Hàm DatePart

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) chứa phần xác định của một ngày cụ thể.

Cú pháp

Phần ngày ( khoảng thời gian, ngày [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

Cú pháp hàm DatePart có các đối số:

Tham đối

Mô tả

khoảng thời gian

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi là khoảng thời gian bạn muốn trả về.

Ngày

Bắt buộc. Biến thể Giá trị (ngày) mà bạn muốn đánh giá.

firstdayofweek

Tùy chọn. Một hằng xác định ngày đầu tiên của tuần. Nếu không xác định, chủ nhật giả.

firstweekofyear

Tùy chọn. Hằng số xác định tuần đầu tiên của năm. Nếu không xác định, tuần đầu tiên được giả định là tuần mà ngày 1 tháng 1 xảy ra.


Cài Ings

Khoảng thời gian tham đối có các thiết đặt này:

Thiết đặt

Mô tả

yyyy

Năm

q

Quarter

m

Tháng

y

Ngày của năm

d

Ngày

w

Ngày trong tuần

ww

Tuần

h

Giờ

n

Phút

.

Thứ hai


Đối số firstdayofweek có các thiết đặt này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt NLS API.

vbSunday

1

Chủ Nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ bảy


Đối số firstweekofyear có các thiết đặt này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt NLS API.

vbFirstJan1

1

Bắt đầu với tuần mà ngày 1 tháng 1 xảy ra (mặc định).

vbFirstFourDays

2

Bắt đầu với tuần đầu tiên có tối thiểu bốn ngày trong năm mới.

vbFirstFullWeek

3

Bắt đầu với tuần đầy đủ đầu tiên của năm.


Chú thích

Bạn có thể dùng hàm DatePart để đánh giá một ngày cụ thể và trả về một khoảng thời gian cụ thể của thời gian. Ví dụ, bạn có thể dùng phần ngày để tính toán số ngày trong tuần hoặc giờ hiện tại.

Đối số firstdayofweek ảnh hưởng đến tính toán dùng biểu tượng khoảng "w" và "Đệ".

Nếu date là một ký tự ngày, năm đã xác định sẽ trở thành một phần vĩnh viễn của ngày đó. Tuy nhiên, nếu ngày nằm trong dấu ngoặc kép (""), và bạn bỏ qua năm, năm hiện tại được chèn vào mã của bạn mỗi khi biểu thức ngày được đánh giá. Điều này giúp bạn ghi mã có thể được dùng trong năm khác nhau.

Lưu ý: Đối với ngày, nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, ngày tháng đã cung cấp phải dương. Nếu lịch Hijri, ngày tháng đã cung cấp phải lịch Hijri.

Phần trả về ngày nằm trong đơn vị khoảng thời gian của tiếng ả Rập lịch hiện tại. Ví dụ, nếu lịch hiện tại là lịch Hijri và phần ngày được trả về là năm, giá trị năm là một năm lịch Hijri.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sẽ đưa một ngày, và bằng cách dùng hàm DatePart , Hiển thị quý năm này xuất hiện.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×