Giới thiệu về mẫu biểu mẫu và biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế biểu mẫu tệp mẫu (.xsn), bạn đang tạo một tệp có chứa nhiều tệp hỗ trợ. Ngược lại, khi người dùng của bạn điền biểu mẫu, họ thực sự điền một tệp mẫu (.xml), dựa trên mẫu biểu mẫu.

Trong bài viết này

Những gì bạn thiết kế: mẫu biểu mẫu

Những gì người dùng của bạn điền: biểu mẫu

Cấu phần của mẫu biểu mẫu

Những gì bạn thiết kế: mẫu biểu mẫu

Bạn tạo mẫu biểu mẫu trong chế độ thiết kế, là môi trường thiết kế InfoPath. Mẫu biểu mẫu là tệp có phần mở rộng tên tệp .xsn. Tệp .xsn xác định cấu trúc dữ liệu, diện mạo và các hành vi của biểu mẫu hoàn thành (.xml tệp).

mẫu biểu mẫu và biểu mẫu dựa trên nó

Mẫu biểu mẫu xác định nhiều thao tác sau, bao gồm:

 • Các điều khiển, nhãn và văn bản hướng dẫn xuất hiện trên biểu mẫu.

 • Cách thức điều khiển hoạt động khi người dùng tương tác với chúng. Ví dụ, bạn có thể thực hiện một phần cụ thể xuất hiện khi người dùng chọn một hộp kiểm và biến mất khi người dùng xóa hộp kiểm.

 • Việc biểu mẫu có dạng xem bổ sung. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế biểu mẫu đơn xin phép ứng dụng, bạn có thể có một xem cho nhà thầu điện, dạng xem khác cho đại diện nhận, và thứ ba xem cho tra người phê duyệt hoặc từ chối ứng dụng.

 • Làm thế nào và vị trí dữ liệu trong biểu mẫu được lưu trữ. Ví dụ, mẫu biểu mẫu của bạn có thể được thiết kế để cho phép người dùng gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trực tiếp hoặc thông qua việc dùng một dịch vụ Web. Hoặc bạn có thể có người dùng lưu biểu mẫu của họ vào một thư mục dùng chung.

 • Phông, màu và các yếu tố thiết kế khác được sử dụng trong biểu mẫu.

 • Việc người dùng có thể tùy chỉnh biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể cho phép người dùng thêm thêm hàng vào bảng lặp, phần lặp, hoặc phần tùy chọn.

 • Việc người dùng sẽ được thông báo khi họ thực hiện các lỗi trong biểu mẫu hoặc quên điền vào một trường bắt buộc.

Sau khi bạn hoàn thành thiết kế của mẫu biểu mẫu, bạn chuẩn nó cho người dùng của bạn bằng cách phát hành dưới dạng tệp .xsn.

Mẹo: Ngoài việc thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn cũng có thể thiết kế phần của mẫu, là các điều khiển tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng trong các mẫu biểu mẫu hoặc tài liệu Microsoft Office. Ví dụ, bạn có thể tạo một phần của mẫu bao gồm trường để thu thập thông tin liên hệ. Bạn có thể dùng phần của mẫu đó trong một vài mẫu biểu mẫu khác nhau. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về phần của mẫu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Những gì người dùng của bạn điền: biểu mẫu

Biểu mẫu InfoPath là tệp .xml chứa dữ liệu XML. Tất cả các biểu mẫu InfoPath được dựa trên mẫu biểu mẫu.

