Hàm CallByName

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thực hiện một phương thức của một đối tượng, hoặc thiết lập hoặc trả về một thuộc tính của một đối tượng.

Cú pháp

CallByName ( đối tượng , procname, calltype [, args()])

Cú pháp hàm CallByName có các đối số:

Tham đối

Mô tả

đối tượng

Bắt buộc. Biến thể (Đối tượng). Tên đối tượng mà hàm này sẽ được thực hiện.

procname

Bắt buộc. Biến thể (Chuỗi). Biểu thức chuỗi có chứa tên của thuộc tính hoặc các phương pháp của đối tượng.

calltype

Bắt buộc. Hằng số. Một hằng số kiểu vbCallType biểu thị loại quy trình được gọi là.

args ()

Tùy chọn. Biến thể (Mảng).


Chú thích

Hàm CallByName được dùng để nhận được hoặc đặt thuộc tính, hoặc để gọi ra một phương thức tại thời gian chạy sử dụng tên chuỗi.

Trong ví dụ sau, dòng đầu tiên sử dụng CallByName để đặt con trỏ chuột thuộc tính của một hộp văn bản, dòng thứ hai được giá trị của thuộc tính con trỏ chuột và dòng thứ ba invokes phương pháp di chuyển để di chuyển hộp văn bản :

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm CallByName để gọi ra phương pháp di chuyển một nút lệnh.

Ví dụ cũng sử dụng biểu mẫu (Form1) với một nút (Command1), và nhãn (Label1). Khi biểu mẫu được tải, chú thích thuộc tính của nhãn được đặt thành tên phương pháp để gọi ra, trong trường hợp này, "Di chuyển". Khi bạn bấm vào nút, hàm CallByName invokes phương pháp để thay đổi vị trí của nút.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×