Giám sát dữ liệu Yammer của bạn (hướng dẫn quản trị Yammer)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giám sát Yammer dữ liệu của bạn với những tính năng này: từ khóa theo dõi, thiết đặt bảo mật, dữ liệu xuất, duy trì dữ liệu, và phân tích.

Bài viết này là một phần của hướng dẫn quản trị Yammer

Thiết lập mạng Yammer của bạn

Quản lý người dùng Yammer của bạn

Giám sát dữ liệu Yammer của bạn    

Các tính năng bổ sung của Yammer

Yammer bảo mật FAQ

Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng kỹ thuật của yammer

Từ khóa màn hình

* Đã xác nhận quản trị chỉ

Yammer cho phép bạn theo dõi các từ khóa để theo dõi nội dung nhạy cảm, từ thuật ngữ cụ thể và cụm từ để thông tin cá nhân của nhân viên. Khi bất kỳ người dùng bài viết thư chứa từ khóa theo dõi hoặc cụm từ, Yammer thông báo cho người đã xác định trong hộp nhập địa chỉ email. Người quản trị đã xác nhận có thể truy nhập các thiết đặt này bằng cách đi tới Quản trị mạng và bên dưới nội dung và bảo mật, chọn Màn hình từ khóa.

Các kiểu chuỗi được hỗ trợ: một từ khóa và biểu thức thông thường. Để biết thêm thông tin về ngôn ngữ biểu thức thông thường, vui lòng tham khảo hướng dẫn tham khảo nhanh MSDN.

Bảng này cung cấp một số ví dụ về biểu thức thông thường, mà gắn cờ từ riêng biệt, thẻ tín dụng, và các số an sinh xã hội:

Mục đích

Mẫu hình

Kết quả khớp

Ranh giới từ

\bword\b

khớp với \btheme\b "chủ đề" nhưng không phải "chủ đề, chúng"

Thẻ tín dụng

\b(?:\ d [‐] *?) {13,16} \b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Các số an sinh xã hội

\b\d{3} [-] \d{2} [-] \d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Mẹo: Đối với một điểm bắt đầu để tạo danh sách từ khóa của bạn, hãy ghé thăm: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Thiết đặt bảo mật

* Đã xác nhận quản trị chỉ

Giữ nguyên bảo mật và tính toàn vẹn thông tin của bạn là một trong các ưu tiên cao nhất của Yammer. Ngoài các thước đo, chúng tôi thực hiện để giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không bao giờ bị xâm phạm, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo mật sau đây yêu cầu truy nhập mà bạn có thể thiết lập để thêm bảo vệ mạng của bạn. Bạn có thể truy nhập các thiết đặt này trong Quản trị mạng và trong nội dung và bảo mật, chọn Thiết đặt bảo mật.

IP phạm vi hạn chế

Cách xác định một hoặc nhiều ủy quyền dải IP cho phép bạn giới hạn quyền truy nhập vào mạng Yammer của bạn để chỉ công ty mạng LAN của bạn hoặc mạng khác tin cậy. Bất kỳ người dùng cố gắng đăng nhập từ một trình duyệt web với một địa chỉ IP bên ngoài range(s) cấu hình dưới đây sẽ bị chặn. Bạn có thể nhập một bắt đầu và kết thúc IP phạm vi mà bạn muốn cho phép và gán tên cho mỗi phạm vi.

Thông thường, người dùng bằng cách dùng máy khách di động sẽ bên ngoài phạm vi IP được ủy quyền (trừ khi máy khách di động bằng cách dùng Wi-Fi trên một mạng tin cậy). Để cho phép truy nhập từ máy khách di động, hãy chọn tùy chọn cho phép đăng nhập . Điều này vẫn giới hạn web đăng nhập bên ngoài phạm vi IP tin cậy của bạn, nhưng nó cho phép máy khách di động đăng nhập từ bên ngoài phạm vi IP. Nếu bạn chọn từ chối đăng nhập, người dùng bên ngoài phạm vi IP tin cậy sẽ không thể truy nhập Yammer thông qua máy khách.