Để minh họa mối quan hệ giữa các mẫu biểu mẫu và biểu mẫu, giả sử bạn thiết kế mẫu biểu mẫu đơn xin phép ứng dụng cho các nhà thầu điện sử dụng. Biểu mẫu là từng ứng dụng đơn xin phép điền một nhà thầu điện tử. Biểu mẫu là chỉ .xml tệp có chứa dữ liệu (và chỉ có dữ liệu) mà đã được nhập vào biểu mẫu. Tất cả các tính năng tạo thành biểu mẫu được cung cấp bởi mẫu biểu mẫu. Điều này nghĩa là bất cứ khi nào người dùng của bạn mở biểu mẫu, biểu mẫu đó phải xác định vị trí và sử dụng mẫu biểu mẫu liên kết của nó để hoạt động đúng. Nếu không, khi người dùng của bạn mở biểu mẫu, họ sẽ nhìn thấy chỉ thẻ đánh dấu XML và dữ liệu.

Để nối kết mẫu biểu mẫu và các biểu mẫu dựa trên nó, InfoPath bao gồm một số tuyến mã, được gọi là lệnh xử lý, ở phía trên cùng của mỗi tệp biểu mẫu. Mã này nối kết biểu mẫu tệp về mẫu biểu mẫu liên kết của nó.

Đầu trang

Cấu phần của mẫu biểu mẫu

Mẫu biểu mẫu là một tệp có chứa nhiều hỗ trợ tệp, chẳng hạn như các tệp xác định cách các điều khiển trên mẫu biểu mẫu sẽ xuất hiện, tệp dành cho đồ họa xuất hiện trên mẫu biểu mẫu và lập trình các tệp bật tùy chỉnh hành vi trong biểu mẫu mẫu. Những tệp này hỗ trợ mình sẽ được gọi là biểu mẫu tệp. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể xem và làm việc với các tệp biểu mẫu tạo thành mẫu biểu mẫu bằng cách trích xuất và lưu những tệp biểu mẫu vào một thư mục.

hỗ trợ tệp hình thành tệp mẫu biểu mẫu ( .xsn)

Các tệp hỗ trợ tạo thành mẫu biểu mẫu có thể bao gồm một hoặc nhiều tệp Sơ đồ XML , tệp chuyển đổi XSL (XSLT) cho mỗi dạng xem trong mẫu biểu mẫu, tệp XML cho dữ liệu xuất hiện theo mặc định khi người dùng trước tiên mở biểu mẫu dựa trên đó tạm thời biểu mẫu chậm, script tệp hoặc mã được quản lý tập hợp và một tệp định nghĩa biểu mẫu, được gọi là Manifest.xsf.

Để làm quen với các tệp làm mẫu biểu mẫu, bạn có thể sử dụng thủ tục sau đây để xem tệp nguồn cho mẫu biểu mẫu.

Xem các tệp biểu mẫu cho mẫu biểu mẫu

 1. Tạo một mẫu biểu mẫu mới, trống.

 2. Trên menu tệp , bấm Lưu dưới dạng tệp nguồn.

 3. Trong hộp thoại Duyệt cho thư mục , chọn một thư mục hiện có để lưu các tệp biểu mẫu hoặc tạo một thư mục mới, sau đó bấm OK.

  InfoPath lưu một bản sao của mẫu biểu mẫu dưới dạng một tập hợp các tệp trong thư mục.

 4. Trong Windows Explorer, hãy duyệt đến thư mục chứa các tệp.

Bảng sau đây mô tả các tệp hỗ trợ của mẫu biểu mẫu. Những tệp này luôn được bao gồm trong mẫu biểu mẫu.

Loại tệp

Phần mở rộng tên tệp

Mô tả

Tệp định nghĩa biểu mẫu

.xsf

Tệp có chứa thông tin về cách mẫu biểu mẫu được giữ lại với nhau, bao gồm lược đồ XML mà nó dùng và các tệp tài nguyên mà nó chứa. InfoPath sẽ tự động tạo tệp này khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu mới. Khi bạn thiết kế và chỉnh sửa mẫu biểu mẫu, tệp sẽ được tự động Cập Nhật để phản ánh các thay đổi của bạn.

