Giới thiệu về siêu dữ liệu được quản lý trong SharePoint Server 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cung cấp tổng quan về một số khái niệm quan trọng có liên quan để làm việc với các tính năng được quản lý siêu dữ liệu mới trong Microsoft SharePoint Server 2010. Đề cập đến cách thức các tính năng được quản lý siêu dữ liệu mới cung cấp hỗ trợ để thực hiện các nguyên tắc phân loại trang trọng thông qua các thuật ngữ được quản lý. Nó cũng giải thích việc thẻ xã hội như thế nào, và làm thế nào họ liên kết để quản lý siêu dữ liệu tính năng chẳng hạn như quản lý thuật ngữ và từ khóa doanh nghiệp.

Trong bài viết này

Các tính năng được quản lý siêu dữ liệu

Phím điều khoản và khái niệm

Nguyên tắc phân loại

Phân loại theo thẻ

Tập hợp thuật ngữ

Thuật ngữ

Thuật ngữ được quản lý

Từ khóa doanh nghiệp

Nhóm

Công cụ quản lý kho thuật ngữ

Cột siêu dữ liệu được quản lý

Cột từ khóa doanh nghiệp

Thẻ xã hội

Gắn thẻ

Các tình huống siêu dữ liệu: từ các nguyên tắc phân loại đến phân loại theo thẻ

Các lợi ích của siêu dữ liệu được quản lý

Quản lý siêu dữ liệu

Lập kế hoạch và cấu hình cho siêu dữ liệu được quản lý

Tạo và quản lý tập hợp thuật ngữ

Áp dụng siêu dữ liệu

Gắn thẻ nội dung với thuật ngữ được quản lý

Gắn thẻ nội dung với từ khóa doanh nghiệp

Gắn thẻ nội dung với thẻ xã hội

Các tính năng được quản lý siêu dữ liệu

Các tính năng được quản lý siêu dữ liệu mới trong SharePoint Server 2010 được bật bởi một ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý mới cung cấp hỗ trợ cho hai điều quan trọng:

  • Phát hành kiểu nội dung    Chia sẻ các loại nội dung trong các tuyển tập site và các ứng dụng Web. Để biết thêm thông tin về phát hành kiểu nội dung, hãy xem giới thiệu về kiểu nội dung và phát hành kiểu nội dung.

  • Nguyên tắc phân loại    Tạo và quản lý bộ sưu tập phân cấp của tập trung quản lý thuật ngữ (được gọi là tập hợp thuật ngữ) có thể được dùng như thuộc tính cho các mục trong site SharePoint. Các tập hợp thuật ngữ có thể được chia sẻ trên tuyển tập site và các ứng dụng Web. Tập hợp thuật ngữ có thể tạo và quản lý qua một tính năng được gọi là công cụ quản lý kho thuật ngữ.

Đầu Trang

Phím điều khoản và khái niệm

Đây là một số thuật ngữ quan trọng và khái niệm hữu ích để hiểu khi làm việc với các tính năng siêu dữ liệu khác nhau trong SharePoint Server 2010. Tìm hiểu các khái niệm sẽ giúp bạn hiểu rõ thông tin khái quát về giải thích ở phần sau của bài viết này và trong bài viết khác về các tính năng được quản lý siêu dữ liệu.

Nguyên tắc phân loại

Tài nguyên tắc phân loại là phân loại phân cấp từ, nhãn, hoặc thuật ngữ được sắp xếp theo nhóm dựa trên sự giống nhau. Tài nguyên tắc phân loại có thể được xác định và quản lý tập trung bởi một hay nhiều cá nhân. Các quốc tế chuẩn nghiệp phân loại (ISIC), vốn đã được phát triển Liên Hiệp Quốc, là một ví dụ nổi tiếng của một nguyên tắc phân loại nghiệp được dùng để phân loại dữ liệu kinh tế. Nguyên tắc phân loại rất hữu ích vì họ cung cấp một cấu trúc phân cấp, lô-gic của siêu dữ liệu có thể dùng để phân loại thông tin nhất quán.

