Hàm ABS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị cùng loại được đưa vào hàm xác định giá trị tuyệt đối của một số.

Cú pháp

Abs ( số )

Yêu cầu sốtham đối có thể là bất hợp lệ biểu thức số. Nếu số chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về; Nếu nó chưa được khởi tạo một biến số, 0 trả về.

Chú thích

Giá trị tuyệt đối của một số là số cường độ của nó. Ví dụ, ABS(-1)ABS(1) trả về 1.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Abs để tính giá trị tuyệt đối của một số.

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×