Giới thiệu về phát hành mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn hoàn thành thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn phải lưu và phát hành mẫu biểu mẫu để người dùng của bạn có thể điền vào biểu mẫu dựa trên đó.

Trong bài viết này

Cách hoạt động của phát hành

Phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Phát hành mẫu biểu mẫu với tin cậy hoàn toàn

Gửi một mẫu biểu mẫu trong thông điệp email

Sửa đổi hoặc di chuyển đã phát hành mẫu biểu mẫu

Cách hoạt động của phát hành

Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, bạn trước tiên lưu mẫu biểu mẫu và sau đó sử dụng trình hướng dẫn phát hành mẫu biểu mẫu cho người dùng của bạn phân phối. Trình hướng dẫn phát hành mẫu biểu mẫu cho phân bố sửa đổi bằng cách thêm vị trí phát hành và lệnh xử lý, sao cho người dùng có thể mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Hướng dẫn xử lý cho phép biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này được tự động Cập Nhật nếu bạn thực hiện thay đổi cho mẫu biểu mẫu sau khi phát hành nó. Khi người dùng trước tiên mở biểu mẫu, Microsoft Office InfoPath tải xuống mẫu biểu mẫu từ vị trí được xác định trong hướng dẫn xử lý với máy tính của người dùng, và sau đó InfoPath sẽ tạo một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Nếu người dùng sẽ lưu biểu mẫu và rồi sau đó mở biểu mẫu, InfoPath so sánh phiên bản của mẫu biểu mẫu trên máy tính của người dùng với phiên bản của mẫu biểu mẫu được xác định trong hướng dẫn xử lý. Nếu phiên bản trong vị trí đã xác định trong hướng dẫn xử lý mới hơn so với phiên bản trên máy tính của người dùng, InfoPath tải xuống phiên bản mới hơn của mẫu biểu mẫu và sau đó Cập Nhật biểu mẫu với phiên bản mới của mẫu biểu mẫu.

Sau khi sửa đổi với vị trí phát hành mẫu biểu mẫu và hướng dẫn xử lý, trình hướng dẫn sau đó lưu mẫu biểu mẫu sửa đổi đến vị trí phát hành mà bạn xác định. Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu tới các vị trí sau đây:

 • Máy chủ chạy Microsoft Windows SharePoint Services    Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu với một máy chủ đang chạy Microsoft Windows SharePoint Services, bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau: bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu lên thư viện tài liệu, nơi nó sẽ được dùng làm mẫu cho tất cả các tài liệu mà người dùng điền trong thứ ở thư viện tài liệu. Hoặc bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang. Điều này có nghĩa là mẫu biểu mẫu có thể được dùng làm mẫu ở một vài tuyển tập trang.

 • Máy chủ chạy InfoPath Forms Services    Bạn có thể phát hành một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt cho phép người dùng không có InfoPath điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng một trình duyệt Web.

 • Như một phần của thông điệp email    Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu bằng cách gửi nó trong thông điệp email đến người dùng của bạn. Người dùng có thể mở thông điệp email đó và điền vào biểu mẫu.

 • Một thư mục mạng chia sẻ    Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu vào một thư mục được chia sẻ mạng mà người dùng của bạn có thể truy nhập. Người dùng của bạn có thể đến thư mục chia sẻ và tạo một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu.

  Lưu ý: Tính năng này sẽ thay thế các chức năng trong Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 bật bạn để phát hành mẫu biểu mẫu vào máy chủ Web.

 • Dưới dạng tệp cài đặt    Nếu bạn có Microsoft Visual Studio .NET 2003 hoặc Microsoft Visual Studio 2005 cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng tệp cài đặt được lưu trữ trên một mạng chia sẻ thư mục. Người dùng có thể tải xuống và chạy tệp cài đặt để cài đặt và đăng ký mẫu biểu mẫu trên máy tính của họ. Nếu bạn không có Visual Studio, bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng và tạo một tệp script đăng ký mẫu biểu mẫu InfoPath. Người dùng có thể sau đó tải xuống mẫu biểu mẫu và kịch bản, và sau đó chạy script để đăng ký mẫu biểu mẫu.

Khi một người dùng muốn để điền vào biểu mẫu một lần đầu tiên, thì người đi đến vị trí nơi mẫu biểu mẫu đã được phát hành và mở ra một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu. Do đó, đó là quan trọng người dùng của bạn có quyền truy nhập vào vị trí nơi bạn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn. Khi người dùng tạo biểu mẫu mới, InfoPath lưu trữ (hoặc lưu trữ) trên máy tính của người dùng mẫu biểu mẫu. Điều này cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu ngay cả khi làm việc ngoại tuyến. Nếu người dùng lưu biểu mẫu và sau đó mở nó sau này để hoàn tất việc điền nó hoặc mở ra một biểu mẫu trống dựa trên mẫu biểu mẫu, InfoPath sẽ quyết định nếu máy tính của người dùng được kết nối đến vị trí đã phát hành mẫu biểu mẫu. Nếu không có kết nối, InfoPath kiểm tra cho bất kỳ Cập Nhật cho mẫu biểu mẫu, áp dụng các bản Cập Nhật, và sau đó mở biểu mẫu. Nếu không có kết nối không có, InfoPath sẽ mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu được lưu trữ trên máy tính của người dùng.