Đầu Trang

Phân loại theo thẻ

Một phân loại theo thẻ là phân loại kết quả khi người dùng trang Web cộng áp dụng các từ, nhãn, hoặc thuật ngữ cho nội dung trên một trang web. Nếu bạn đã từng điện toán đám mây thẻ trên một trang Web, sau đó bạn có thấy trực quan hóa của một phân loại theo thẻ. Hình dưới đây thể hiện phần Web điện toán đám mây thẻ trên SharePoint site. Phân loại theo thẻ dựa trên một phương thức nên siêu dữ liệu có thể hữu ích vì nó nhẹ kiến thức và chuyên môn của trang người dùng và người tạo nội dung và nó cho phép các phân loại nội dung cải tiến xoay với những người dùng thay đổi nhu cầu kinh doanh và sở thích.

Đám mây thẻ

Đầu Trang

Tập hợp thuật ngữ

Bộ thuật ngữ là một nhóm các thuật ngữ có liên quan.

Tùy thuộc vào vị trí tập hợp thuật ngữ được tạo, phạm vi của nó có thể cục bộ hoặc toàn cầu:

  • Tập hợp thuật ngữ địa phương được tạo trong ngữ cảnh của tuyển tập trang, và đều sẵn dùng (và hiển thị) chỉ cho người dùng của tuyển tập trang đó. Ví dụ, nếu bạn thêm một cột siêu dữ liệu được quản lý danh sách hoặc thư viện và tạo một thuật ngữ mới, đặt cho cột này, sau đó tập hợp thuật ngữ là cục bộ vào tuyển tập trang có chứa danh sách hay thư viện này.

  • Tập hợp thuật ngữ chung đang sẵn dùng trên tất cả các trang đăng ký một ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý cụ thể.

Tập hợp thuật ngữ có thể được cấu hình để đóng, có nghĩa là mà người dùng không thể thêm thuật ngữ mới vào chúng khi chúng nhập một giá trị cho một cột được ánh xạ đến tập hợp thuật ngữ. Hoặc họ có thể được cấu hình để được mở, có nghĩa là người dùng có thể thêm thuật ngữ mới cho thuật ngữ thiết khi chúng Cập Nhật giá trị cho một cột được ánh xạ đến tập hợp thuật ngữ.

Đầu Trang

Thuật ngữ

Thuật ngữ là một mục riêng lẻ trong một tập hợp thuật ngữ và nó là cụ thể từ hoặc cụm từ có thể được liên kết với một mục trên một site SharePoint Server 2010. Thuật ngữ có một ID duy nhất và nó có thể có nhiều văn bản khác nhãn (từ đồng nghĩa). Nếu bạn đang làm việc trên một trang web đa ngôn ngữ, nó cũng có thể có nhãn trong ngôn ngữ khác nhau.

Có hai kiểu thuật ngữ:

Thuật ngữ được quản lý

Thuật ngữ được quản lý thông thường được xác định trước và sắp xếp thành các thuật ngữ phân cấp người quản trị kho thuật ngữ hoặc người khác có quyền để làm việc với siêu dữ liệu được quản lý thiết lập.

Từ khóa doanh nghiệp

Một từ khóa doanh nghiệp là một từ hoặc cụm từ được thêm vào các mục trên một site SharePoint. Từ khóa doanh nghiệp được sắp xếp thành một đơn lẻ, không phải phân cấp bộ thuật ngữ trong công cụ quản lý kho thuật ngữ mang tên thiết từ khóa. Vì người dùng thường có thể thêm bất kỳ từ hoặc cụm từ vào một mục dưới dạng một từ khóa, từ khóa doanh nghiệp có thể dùng để phân loại theo thẻ-kiểu gắn thẻ. Người quản trị kho thuật ngữ hoặc những người khác có quyền để quản lý siêu dữ liệu, có thể chọn để di chuyển từ khóa ra khỏi tập hợp thuật ngữ từ khóa và vào tập hợp thuật ngữ được quản lý cụ thể, điểm mà tại đó các từ khóa sẽ trở nên sẵn dùng trong ngữ cảnh của một tập hợp thuật ngữ cụ thể. Người quản trị kho thuật ngữ cũng có thể chọn để tạo tập hợp từ khóa đóng, để người dùng không thể gửi từ khóa mới và được hạn chế sử dụng từ khóa hiện có.

