Hàm ASC

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một số nguyên biểu thị mã ký tự tương ứng với chữ cái đầu tiên trong một chuỗi.

Cú pháp

ASC ( string )

Yêu cầu chuỗitham đối là bất hợp lệ biểu thức chuỗi. Nếu chuỗi chứa ký tự không, một lỗi thời gian chạy xuất hiện.

Chú ý

Phạm vi cho trả về là 0 – 255 trên hệ thống DBCS, nhưng –32768 – 32767 trên hệ thống DBCS .

Lưu ý: Hàm AscB được sử dụng với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì trả về ký tự mã ký tự đầu tiên, AscB trả về byte đầu tiên. Trả về AscW hàm mã ký tự Unicode ngoại trừ việc trên các nền tảng khác nơi Unicode không được hỗ trợ, trong trường hợp đó, hành vi là giống hệt cho hàm Asc .

Lưu ý: Visual Basic cho Macintosh không hỗ trợ Unicode chuỗi. Do đó, AscW(n) không thể trả về tất cả các ký tự Unicode cho n giá trị trong phạm vi 128 – 65,535, như trong môi trường Windows. Thay vào đó, AscW(n) cố một lần đoán tốt nhất"" Unicode n giá trị lớn hơn 127. Do đó, bạn không nên dùng AscW trong môi trường Macintosh.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Asc để trả về một mã ký tự tương ứng với chữ cái đầu tiên trong chuỗi.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×