Hàm DateValue

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một biến thể (ngày).

Cú pháp

DateValue ( ngày )

Yêu cầu ngàytham đối thông thường là một biểu thức chuỗi biểu thị ngày từ 1 tháng 1, 100 đến ngày 31 tháng 12, 9999. Tuy nhiên, ngày cũng có thể là bất kỳ biểu thức mà có thể đại diện cho một ngày, thời gian, hoặc cả ngày và thời gian, trong phạm vi đó.

Chú thích

Nếu ngày là một chuỗi bao gồm chỉ số phân tách bằng hợp lệ dấu tách ngày, DateValue nhận ra thứ tự tháng, ngày và năm theo định dạng ngày ngắn mà bạn đã xác định cho hệ thống của bạn. DateValue cũng nhận ra ngày rõ ràng có chứa các tên tháng, trong biểu mẫu dài hoặc viết tắt. Ví dụ, ngoài việc nhận biết 30/12 năm 1991 và 12/30/91, DateValue cũng nhận ra ngày 30 tháng 12 năm 1991 và ngày 30 tháng mười hai năm 1991.

Nếu phần năm của ngày được bỏ qua, DateValue sử dụng năm hiện tại từ ngày của hệ thống máy tính của bạn.

Nếu đối số ngày bao gồm thông tin thời gian, DateValue không trả về nó. Tuy nhiên, nếu ngày bao gồm thời gian không hợp lệ thông tin (chẳng hạn như "89:98"), lỗi xảy ra.

Lưu ý: Đối với ngày, nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, ngày tháng đã cung cấp phải dương. Nếu lịch Hijri, ngày tháng đã cung cấp phải lịch Hijri. Nếu ngày tháng đã cung cấp lịch Hijri, đối số ngày là một chuỗi đại diện cho ngày từ 1/1/100 (Gregory ngày 2 tháng 8 718) thông qua 4/3/9666 (Gregory 31 tháng 12, 9999).

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm DateValue để chuyển đổi một chuỗi thành một ngày. Bạn cũng có thể sử dụng chuỗi ký tự ngày để trực tiếp gán một ngày cụ thể cho một biến số biến thể hoặc ngày , ví dụ, MyDate = #2/12/69 #.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×