Đầu Trang

Nhóm

Nhóm xác định ranh giới bảo mật. Nhóm là một tập hợp thuật ngữ đặt tất cả chia sẻ yêu cầu bảo mật thông thường. Chỉ người dùng được chỉ định làm người đóng góp vào một nhóm cụ thể có thể quản lý tập hợp thuật ngữ thuộc nhóm hoặc tạo tập hợp thuật ngữ mới bên trong nó. Các tổ chức nên tạo nhóm duy nhất cho tập hợp thuật ngữ sẽ có nhu cầu truy nhập hoặc bảo mật duy nhất.

Đầu Trang

Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ

Công cụ quản lý kho thuật ngữ là công cụ phân loại học, người quản trị, hoặc cá nhân khác ai quản lý các nguyên tắc phân loại có thể dùng để tạo, nhập và quản lý tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ trong chúng. Công cụ quản lý kho thuật ngữ sẽ hiển thị tất cả toàn cục bộ thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ cục bộ bất sẵn dùng cho tuyển tập trang mà bạn truy nhập vào công cụ quản lý kho thuật ngữ.

Đầu Trang

Cột Siêu dữ liệu được Quản lý

Cột siêu dữ liệu quản lý là một kiểu cột mới có thể được thêm vào danh sách hoặc thư viện sao cho người dùng site hoặc chủ sở hữu nội dung có thể chọn giá trị từ một tập hợp thuật ngữ cụ thể của thuật ngữ được quản lý và áp dụng chúng để nội dung. Một cột siêu dữ liệu quản lý có thể được cấu hình để ánh xạ vào một tập hợp thuật ngữ hiện có, hoặc bạn có thể tạo một bộ đặc biệt cho cột thuật ngữ mới. Nếu bạn tạo một bộ đặc biệt cho một cột siêu dữ liệu quản lý, tập hợp thuật ngữ sẽ là một tập hợp thuật ngữ địa phương được chỉ sẵn dùng trong tuyển tập trang nơi nó đã được tạo ra thuật ngữ mới.

Đầu Trang

Cột Từ khóa doanh nghiệp

Cột từ khóa doanh nghiệp là một cột mà bạn có thể thêm vào kiểu nội dung, danh sách hoặc thư viện để cho phép người dùng thẻ mục với từ hoặc cụm từ mà họ đã chọn. Đó là cột đa giá trị theo mặc định. Khi người dùng nhập một từ hoặc cụm từ vào cột, chúng được trình bày với các gợi ý gợi ý, có thể bao gồm các mục từ tập hợp thuật ngữ được quản lý và tập hợp thuật ngữ từ khóa. Người dùng có thể chọn một giá trị hiện có, hoặc nhập tất cả nội dung mới (nếu tập hợp thuật ngữ từ khóa đã được cấu hình được mở để bổ sung nào người dùng).

Đầu Trang

Thẻ xã hội

Thẻ xã hội là từ hoặc cụm từ mà người dùng trang có thể áp dụng cho nội dung trên site SharePoint để giúp phân loại thông tin theo cách được có ý nghĩa cho họ. Thẻ xã hội cũng có thể được áp dụng cho URL bên ngoài SharePoint site. Thẻ xã hội hỗ trợ phân loại theo thẻ dựa trên việc gắn thẻ. Thẻ xã hội được bao gồm các con trỏ đến ba kiểu thông tin:

  • định danh người dùng

  • URL mục

  • thuật ngữ

Các con trỏ được lưu trữ trong kho gắn thẻ xã hội là một phần của ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng. Kỹ thuật, thẻ xã hội không phải là một phần của tính năng được quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010, nhưng họ kết nối với các tính năng được quản lý siêu dữ liệu trong một vài cách quan trọng giúp hỗ trợ việc dùng nhất quán siêu dữ liệu trong tổ chức. Thuật ngữ phần điểm thẻ xã hội cho một thuật ngữ trong tập hợp từ khóa của kho thuật ngữ cho một trong các ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý mà một trang web được kết nối.