Chính sách mật khẩu

Bạn có thể cấu hình cách dài và phức tạp dùng mật khẩu phải và mức độ thường xuyên phải thay đổi. Nếu bạn thay đổi bất kỳ thiết đặt mật khẩu và bấm lưu, người dùng có mật khẩu không đáp ứng các yêu cầu sẽ được nhắc để thay đổi mật khẩu khi đăng nhập của họ tiếp theo. Chọn tùy chọn để Bắt buộc tất cả người dùng để thay đổi mật khẩu của họ ngay đòi hỏi phải có tất cả người dùng để thay đổi mật khẩu của họ lần sau khi họ đăng nhập, bất kể mọi thay đổi yêu cầu mật khẩu.

Lưu ý: Mạng bên ngoài không có khả năng để cấu hình chính sách mật khẩu. Đây là để ngăn không cho người dùng được đối mặt với nhiều mật khẩu độ bền yêu cầu các chính sách nếu họ đang tham gia bên ngoài mạng. Người dùng phải tuân thủ chính sách sức mạnh của mật khẩu của mạng lưới nhà riêng của họ.

Nhắn tin bên ngoài

Bạn có thể chọn để bắt buộc của bạn Exchange Online Exchange quy tắc truyền dẫn (ETRs) trong Yammer. Để biết thông tin về thiết đặt này, hãy xem kiểm soát ngoài nhắn tin trong một mạng Yammer bằng quy tắc truyền dẫn Exchange.

Thực thi các căn cước Office 365 trong Yammer

Bạn có thể chọn để bắt buộc Office 365 định danh trong Yammer . Để biết thông tin về thiết đặt này, hãy xem thực thi các căn cước office 365 dành cho người dùng Yammer.

Xuất dữ liệu

* Đã xác nhận quản trị chỉ

Yammer Xuất dữ liệu gói và xuất tất cả thư, ghi chú, tệp, chủ đề, người dùng và nhóm. Dữ liệu có thể xuất vào một tệp .zip có chứa tệp .csv cho các thư và lưu trữ bổ sung có chứa tệp và trang. Bạn có thể thực hiện một one‐time xuất chỉ đơn giản bằng cách xác định ngày bắt đầu từ mà bạn muốn xuất. Bạn có thể truy nhập các thiết đặt bên dưới Quản trị mạng và trong nội dung và bảo mật, hãy chọn Xuất dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập tự động xuất khẩu lặp lại bằng cách sử dụng Yammer API. Xuất dữ liệu là tệp ZIP bao gồm:

  • Thư, người dùng, các chủ đề và các nhóm trong tệp .csv riêng biệt:    Điều này có chứa các chi tiết đầy đủ của từng kiểu dữ liệu, chẳng hạn như thư ID, dấu thời gian, người dự, nhóm tên, và nhiều.

  • Tệp và thư mục ghi chú:    Những mục này chứa các tệp và ghi chú trên mạng của bạn. Tệp định dạng gốc của họ và ghi chú được xuất theo định dạng HTML. Lưu ý rằng hoạt động xuất khẩu chỉ chứa các tệp và ghi chú đã tạo hoặc sửa đổi trong khoảng thời gian đã xác định cho xuất.

Công cụ quản trị-xuất dữ liệu

Đáp ứng kho, nhu cầu khám phá điện tử và tuân thủ với Yammer của dữ liệu mới xuất dữ liệu của bạn. Xuất dữ liệu gói và xuất tất cả các thư, trang, tệp, chủ đề, người dùng và nhóm trong mạng của bạn. Bạn có thể dễ dàng thiết lập và tạo lặp lại các hoạt động xuất khẩu bằng cách dùng Yammer API xuất dữ liệu hoặc tải xuống một one‐time xuất từ giao diện công cụ quản trị. Tìm thêm thông tin về _z2z_/xuất API trên Trung tâm nhà phát triển Yammer.

Tô sáng

  • Xuất dữ liệu toàn diện:    Xuất tất cả dữ liệu trên mạng của bạn, bao gồm thư, trang, tệp, chủ đề, người dùng và nhóm. Hoạt động xuất khẩu cũng bao gồm bố trang và tất cả phiên bản của trang (Tất cả nội dung đã tạo hoặc sửa đổi trong thời gian đã xác định khoảng thời gian) và tệp.

