Giới thiệu về kiểu nội dung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các kiểu nội dung cho phép tổ chức quy mô tổ chức, quản lý và xử lý nội dung trong một cách nhất quán trong các tuyển tập trang. Bằng cách xác định kiểu nội dung cho các loại tài liệu hoặc thông tin sản phẩm, một tổ chức có thể đảm bảo rằng mỗi nhóm các nội dung được quản lý theo một cách nhất quán.

Trong bài viết này

Kiểu nội dung là gì?

Làm thế nào, nội dung loại hoạt động ở cấp trang

Làm thế nào, nội dung loại hoạt động trong danh sách và thư viện

Kiểu nội dung là gì?

Trong quá trình dự án duy nhất, một doanh nghiệp có thể tạo ra một số loại nội dung, ví dụ, đề xuất, Pháp lý hợp đồng, báo cáo công việc và các đặc tả thiết kế sản phẩm khác nhau. Mặc dù các tài liệu này có thể được lưu cùng nhau vì chúng có liên quan đến một dự án duy nhất, chúng có thể được tạo, sử dụng, chia sẻ, và được giữ lại theo cách khác nhau. Một doanh nghiệp có thể thu thập và duy trì siêu dữ liệu về mỗi loại nội dung khác nhau.

Windows SharePoint Services 3.0 cho phép các tổ chức để xác định các tập hợp khác nhau của tài liệu dưới dạng các kiểu nội dung. Kiểu nội dung là nhóm có thể dùng lại thiết đặt mô tả hành vi được chia sẻ cho một kiểu nội dung cụ thể. Các kiểu nội dung có thể được xác định cho bất kỳ kiểu mục trong Windows SharePoint Services 3.0, bao gồm tài liệu, mục danh sách hoặc thư mục. Mỗi loại nội dung có thể chỉ định:

  • Các cột (siêu dữ liệu) mà bạn muốn gán cho mục của loại này.

  • Mẫu tài liệu để tạo mục mới của loại này (tài liệu chỉ loại nội dung).

  • Biểu mẫu Mới, Sửa và Hiển thị tùy chỉnh sẽ dùng với loại này.

  • Các dòng công việc sẵn dùng cho các mục của loại nội dung này.

  • Giải pháp và tính năng tùy chỉnh được kết hợp với các mục của loại nội dung này.

Các kiểu nội dung cung cấp các tổ chức có một cách để quản lý và sắp xếp nội dung nhất quán trong các danh sách khác nhau và thư viện trong một tuyển tập site, và chúng cũng dễ có thể có cho một danh sách hoặc thư viện để chứa nhiều loại mục hoặc các loại tài liệu.

Đầu trang

Làm thế nào, nội dung loại hoạt động ở cấp trang

Các kiểu nội dung được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp cho phép một kiểu nội dung để các đặc tính kế thừa từ kiểu nội dung khác. Điều này cho phép tài liệu để chia sẻ thuộc tính trong tổ chức, trong khi cho phép nhóm tùy chỉnh các thuộc tính cho site cụ thể hoặc danh sách các thể loại.

Các kiểu nội dung đầu tiên được xác định tập trung trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang cho một trang web. Các kiểu nội dung được xác định ở mức site được gọi là kiểu nội dung trang. Kiểu nội dung trang được sẵn dùng trong site con của site mà họ đã được xác định. Ví dụ, nếu một kiểu nội dung trang được xác định trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang web cho trang mức đỉnh trong tuyển tập trang, có sẵn để sử dụng trong danh sách và thư viện trong tất cả các trang trong tuyển tập trang đó. Kiểu nội dung trang có thể thêm riêng lẻ vào danh sách hoặc thư viện và tùy chỉnh để sử dụng trong các danh sách hoặc thư viện. Khi một mẫu loại nội dung site được thêm vào danh sách hoặc thư viện, nó được gọi là một kiểu nội dung danh sách. Các kiểu nội dung danh sách là con của kiểu nội dung trang mà chúng được tạo ra.

Làm thế nào kế thừa hoạt động cho kiểu nội dung trang

Khi bạn xác định một kiểu nội dung tùy chỉnh trang mới trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang cho một trang web, bạn bắt đầu bằng cách chọn một mẹ hiện có kiểu nội dung của site trong bộ sưu tập kiểu nội dung Site làm điểm bắt đầu. Trang kiểu nội dung mới mà bạn tạo kế thừa tất cả các thuộc tính của trang kiểu nội dung mẹ, chẳng hạn như tài liệu mẫu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và cột của nó. Sau khi bạn tạo loại nội dung site mới, bạn có thể thực hiện thay đổi cho bất kỳ trong số các thuộc tính.