Ví dụ, khi bạn tạo một thẻ xã hội mới, bạn có thể chọn về việc chọn từ điều khoản hiện có, có thể bao gồm thuật ngữ được quản lý, cũng như các từ khóa doanh nghiệp. Nếu bạn chọn một trong những điều khoản hiện có, thẻ xã hội của bạn chứa một con trỏ vào thuật ngữ đó. Nếu bạn chọn không để chọn một thuật ngữ hiện có mà bạn tạo một thuật ngữ không bao giờ đã được dùng trước khi, một từ khóa mới được tạo cho nó trong từ khóa tập hợp thuật ngữ trong kho thuật ngữ và điểm thẻ xã hội mới của bạn vào thuật ngữ này.

Theo cách này, từ khóa được dùng trong thẻ xã hội sẽ được thêm vào từ khóa tập hợp thuật ngữ hiển thị trong công cụ kho thuật ngữ quản lý (nếu họ không tồn tại có), và họ có thể được quản lý bởi người quản trị kho thuật ngữ. Ngoài ra, khi người dùng áp dụng từ khóa doanh nghiệp hoặc quản lý các thuật ngữ để nội dung bằng cách Cập Nhật cột từ khóa doanh nghiệp hoặc quản lý siêu dữ liệu, thẻ xã hội có thể được tạo tự động sao cho các thuật ngữ này được hiển thị dưới dạng thẻ trong nguồn cấp tin tức, đám mây thẻ hoặc hồ sơ trang của tôi. Người sở hữu danh sách hoặc thư viện có thể bật hoặc tắt tính năng phát hành siêu dữ liệu bằng cách Cập Nhật siêu dữ liệu doanh nghiệp và từ khóa thiết đặt cho một danh sách hoặc thư viện.

Khi bạn thêm một thẻ xã hội vào một mục, bạn có thể xác định xem bạn muốn thực hiện định danh của bạn và URL mục riêng tư, nhưng thuật ngữ được lưu trữ trong kho thuật ngữ, luôn là công cộng.

Gắn thẻ xã hội rất hữu ích vì nó cho phép người dùng trang để cải thiện khả năng tìm kiếm nội dung và các thông tin trên trang.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư và bảo mật ngụ ý của việc gắn thẻ xã hội, hãy xem quyền riêng tư và bảo mật ngụ ý của việc gắn thẻ xã hội.

Gắn thẻ

Trong ý nghĩa nhất chung của nó, gắn thẻ có thể tham chiếu chỉ cần đến hành động của việc áp dụng siêu dữ liệu vào một mục, dù là được quản lý siêu dữ liệu hoặc một thẻ xã hội Trong bài viết này, động từ "thẻ" được dùng trong nghĩa này, và không hạn chế để thẻ xã hội.

Đầu Trang

Các tình huống siêu dữ liệu: từ các nguyên tắc phân loại đến phân loại theo thẻ

Các tính năng quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010 hỗ trợ một phạm vi trong các phương pháp để quản lý và sử dụng siêu dữ liệu. Giả sử phạm vi này là một loại liên tục. Ở một đầu của liên tục này, có những nguyên tắc phân loại, vốn là nhóm trang trọng, tập trung quản lý, phân cấp của thuật ngữ. Ở đầu kia của phạm vi này, không có theo thẻ, vốn là phân loại cộng tác gây khi cá nhân áp dụng thẻ tự do cho nội dung.

SharePoint Server 2010 hỗ trợ cả hai cực liên tục này, cũng như điểm đường. Ở một đầu của liên tục, bạn có thể thực hiện các nguyên tắc phân loại trang trọng qua được quản lý các thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ. Ở cuối khác, bạn sẽ hỗ trợ các từ khóa doanh nghiệp và gắn thẻ xã hội, cả hai đều cho phép người dùng site thẻ nội dung bằng các từ khóa lựa chọn của họ.