  • Dữ liệu xuất API:    Sử dụng API của xuất dữ liệu để thiết lập và tùy chỉnh tự động, lặp lại hoạt động xuất khẩu cho mạng của bạn. API cung cấp thêm điều khiển, khả năng linh hoạt, và tùy chỉnh cho nó người quản trị.

  • Giản thể hoạt động xuất khẩu One‐Time:    Chỉ cần xác định ngày bắt đầu để tất cả dữ liệu mạng của bạn từ đó điểm bắt đầu được xuất.

  • Duy trì dữ liệu:    Chọn giữa Khó xóa bỏXóa bỏ đường viền tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của bạn. Khó xóa vĩnh viễn sẽ loại bỏ dữ liệu khi nó sẽ bị xóa trên mạng và được đề xuất cho hầu hết các mạng. Xóa bỏ mềm giữ đã xóa dữ liệu Hiển thị trong dữ liệu hoạt động xuất khẩu.

Sử dụng API Yammer để hoạt động xuất khẩu set‐up định kỳ

Với phần giới thiệu về API xuất dữ liệu, Yammer được loại bỏ các chức năng xuất cũ định kỳ và đơn giản hóa giao diện quản trị xuất dữ liệu. Chức năng xuất định kỳ cũ hơn sẽ vẫn sẵn dùng tạm thời, nhưng chúng tôi khuyến khích người quản trị để chuyển tiếp với API của xuất dữ liệu. Dữ liệu xuất API cung cấp thêm tính linh hoạt và điều khiển cho người quản trị, và cho phép người quản trị để tạo tự động xuất khẩu định kỳ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Script xuất dữ liệu mẫu

Một kịch bản mẫu bằng cách sử dụng API được cung cấp dưới _z1z_/xuất trên Trung tâm nhà phát triển Yammer. Kịch bản này có thể dùng với phổ biến schedulers (định kỳ, v.v.) để dễ dàng thiết lập lặp lại hoạt động xuất khẩu.

Duy trì dữ liệu

* Đã xác nhận quản trị chỉ

Dưới đây, bên dưới Quản trị mạng và trong nội dung và bảo mật, chọn Duy trì dữ liệu, bạn có thể chọn tùy chọn cho cách đã bị xóa bỏ dữ liệu sẽ được giữ lại trên mạng của bạn. Mặc định và tùy chọn được đề xuất là Xóa bỏ cứng, trong đó đã bị xóa bỏ dữ liệu sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn từ mạng của bạn và không nhìn thấy được trong dữ liệu hoạt động xuất khẩu. Bạn cũng có thể chọn Xóa bỏ đường viền, trong đó đã bị xóa bỏ dữ liệu sẽ được lưu giữ trên máy chủ Yammer trừ khi cụ thể bị loại bỏ qua API nhà phát triển. Đã bị xóa bỏ dữ liệu trong trường hợp này không được hiển thị cho người dùng trên mạng, nhưng nó được xuất qua xuất dữ liệu. Chọn tùy chọn nếu bạn có một số quy định hoặc yêu cầu tuân thủ khám phá điện tử đòi hỏi duy trì dữ liệu đã xóa này.

Phân tích

Đây là một bảng điều khiển để theo dõi và theo dõi hiệu suất mạng của bạn, cho phép bạn có thể theo dõi trạng thái của nó, xác định cơ hội cho tăng trưởng và giúp bạn theo dõi các cách tổ chức của bạn đang dùng Yammer. Bạn có thể truy nhập mạng hiệu năng số liệu chẳng hạn như mạng gia tăng, thành viên tham gia, thư được đăng, nhóm và các thống kê bên dưới Quản trị mạng, bên dưới phân tích, hãy chọn bảng điều khiển. Vui lòng lưu ý rằng chức năng phân tích được mở để tất cả người dùng trên mạng của bạn, để mọi người dùng có thể xem tổng hợp số liệu thống kê về mạng của họ.

Bài viết tiếp theo: các tính năng bổ sung Yammer (hướng dẫn về quản trị Yammer).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hướng dẫn quản trị yammer

Trung tâm quản trị yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×