Hàm DateAdd

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (ngày) có chứa một ngày mà một khoảng thời gian đã xác định đã được thêm vào.

Cú pháp

DateAdd ( khoảng thời gian, số, ngày )

Cú pháp hàm DateAdd có các đối số:

Đối số

Mô tả

khoảng thời gian

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi là khoảng thời gian bạn muốn thêm.

số

Bắt buộc. Biểu thức số là số khoảng thời gian bạn muốn thêm. Có thể tích cực (để nhận ngày trong tương lai) hoặc số âm (để nhận ngày trong quá khứ).

Ngày

Bắt buộc. Biến thể (Ngày) hoặc ký tự đại diện cho ngày mà khoảng thời gian được thêm vào.


Mẹo: Trong Access 2010, bộ dựng biểu thức có IntelliSense, để bạn có thể thấy những gì đối số biểu thức của bạn yêu cầu.

Thiết đặt

Khoảng thời gian tham đối có các thiết đặt này:

Thiết đặt

Mô tả

yyyy

Năm

q

Quarter

m

Tháng

y

Ngày của năm

d

Ngày

w

Ngày trong tuần

Đệ

Tuần

h

Giờ

n

Phút

s

Giây


Chú thích

Bạn có thể dùng hàm DateAdd để cộng hoặc trừ một khoảng thời gian đã xác định từ một ngày. Ví dụ, bạn có thể dùng DateAdd để tính toán một ngày 30 ngày từ ngày hôm nay hoặc thời gian 45 phút từ bây giờ.

Để thêm ngày vào ngày, bạn có thể sử dụng ngày của năm ("y"), ngày ("d"), hoặc ngày trong tuần ("w").

Hàm DateAdd không sẽ trả về một ngày không hợp lệ. Ví dụ sau đây thêm một tháng vào ngày 31 tháng 1:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

Trong trường hợp này, DateAdd trả về ngày tháng 28 95, không 31-tháng 2-95. Nếu ngày 31-Jan-96, nó trả về 29 tháng 2, 96 vì 1996 là một năm nhuận.

Nếu ngày được tính toán sẽ đặt trước năm 100 (nghĩa là bạn trừ năm nhiều hơn trong ngày), xuất hiện lỗi.

Nếu số không phải là một giá trị dài, nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

Lưu ý: Định dạng giá trị trả về cho DateAdd được xác định bởi các thiết đặt Pa-nen điều khiển , không phải theo định dạng được chuyển qua trong đối số ngày .

Lưu ý: Đối với ngày, nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory, ngày tháng đã cung cấp phải dương. Nếu lịch Hijri, ngày tháng đã cung cấp phải lịch Hijri. Nếu các giá trị tháng tên, tên phải nhất quán với thiết đặt thuộc tính hiện tại của lịch . Để giảm thiểu khả năng của tên tháng xung đột với thiết đặt thuộc tính hiện tại của lịch , hãy nhập giá trị số tháng (định dạng ngày ngắn).

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sẽ đưa một ngày ở dạng nhập và sử dụng hàm DateAdd để hiển thị một ngày tương ứng một số đã xác định của tháng trong tương lai.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×