Ở giữa các cực, bạn có thể áp dụng linh hoạt độ của cấu trúc và điều khiển cho siêu dữ liệu, và bạn có thể điều chỉnh phạm vi mà bạn áp dụng điều khiển này bằng cách chọn để làm cho nó toàn cầu trong các site hoặc nội bộ trong các site. Ví dụ, bạn có thể cấu hình tập hợp thuật ngữ thành dạng đóng hay mở để đóng góp của người dùng. Bạn có thể chọn dùng từ khóa doanh nghiệp và gắn thẻ xã hội kết hợp với thuật ngữ được quản lý, hay không. SharePoint Server 2010 cho phép các tổ chức để kết hợp các ưu điểm của nguyên tắc phân loại được quản lý trang trọng với những lợi ích động của tính năng gắn thẻ xã hội trong cách tùy chỉnh.

Sơ đồ sau minh họa cách khác nhau dựa trên SharePoint giải pháp có thể yêu cầu các phương pháp khác nhau để siêu dữ liệu dựa trên nhu cầu.

Các cấu hình siêu dữ liệu được quản lý linh hoạt

Đầu Trang

Các lợi ích của siêu dữ liệu được quản lý

Có là một số ưu điểm để sử dụng siêu dữ liệu được quản lý trên khắp các trang trong một tổ chức:

Consistent dùng siêu dữ liệu    Các tính năng được quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010 cho phép bạn áp dụng điều chỉnh độ của điều khiển cho siêu dữ liệu đã được thêm vào nội dung. Với thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ được quản lý, bạn có thể thiết lập soát kiểu thuật ngữ có sẵn được thêm vào nội dung, và bạn có thể kiểm soát những ai có thể thêm thuật ngữ mới. Bạn cũng có thể giới hạn dùng từ khóa doanh nghiệp vào danh sách cụ thể từ khóa bằng cách cấu hình từ khóa tập hợp thuật ngữ khi đóng.

Khi cùng thời hạn được sử dụng nhất quán cho site, thật dễ dàng hơn để xây dựng mạnh mẽ quy trình hoặc giải pháp dựa trên các siêu dữ liệu. Ngoài ra, trải nghiệm người dùng để làm việc với siêu dữ liệu trên site, trong danh sách và thư viện, cũng như trong các chương trình máy khách Office giúp dễ dàng cho người dùng trang để áp dụng siêu dữ liệu nhất quán cho nội dung của họ.

Cải thiện khả năng tìm kiếm nội dung    Khi nội dung trên các trang trong một tổ chức có siêu dữ liệu nhất quán, thật dễ dàng hơn để tìm thấy và truy nhập thông tin doanh nghiệp và dữ liệu bằng cách dùng tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm mới, chẳng hạn như Pa-nen tinh chỉnh, Hiển thị ở phía bên trái của trang kết quả tìm kiếm, cho phép người dùng để lọc kết quả tìm kiếm dựa trên siêu dữ liệu.

Pa-nen lọc này sẽ hiển thị siêu dữ liệu có thể được dùng để lọc kết quả tìm kiếm.

Đầu Trang

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách và thư viện để cho phép người dùng để tạo các dạng xem động thông tin dựa trên trường siêu dữ liệu cụ thể. Người dùng có thể dẫn hướng thư viện bằng thư mục hoặc siêu dữ liệu pivot, sau đó họ có thể lọc kết quả bằng cách sử dụng bộ lọc chính bổ sung.