Phát hành mẫu biểu mẫu là không giống như lưu một mẫu biểu mẫu. Khi bạn lưu một mẫu biểu mẫu, bạn đang lưu nó để giữ nguyên công việc của bạn, giống như khi bạn lưu tệp vào máy tính của bạn. Bảng sau đây trình bày các lựa chọn khác nhau bạn có cho việc lưu mẫu biểu mẫu.

Lệnh

Mô tả

Khi nào nên dùng

Lưu

Lưu mẫu biểu mẫu đến vị trí hiện tại, bằng cách dùng cùng tên. Nếu bạn đang sửa mẫu biểu mẫu đã được phát hành lên thư viện tài liệu trên một máy chủ đang chạy Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath cho phép bạn lưu mẫu biểu mẫu chỉ tới vị trí khác với vị trí phát hành.

Bấm lệnh này để lưu các thay đổi khi thiết kế mẫu biểu mẫu. Nếu bạn đang sửa được phát hành mẫu biểu mẫu, hãy bấm lệnh Lưu dưới dạng để lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí mới.

Lưu Như

Lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí mới hoặc cùng một vị trí nhưng với tên mới. Nếu bạn đang sửa mẫu biểu mẫu đã được phát hành, bấm Lưu dưới dạng sẽ không Cập Nhật được phát hành mẫu biểu mẫu.

Bấm lệnh này khi bạn cần sửa đổi một bản sao của mẫu biểu mẫu.

Lưu dưới dạng tệp nguồn

Lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí mới dưới dạng một tập hợp các biểu mẫu tệp thay vì dưới dạng tệp .xsn duy nhất.

Bấm lệnh này khi bạn cần sửa đổi của mẫu biểu mẫu biểu mẫu riêng lẻ tệp; Ví dụ, nếu bạn muốn cập nhật một tệp tài nguyên trong mẫu biểu mẫu. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cần phải làm việc với một mẫu biểu mẫu biểu mẫu riêng lẻ.

Lưu ý: Bạn nên luôn dùng trình hướng dẫn phát hành khi bạn muốn phân phối của mẫu biểu mẫu cho người dùng của bạn.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Trong phiên bản trước của Microsoft Office InfoPath, người dùng của bạn cần cài đặt trên máy tính của họ để điền biểu mẫu được dựa trên mẫu biểu mẫu InfoPath. Trong Office InfoPath 2007, bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt có biểu mẫu có thể điền trong một trình duyệt Web hoặc trong InfoPath. Để cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu trong trình duyệt Web, bạn phát hành mẫu biểu mẫu với một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services.

Lưu ý: Mẫu biểu mẫu có chứa mã không thể phát hành trực tiếp vào máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Vì nhiều lý do, bao gồm khả năng quản lý máy chủ, bảo mật và hiệu suất, một mẫu biểu mẫu có chứa mã tùy chỉnh phải người quản trị phê duyệt trước khi có thể liên kết với thư viện tài liệu hoặc sẵn dùng rộng rãi dưới dạng một ứng dụng Web. Bạn phát hành mẫu biểu mẫu có chứa mã vào một vị trí được chia sẻ mạng, và sau đó người quản trị tải mẫu biểu mẫu vào máy chủ.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu với tin cậy hoàn toàn

Biểu mẫu được phép đầy đủ quyền truy nhập vào tài nguyên hệ thống, chẳng hạn như tệp trên máy tính hoặc thiết đặt khác, được gọi là biểu mẫu hoàn toàn tin cậy. Biểu mẫu hoàn toàn tin cậy sẽ được tạo từ mẫu biểu mẫu được ký điện tử bằng chứng chỉ tin cậy hoặc được cài đặt trên máy tính của người dùng. Mẫu biểu mẫu được ký điện tử bằng chứng chỉ tin cậy không phải được cài đặt hoặc đã đăng ký trên máy tính của người dùng. Loại của mẫu biểu mẫu có thể được phân dưới dạng phần đính kèm trong email, hoặc người dùng có thể tải xuống mẫu biểu mẫu này từ một thư viện tài liệu hoặc thư mục mạng chia sẻ.

Biểu mẫu hoàn toàn tin cậy có thể truy nhập thông tin được lưu trữ trong biểu mẫu chính, cũng như thông tin từ bất kỳ vị trí sau đây:

 • Cùng một tên miền đó là biểu mẫu

 • Tất cả các tên miền khác vào biểu mẫu có thể truy nhập

 • Tất cả các tệp và các thiết đặt trên máy tính mà người điền vào biểu mẫu có thể truy nhập

Để phát hành mẫu biểu mẫu với tin cậy hoàn toàn, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bạn có thể ký điện tử vào mẫu biểu mẫu với một chứng chỉ từ một cơ quan cấp chứng chỉ tin cậy và sau đó phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng. Người dùng của bạn sau đó có thể mở mẫu biểu mẫu từ vị trí được chia sẻ mạng.