Sơ đồ XML

.xsd

Tệp hoặc tệp có giới hạn và xác thực dữ liệu trong một mẫu biểu mẫu. Nội dung của tệp lược đồ XML — thành phần, thuộc tính và tiếp tục — được thể hiện bằng nhóm và các trường trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Mỗi nguồn dữ liệu được liên kết với một mẫu biểu mẫu, bao gồm các nguồn dữ liệu chính, có một tệp .xsd tương ứng.

Xem

.XSL

Các tệp chuyển đổi XSL (XSLT) được dùng để trình bày, xem và chuyển đổi thành HTML dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu người dùng của bạn điền. Khi bạn làm việc với các dạng xem khác nhau của mẫu biểu mẫu, bạn thực sự đang ở dạng biểu thị HTML khác (hoặc chuyển đổi) dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu.

XML mẫu

.xml

Tệp có chứa dữ liệu mà bạn muốn xuất hiện theo mặc định trong điều khiển cụ thể. Người dùng nhìn thấy dữ liệu này khi họ trước tiên mở biểu mẫu và cho đến khi họ chọn giá trị khác nhau trong các điều khiển.

Ngoài các tệp trong bảng trước đó, một mẫu biểu mẫu có thể bao gồm bất kỳ các tệp trong bảng sau đây, tùy thuộc vào thiết kế của mẫu biểu mẫu.

Loại tệp

Phần mở rộng tên tệp

Mô tả

Bản trình bày

.htm, .gif, .bmp, và những người khác

Các tệp được dùng để hiển thị ngăn tác vụ tùy chỉnh hoặc ảnh trong mẫu biểu mẫu.

Lô-gic kinh doanh

JS, .vbs

Tệp có chứa các kịch bản cho việc thực hiện hành vi biểu mẫu cụ thể. Các tệp script là Microsoft JScript hoặc các tệp Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Nhị phân

.dll, .exe, .cab và những người khác

Các tệp bên ngoài cung cấp mã lập trình và công việc bổ sung lô-gic. Ví dụ, nếu bạn tạo một điều khiển chuyên biệt cho mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể cần một chương trình cài đặt để tự động cài đặt và đăng ký điều khiển đó trên máy tính của người dùng của bạn. Tệp nhị phân không được tạo trong InfoPath, nhưng trong chương trình khác chẳng hạn như Microsoft Visual Studio .NET.

InfoPath tự động cập nhật tệp biểu mẫu khi bạn thực hiện thay đổi mẫu biểu mẫu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là giàu kinh nghiệm với XML, hoặc nếu bạn là một trình thiết kế biểu mẫu nâng cao, bạn có thể trích xuất các tệp riêng lẻ biểu mẫu và tùy chỉnh chúng theo cách thủ công. Ví dụ, bạn có thể muốn theo cách thủ công sửa đổi một tập hợp các biểu mẫu tệp trong các loại tình huống sau đây:

 • Bạn muốn sử dụng lại của mẫu biểu mẫu lược đồ XML (.xsd tệp) trong một chương trình Microsoft Office khác. Ví dụ, bạn có thể thêm tệp .xsd InfoPath vào thư viện sơ đồ trong Microsoft Office Word 2007. Sau đó, bạn có thể ánh xạ phần tử từ tệp .xsd InfoPath nội dung của một tài liệu.

 • Bạn muốn tạo một thanh công cụ trong mẫu biểu mẫu có chứa lệnh tùy chỉnh cùng các lệnh sẵn đi kèm với InfoPath. Để thực hiện điều này, bạn cần phải sửa của mẫu biểu mẫu biểu mẫu tệp định nghĩa (.xsf).

 • Bạn muốn thực hiện liên quan đến định dạng nâng cao cho mẫu biểu mẫu của bạn không sẵn dùng trong InfoPath, chẳng hạn như thêm ảnh nền (tệp .gif) vào một nút. Để thực hiện điều này, bạn cần phải sửa biểu mẫu XML phép biến đổi (.xsl) tệp.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×