Hàm choose

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chọn và trả về một giá trị từ một danh sách các đối số.

Cú pháp

Chọn ( chỉ mục , lựa chọn-1 [, lựa chọn-2] … [, lựa chọn-n] )

Cú pháp hàm Choose có các đối số:

Tham đối

Mô tả

index

Bắt buộc. Biểu thức số hoặc trường có kết quả là một giá trị giữa 1 và số lượng các lựa chọn khả dụng.

lựa chọn

Bắt buộc. Biểu thức biến thể có chứa một trong các lựa chọn có thể xảy ra.


Chú thích

Chọn trả về một giá trị từ danh sách lựa chọn dựa trên giá trị chỉ mục. Nếu chỉ mục là 1, Choose trả về lựa chọn đầu tiên trong danh sách; Nếu chỉ mục 2, nó trả về lựa chọn thứ hai và như vậy.

Bạn có thể dùng chọn tra cứu một giá trị trong danh sách các khả năng. Ví dụ, nếu chỉ mục đánh giá là 3 và lựa chọn-1 = "một", lựa chọn-2 = "hai", và lựa chọn-3 = "3", Choose trả về "3". Khả năng này sẽ đặc biệt hữu ích nếu chỉ mục đại diện cho giá trị trong một nhóm tùy chọn.

Chọn đánh giá mọi lựa chọn trong danh sách, ngay cả khi nó trả về chỉ một. Lý do này, bạn nên xem cho hiệu ứng bên không mong muốn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng hàm MsgBox như là một phần của một biểu thức trong tất cả các lựa chọn, một hộp thư sẽ được hiển thị cho lựa chọn mỗi khi nó được đánh giá, ngay cả khi Choose trả về giá trị chỉ một của chúng.

Hàm Choose trả về một giá trị Null nếu chỉ mục nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số lượng các lựa chọn được liệt kê.

Nếu chỉ mục không phải là số nguyên thì nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Choose để hiển thị tên trong phản hồi cho chỉ mục chuyển thành quy trình trong Ind tham số.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×