 • Nếu bạn có Visual Studio .NET 2003 hoặc Visual Studio 2005, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành để tạo một gói cài đặt và đăng ký mẫu biểu mẫu trên máy tính của người dùng của bạn. Người dùng có quyền quản trị trên máy tính đó có thể chạy gói cài đặt để cài đặt và đăng ký mẫu biểu mẫu.

 • Nếu bạn không có Visual Studio .NET 2003 hoặc Visual Studio 2005, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng và tạo script để đăng ký trên máy tính của người dùng mẫu biểu mẫu. Người dùng có quyền thích hợp người dùng trên máy tính có thể sao chép tệp cả hai vào máy tính và sau đó chạy script để đăng ký mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Gửi một mẫu biểu mẫu trong thông điệp email

Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành phân phối của mẫu biểu mẫu để người dùng của bạn trong thông điệp email. Người dùng có Microsoft Office Outlook 2007 và InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ có thể điền vào biểu mẫu trực tiếp trong thông điệp email khi họ trước tiên mở thông điệp email. Người dùng với các phiên bản trước của Outlook hoặc với ứng dụng email khác nhận được một thông điệp email với mẫu biểu mẫu và biểu mẫu dưới dạng phần đính kèm. Những người dùng lần đầu tiên phải bấm vào phần đính kèm mẫu biểu mẫu để cài đặt mẫu biểu mẫu trên máy tính của họ. Sau khi cài đặt mẫu biểu mẫu, người dùng đó có thể bấm vào phần đính kèm biểu mẫu trong thông điệp email để điền vào biểu mẫu trong InfoPath.

Nếu mẫu biểu mẫu cần truy nhập tài nguyên hệ thống trên máy tính của một người dùng hoặc bạn đang gửi của mẫu biểu mẫu cho người dùng trong tên miền mới, bạn nên ký điện tử bằng chứng chỉ từ một cơ quan cấp chứng chỉ tin cậy trước khi phát hành mẫu biểu mẫu. Người dùng của bạn trong một tên miền khác có thể gặp phải lỗi nếu họ mở một mẫu biểu mẫu không có chứng chỉ.

Đầu trang

Sửa đổi hoặc di chuyển đã phát hành mẫu biểu mẫu

Nếu bạn sửa đổi một mẫu biểu mẫu sau khi nó đã được phát hành và hiện biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, các thay đổi bạn thực hiện với mẫu biểu mẫu sẽ được phản ánh trong các biểu mẫu hiện có. Ví dụ, nếu bạn xóa một phần trong của mẫu biểu mẫu có chứa một bảng, bảng đó và tất cả dữ liệu trong bảng đó sẽ bị xóa trong tất cả các biểu mẫu hiện có được dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Điều này có thể dẫn đến việc mất dữ liệu. Do đó, bạn nên lập kế hoạch để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với biểu mẫu mẫu để xác định các hiệu ứng nào trên biểu mẫu hiện có.

Để sửa đổi một mẫu biểu mẫu đã được phát hành, bạn sửa bản sao làm việc của mẫu biểu mẫu. Sao chép làm việc là phiên bản được lưu trữ trên máy tính hoặc trong một chương trình điều khiển phiên bản, chẳng hạn như Microsoft Visual SourceSafe. Sau khi bạn sửa đổi sao làm việc, bạn có thể phát hành nó đến vị trí phát hành. Nếu bạn không có một bản sao làm việc của mẫu biểu mẫu, bạn có thể nhận được một bản từ vị trí phát hành và sau đó lưu bản sao đó vào vị trí khác với vị trí phát hành. Sau khi sửa đổi sao làm việc của mẫu biểu mẫu của bạn, bạn sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành lại như ban đầu vào mẫu biểu mẫu phát hành vị trí. Trình hướng dẫn phát hành các phiên bản hiện có trong vị trí phát hành mẫu biểu mẫu sẽ ghi đè với phiên bản sửa đổi. Vì InfoPath sẽ quyết định căn cước của mẫu biểu mẫu dựa trên tên và vị trí của nó, điều quan trọng là phải thay đổi này khi bạn phát hành lại mẫu biểu mẫu.

Nếu bạn muốn di chuyển đã phát hành mẫu biểu mẫu vào vị trí khác, bạn có thể phát hành bản sao làm việc của mẫu biểu mẫu đến vị trí mới. Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu đến vị trí mới, bạn có thể cần sửa đổi để phản ánh các vị trí mới. Ví dụ, các vị trí của nguồn dữ liệu ngoài được sử dụng mẫu biểu mẫu của bạn có thể đã thay đổi. Bạn cần cập nhật kết nối dữ liệu với các vị trí mới cho nguồn dữ liệu ngoài trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu đến vị trí mới.

Nếu có hiện biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đã phát hành, bạn cũng cần phải liên kết biểu mẫu hiện có vào mẫu biểu mẫu mà bạn phát hành trong vị trí mới. Nếu bạn chưa làm như vậy, người dùng của bạn có thể không thể mở biểu mẫu hiện có của họ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×