ hẹn giờ hoặc nhiệm vụ cho một cấu phần ActiveX EXE mới. Trong trường hợp sau, nhiệm vụ có thể tiếp tục hoàn toàn độc lập của ứng dụng của bạn, và hệ điều hành cần xử lý các đa nhiệm và thời gian cắt.

Bất kỳ lúc nào bạn tạm thời Hoa lợi để xử lý trong một thủ tục sự kiện, hãy đảm bảo quy trình không thực hiện lại từ một phần khác nhau của mã của bạn trước khi cuộc gọi đầu tiên trả về; Điều này có thể gây ra kết quả không thể dự đoán. Ngoài ra, không dùng DoEvents nếu ứng dụng khác có thể có thể tương tác với quy trình của bạn theo cách bất ngờ trong thời gian mà bạn có mang lại điều khiển.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm DoEvents để thực hiện để mang đến hệ điều hành một lần mỗi lần lặp 1000 của Nhật gây ra. DoEvents trả về số của mở Visual Basic biểu mẫu, nhưng chỉ khi ứng dụng máy chủ là Visual Basic.

' Create a variable to hold number of 
' Visual Basic forms loaded and visible.
Dim I, OpenForms
For I = 1 To 150000 ' Start loop.
If I Mod 1000 = 0 Then ' If loop has repeated
' 1000 times.
OpenForms = DoEvents ' Yield to operating system.
End If
Next I ' Increment loop counter.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×