Bất cứ khi nào bạn đang thay đổi kiểu nội dung trang, bạn có thể xác định liệu bạn muốn các thay đổi cụ thể để áp dụng cho bất kỳ kiểu nội dung trang con khác hoặc danh sách các kiểu nội dung kế thừa thuộc tính của họ từ các kiểu nội dung trang. Chỉ các thuộc tính kiểu nội dung site con và các kiểu nội dung danh sách chia sẻ với một kiểu nội dung trang web mẹ có thể Cập Nhật. Nếu một trang web con nội dung kiểu đã được tùy chỉnh với các thuộc tính bổ sung kiểu nội dung trang web mẹ không có (ví dụ: Thêm cột), các tùy chỉnh không được ghi đè khi kiểu nội dung trang con được Cập Nhật Thay đổi mà bạn thực hiện với một kiểu nội dung trang web không ảnh hưởng đến trang kiểu nội dung mẹ từ đó tạo loại nội dung site.

Làm thế nào kiểu nội dung trang hỗ trợ quản lý nội dung

Bằng cách xác định kiểu nội dung trang, bạn có thể đảm bảo rằng các thể loại toàn bộ tài liệu được xử lý nhất quán trong các tổ chức của bạn. Ví dụ, tất cả các tài liệu vật chuyển giao khách hàng trong một tổ chức có thể yêu cầu một tập hợp cụ thể của siêu dữ liệu, chẳng hạn như tài khoản số, số dự án và quản lý dự án. Bạn có thể giúp đảm bảo rằng tài khoản số và số dự án được liên kết với tất cả các tài liệu vật chuyển giao của khách hàng trong tổ chức của bạn bằng cách tạo một kiểu nội dung site khách hàng vật chuyển giao có cột bắt buộc đối với mỗi những mục siêu dữ liệu. Tất cả khách hàng vật chuyển giao loại tài liệu trong tuyển tập trang đó thừa kế từ kiểu nội dung trang web này, sau đó yêu cầu người dùng xác định thông tin cho các cột. Nếu bạn cần theo dõi siêu dữ liệu bổ sung liên quan đến các tài liệu vật chuyển giao khách hàng, bạn có thể thêm cột bắt buộc khác để kiểu nội dung trang kết quả chuyển giao khách hàng. Sau đó bạn có thể cập nhật tất cả danh sách kiểu nội dung con kế thừa từ kiểu này nội dung trang, thêm cột mới vào tất cả các tài liệu vật chuyển giao khách hàng.

Đầu trang

Kiểu nội dung hoạt động như thế nào trong danh sách và thư viện

Nếu bạn có một danh sách hoặc thư viện được thiết lập để cho phép nhiều kiểu nội dung, bạn có thể thêm kiểu nội dung danh sách hay thư viện này từ nhóm các kiểu nội dung trang, có sẵn cho trang của bạn.

Khi bạn thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện, bạn thực hiện có thể có cho danh sách hoặc thư viện để chứa mục thuộc loại đó. Lệnh mới trong danh sách hoặc thư viện cho phép người dùng tạo mục mới của loại đó. Một trong những lợi thế chính của kiểu nội dung cho danh sách và thư viện là chúng làm cho nó có thể có cho một danh sách hoặc thư viện để chứa nhiều loại mục hoặc các loại tài liệu, mỗi đều có thể có siêu dữ liệu duy nhất, chính sách, hoặc hành vi.

Tính kế thừa hoạt động như thế nào cho kiểu nội dung danh sách

Khi một mẫu loại nội dung site được thêm vào danh sách hoặc thư viện, nó là con của kiểu nội dung trang mà nó đã được tạo ra. Kiểu nội dung danh sách này kế thừa tất cả các thuộc tính của trang kiểu nội dung mẹ, chẳng hạn như tài liệu mẫu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và cột của nó. Một danh sách kiểu nội dung có thể tùy chỉnh cho các danh sách hoặc thư viện mà nó đã được thêm vào. Các tùy chỉnh không được áp dụng cho kiểu nội dung trang mẹ. Nếu mẹ trang kiểu nội dung cho một kiểu nội dung danh sách được Cập Nhật, con danh sách kiểu nội dung có thể kế thừa những thay đổi này (nếu người duy trì kiểu nội dung trang lựa chọn để áp dụng các bản Cập Nhật cho tất cả các kiểu nội dung con). Nếu bất kỳ thuộc tính danh sách con kiểu nội dung chia sẻ với trang web mẹ nội dung kiểu đã được tùy chỉnh cho kiểu nội dung danh sách, các tùy chỉnh có thể ghi đè khi kiểu nội dung danh sách các thay đổi kế thừa từ kiểu nội dung trang mẹ. Nếu danh sách kiểu nội dung đã được tùy chỉnh với các thuộc tính bổ sung kiểu nội dung mẹ không có (ví dụ: Thêm cột), các tùy chỉnh không được ghi đè khi con danh sách kiểu nội dung kế thừa những thay đổi từ nội dung trang web mẹ nhập.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×