Điều khiển dẫn hướng siêu dữ liệu

Đầu Trang

Tăng khả năng linh hoạt    Các tính năng siêu dữ liệu được quản lý giúp dễ dàng cho người quản trị kho thuật ngữ (hoặc những người khác có quyền để Cập Nhật được quản lý siêu dữ liệu) để duy trì và điều chỉnh phù hợp siêu dữ liệu của bạn như doanh nghiệp cần tiến triển. Bạn có thể cập nhật một bộ thuật ngữ dễ dàng trong công cụ quản lý kho thuật ngữ và thuật ngữ mới hoặc Cập Nhật sẽ tự động trở nên sẵn dùng bất kỳ lúc nào một cột siêu dữ liệu quản lý liên kết với tập hợp thuật ngữ có sẵn. Nếu bạn phối nhiều thuật ngữ vào một thuật ngữ, nội dung được gắn thẻ với các điều khoản sẽ được tự động Cập Nhật để phản ánh các thay đổi này. Bạn có thể xác định nhiều từ đồng nghĩa (hoặc nhãn) cho thuật ngữ riêng lẻ. Nếu trang web của bạn là đa ngôn ngữ, bạn cũng có thể xác định nhãn đa ngôn ngữ cho thuật ngữ riêng lẻ.

Đầu Trang

Quản lý siêu dữ liệu

Lập kế hoạch và cấu hình cho siêu dữ liệu được quản lý

Tổ chức của bạn có thể muốn tham gia vào một số mức độ lập kế hoạch trước khi bạn bắt đầu sử dụng các tính năng được quản lý siêu dữ liệu. Mức độ lập kế hoạch bắt buộc nhiều hơn hoặc ít hơn cân xứng với mức độ hình thức và điều khiển bạn muốn áp đặt trên siêu dữ liệu.

Nếu bạn muốn cho phép người dùng giúp phát triển nguyên tắc phân loại của bạn, sau đó bạn có thể chỉ cần có người dùng thêm từ khóa vào mục, và sau đó sắp xếp những mục này vào tập hợp thuật ngữ khi cần thiết.

Nếu tổ chức của bạn muốn sử dụng tập hợp thuật ngữ được quản lý để triển khai chính thức nguyên tắc phân loại được xác định trước, sau đó liên quan chính với lãi quyền trong cấu trúc của nguyên tắc phân loại cần cộng tác để lập kế hoạch và phát triển các tập hợp thuật ngữ và thuật ngữ được sử dụng. Để biết thêm thông tin về quy trình lập kế hoạch này, hãy xem gói điều khoản và bộ thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý, hãy xem quản lý siêu dữ liệu quản trị.

Sau khi liên quan chính trong tổ chức đồng ý khi tập hợp thuật ngữ bắt buộc, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý kho thuật ngữ để nhập hoặc tạo tập hợp thuật ngữ của bạn và để quản lý và duy trì tập hợp thuật ngữ vào khi người dùng bắt đầu làm việc với siêu dữ liệu. Nếu một ứng dụng quản lý Dịch vụ siêu dữ liệu đã được cấu hình cho ứng dụng Web của bạn và bạn là người quản trị tuyển tập trang hoặc một chỉ định thuật ngữ lưu trữ người quản trị, bạn có thể đến công cụ quản lý lưu trữ các thuật ngữ bằng cách Thiết đặt Site trên menu Hành động trang , sau đó bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ bên dưới Quản trị trang.

Đầu Trang

Tạo và quản lý tập hợp thuật ngữ

Công cụ quản lý kho thuật ngữ cung cấp một điều khiển cây, bạn có thể dùng để thực hiện hầu hết các tác vụ. Vai trò người dùng của bạn cho công cụ này xác định những nhiệm vụ bạn có thể thực hiện. Để làm việc trong công cụ quản lý kho thuật ngữ, bạn phải là người quản trị cụm máy chủ, người quản trị kho thuật ngữ hoặc người nào đó đã được chỉ định làm người quản lý nhóm hoặc người đóng góp cho tập hợp thuật ngữ. Để biết thông tin chi tiết về các vai trò này, hãy xem quản lý siêu dữ liệu vai trò.

Hành động trên một mục trong cấu trúc phân cấp, hãy trỏ đến tên ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý, nhóm, tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ bạn muốn sửa đổi, bấm vào mũi tên xuất hiện, và sau đó sử dụng menu để chọn hành động bạn muốn.

