Hàm DCount

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng hàm DCount để xác định số bản ghi được trong một đã xác định thiết lập bản ghi (một miền). Sử dụng hàm DCount trong Visual Basic cho ứng dụng (VBA) mô-đun, một macro, biểu thức truy vấn hoặc một điều khiển được tính toán.

Ví dụ, bạn có thể dùng hàm DCount trong một mô-đun để trả về số bản ghi trong bảng đơn hàng tương ứng với đơn hàng được đặt vào một ngày cụ thể.

Cú pháp

DCount ( expr miền [tiêu chí] )

Cú pháp hàm DCount có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Biểu thức xác định các trường mà bạn muốn đếm số bản ghi. Nó có thể là một biểu thức chuỗi xác định một trường trong bảng hoặc truy vấn, hoặc nó có thể là biểu thức thực hiện một phép tính trên dữ liệu trong trường đó. Trong expr, bạn có thể bao gồm tên của một trường trong bảng, điều khiển trên biểu mẫu, hằng số hoặc một hàm. Nếu expr bao gồm một hàm, nó có thể được dựng sẵn hoặc người dùng xác định, nhưng không khác miền tổng hợp hoặc SQL hàm tổng hợp.

miền

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi xác định bộ các bản ghi cấu thành tên miền. Nó có thể là một tên bảng hoặc tên truy vấn cho một truy vấn mà không yêu cầu tham số.

tiêu chí

Tùy chọn. Biểu thức chuỗi được dùng để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm DCount được thực hiện. Ví dụ, tiêu chí là thường tương đương với mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL, mà không có từ đó. Nếu tiêu chí được bỏ qua, thì hàm DCount đánh giá expr đối với toàn bộ tên miền. Bất kỳ trường nào trong tiêu chí phải cũng là một trường trong tên miền; Nếu không hàm DCount trả về một Null.


Chú thích

Sử dụng hàm DCount đếm số bản ghi trong một tên miền khi bạn không cần phải biết giá trị cụ thể của chúng. Mặc dù đối số expr có thể thực hiện một phép tính trên một trường, hàm DCount chỉ cần tallies số bản ghi. Giá trị của bất kỳ phép tính thực hiện bởi expr không sẵn dùng.

Sử dụng hàm DCount trong điều khiển được tính toán khi bạn cần phải xác định tiêu chí để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm này được thực hiện. Ví dụ, để hiển thị số lượng đơn hàng để được chuyển đến California, đặt ControlSource thuộc tính của một hộp văn bản biểu thức sau đây:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Nếu bạn chỉ muốn đếm tất cả bản ghi trong tên miền mà không chỉ ra bất kỳ giới hạn, sử dụng hàm Count .

mẹo

Hàm Count có được tối ưu hóa tốc độ tính bản ghi trong truy vấn. Sử dụng hàm Count trong một biểu thức truy vấn thay vì hàm DCount và đặt tùy chọn tiêu chí để bắt buộc bất kỳ giới hạn trên trang kết quả. Sử dụng hàm DCount khi bạn phải đếm số bản ghi trong một tên miền từ bên trong một mô-đun mã hoặc macro, hoặc trong một điều khiển được tính toán.

Bạn có thể dùng hàm DCount đếm số bản ghi có chứa một trường cụ thể không có trong nguồn bản ghi mà biểu mẫu hoặc báo cáo của bạn được dựa trên. Ví dụ, bạn có thể hiển thị số lượng đơn hàng trong bảng đơn hàng trong điều khiển được tính toán trên biểu mẫu dựa trên bảng sản phẩm.

Hàm DCount không tính bản ghi có chứa các giá trị Null trong trường tham chiếu bởi expr , trừ khi expr là ký tự dấu sao (*) đại diện. Nếu bạn dùng dấu sao, hàm DCount tính tổng số bản ghi, bao gồm những người có chứa trường giá trị Null . Ví dụ sau đây tính số bản ghi trong một bảng đơn hàng.

intX = DCount("*", "Orders")

Nếu tên miền là một bảng có một khóa chính, bạn có thể cũng đếm tổng số bản ghi bằng thiết đặt expr đến trường khóa chính, vì sẽ không bao giờ có một giá trị Null trong trường khóa chính.

Nếu expr xác định nhiều trường, phân tách tên trường với một toán tử ghép chuỗi, hoặc dấu và (&) hoặc toán tử phép cộng (+). Nếu bạn dùng dấu và để phân tách các trường, hàm DCount trả về số lượng bản ghi có chứa dữ liệu trong bất kỳ trường được liệt kê. Nếu bạn sử dụng toán tử bổ sung, hàm DCount trả về chỉ số bản ghi có chứa dữ liệu trong tất cả các trường được liệt kê. Ví dụ sau trình diễn hiệu ứng của mỗi toán tử khi sử dụng với một trường có chứa dữ liệu trong tất cả bản ghi (ShipName) và một trường không chứa dữ liệu (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Lưu ý: Dấu và là ưu tiên toán tử ghép chuỗi thực hiện. Bạn sẽ tránh sử dụng toán tử bổ sung cho bất kỳ điều gì khác với số phép cộng, trừ khi bạn muốn phát tán trên các null thông qua một biểu thức cụ thể.

Các thay đổi với bản ghi trong tên miền không được bao gồm khi bạn sử dụng hàm này. Nếu bạn muốn hàm DCount được dựa trên các giá trị đã thay đổi, bạn phải trước tiên lưu các thay đổi bằng cách bấm vào Lưu bản ghi bên dưới bản ghi trên tab dữ liệu , di chuyển tiêu điểm vào bản ghi khác, hoặc bằng cách dùng Update phương pháp.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Hàm sau đây trả về số lượng đơn hàng vận chuyển giao cho quốc gia/khu vực đã xác định sau một ngày vận chuyển đã xác định. Tên miền đó là một bảng đơn hàng.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Để gọi hàm, hãy dùng dòng mã sau đây trong cửa sổ tức thời:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×