Ví dụ:

Nếu bạn là người quản trị kho thuật ngữ, bạn có thể tạo hoặc xóa nhóm trong một ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý.

Bạn có thể dùng menu để tạo nhóm mới.

Đầu Trang

Nếu bạn là người quản trị kho thuật ngữ hoặc người quản lý nhóm, bạn có thể tạo, nhập, hoặc xóa bỏ tập hợp thuật ngữ trong một nhóm. Thuật ngữ đặt người đóng góp có thể tạo tập hợp thuật ngữ mới.

Sử dụng menu để tạo tập hợp thuật ngữ mới.

Đầu Trang

Nếu bạn là người quản trị kho thuật ngữ, người quản lý nhóm, hoặc thuật ngữ đặt người đóng góp, bạn có thể tạo hoặc dùng lại thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ, cũng như sao chép, di chuyển hoặc xóa bỏ một tập hợp thuật ngữ đã chọn.

Menu hiển thị các hành động mà bạn có thể thực hiện đối với một tập hợp thuật ngữ

Đầu Trang

Nếu bạn là người quản trị kho thuật ngữ, người quản lý nhóm, hoặc thuật ngữ đặt người đóng góp, bạn có thể tạo bản sao, tái sử dụng, phối, không dùng, di chuyển hoặc xóa các thuật ngữ riêng lẻ trong một tập hợp thuật ngữ.

Sử dụng menu để quản lý các thuật ngữ trong một tập hợp thuật ngữ.

Đầu Trang

Ở mỗi mức phân cấp, bạn có thể cấu hình các thuộc tính cụ thể cho một nhóm, tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ bằng cách dùng ngăn thuộc tính Hiển thị ở bên phải của điều khiển cây kho thuật ngữ.

Ví dụ, nếu bạn đang cấu hình tập hợp thuật ngữ, bạn có thể dùng ngăn thuộc tính để xác định các chi tiết chẳng hạn như tên, mô tả, chủ sở hữu, liên hệ, và bên liên quan. Bạn có thể xác định liệu bạn muốn đặt là mở hoặc đóng mới gửi từ người dùng thuật ngữ. Bạn cũng có thể chỉ định nếu bạn muốn thuật ngữ đặt sẵn dùng để gắn thẻ. Nếu bạn chọn để tạo một bộ không sẵn dùng để gắn thẻ thuật ngữ, sau đó nó sẽ không hiển thị cho hầu hết người dùng. Nếu tập hợp thuật ngữ vẫn bên dưới phát triển, ví dụ, bạn có thể chọn để thực hiện trong không sẵn dùng để gắn thẻ.

Ngăn Thuộc tính của Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ

Đầu Trang

Áp dụng siêu dữ liệu

Gắn thẻ nội dung với thuật ngữ được quản lý

Nếu một cột siêu dữ liệu quản lý đã được thêm vào một kiểu nội dung, danh sách hoặc thư viện, sau đó người sở hữu nội dung có thể gắn thẻ nội dung của họ với các thuật ngữ được quản lý từ một thuật ngữ cụ thể thiết lập bằng cách sửa các thuộc tính cho một mục danh sách hoặc thư viện và sau đó cập nhật các trường liên quan trong biểu mẫu Sửa thuộc tính cho mục hoặc tài liệu. Quản lý siêu dữ liệu cột được dễ dàng xác định bởi vì chúng Hiển thị một biểu tượng thẻ có thể được dùng để khởi động hộp thoại bộ chọn thuật ngữ.

Thẻ biểu tượng trong hộp thoại Sửa Thuộc tính

Đầu Trang

Bạn có thể sử dụng bộ chọn thuật ngữ để chọn thuật ngữ từ bên trong cấu trúc phân cấp của tập hợp thuật ngữ. Điều này rất hữu ích nếu bạn không quen thuộc với các điều kiện có thể sẵn dùng. Nếu tập hợp thuật ngữ đã được cấu hình để được mở, và cột siêu dữ liệu được quản lý cho nó cho phép điền vào giá trị, bạn có thể chọn để thêm thuật ngữ mới vào một tập hợp thuật ngữ. Hoặc bạn chỉ có thể chọn để gửi phản hồi cho liên hệ dành riêng cho tập hợp thuật ngữ.

Bạn có thể chọn các thuật ngữ được quản lý từ bộ chọn điều khiển cây.

Khi bạn có thể bắt đầu nhập thuật ngữ bạn muốn, thuật ngữ sẵn có sẽ tự động được đề xuất cho bạn dựa trên những gì bạn bắt đầu nhập, và bạn có thể chọn người mà bạn muốn. Bạn có thể thấy thông tin trong dấu ngoặc vuông sau khi thuật ngữ biểu thị tập hợp thuật ngữ tên và cấu trúc phân cấp cho thuật ngữ. Điều này có thể giúp bạn lựa chọn trong số các thuật ngữ tương tự.

Khi bạn bắt đầu nhập, các thuật ngữ được gợi ý cho bạn.

Nếu trùng lặp hoặc tương tự như thuật ngữ được gợi ý, bạn cũng có thể xem văn bản mô tả cấu hình quản trị kho thuật ngữ cho thuật ngữ để giúp người dùng lựa chọn thích hợp.

Văn bản giải thích giúp người dùng chọn thuật ngữ chính xác.

Đầu Trang

Gắn thẻ nội dung với từ khóa doanh nghiệp

Nếu một cột từ khóa doanh nghiệp đã được thêm vào một kiểu nội dung, danh sách hoặc thư viện, sau đó nội dung người sở hữu (hoặc bất kỳ ai có quyền đóng góp cho danh sách hoặc thư viện) có thể gắn thẻ nội dung với thuật ngữ được quản lý sẵn có hoặc từ khóa bằng cách sửa các thuộc tính cho một mục danh sách hoặc thư viện và nhập từ khóa mà họ muốn vào trường Từ khóa doanh nghiệp . Nếu một thuật ngữ trùng khớp hoặc tương tự như tồn tại, nó sẽ được đề xuất, và bạn có thể chọn nó. Hoặc bạn có thể thêm một từ khóa mới, nếu tập hợp thuật ngữ từ khóa đã cấu hình được mở để thuật ngữ mới. Trường từ khóa doanh nghiệp có đa giá trị, vì vậy bạn có thể thêm nhiều từ khóa vào một mục.

Khi bạn bắt đầu gõ một từ khóa, các thuật ngữ sẵn có và từ khóa hiện có sẽ được đề xuất cho bạn.

Đầu Trang

Gắn thẻ nội dung với thẻ xã hội

Nếu có bật tính năng gắn thẻ xã hội, bạn có thể gắn thẻ nội dung trên site SharePoint mà bạn tìm thấy có ý nghĩa hoặc thú vị. Để gắn thẻ cho một trang, bạn có thể dùng biểu tượng thẻ Hiển thị ở phía trên cùng của trang.

Nút Thẻ xã hội cho một trang

Để gắn thẻ tài liệu hoặc danh sách mục, bạn có thể dùng lệnh thẻ này hiển thị trên tab danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng.

Lệnh thẻ xã hội trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ribbon

Khi bạn bắt đầu nhập thẻ hoặc thẻ mà bạn muốn áp dụng, bạn có thể chọn từ hiện có từ khóa hoặc thuật ngữ được quản lý, hoặc bạn có thể thêm từ khóa mới, nếu tập hợp thuật ngữ từ khóa đang mở.

Gợi ý nhập trước trong hộp thoại Thẻ Xã hội

Bạn cũng có thể chọn các tính năng gắn thẻ nội dung trên trang bên ngoài, chẳng hạn như mạng nội bộ hoặc internet site, bằng cách thêm SharePoint thẻ và ghi chú cụ vào trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về việc gắn thẻ trang bên ngoài, hãy xem bắt đầu với trang web của tôi của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tính năng gắn thẻ xã hội, hãy xem các chủ đề dùng thẻ và ghi chú chia sẻ thông tin với đồng nghiệp .

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×