Gán quyền truy nhập Exchange để di chuyển hộp thư đến Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn di chuyển hộp thư tại cơ sở Exchange đến Office 365, các quyền truy nhập, và trong một số trường hợp, sửa đổi các hộp thư, được yêu cầu. Tài khoản người dùng được dùng để kết nối với tổ chức Exchange tại chỗ của bạn trong quá trình di chuyển cần những quyền. Gọi là người quản trị di chuyển, tài khoản người dùng được dùng để tạo điểm cuối di chuyển để tổ chức tại chỗ của bạn.

Người quản trị di chuyển phải có quyền quản trị cần thiết trong tổ chức Exchange tại chỗ của bạn để tạo điểm cuối di chuyển thành công. Các đặc quyền quản trị cùng được yêu cầu nếu người quản trị di chuyển muốn tạo một lô di chuyển nếu tổ chức của bạn có không có điểm cuối di chuyển. Danh sách sau đây Hiển thị các đặc quyền quản trị cần thiết cho tài khoản người quản trị di chuyển để di chuyển hộp thư đến Office 365 bằng cách sử dụng các kiểu khác nhau của di chuyển:

 • Di chuyển theo giai đoạn Exchange   

  Để di chuyển theo giai đoạn, tài khoản người quản trị di chuyển phải là:

  • Thành viên của nhóm Domain Admins trong Dịch vụ Miền Active Directory (ADDS) trong tổ chức tại chỗ.

   hoặc

  • Gán quyền FullAccess cho mỗi tại cơ sở hộp thư và WriteProperty quyền sửa đổi thuộc tính TargetAddress trên tài khoản người dùng tại chỗ.

   hoặc

  • Gán quyền Receive As trên cơ sở dữ liệu hộp thư tại cơ sở lưu trữ hộp thư người dùng và WriteProperty quyền sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho tài khoản người dùng tại chỗ.

 • Di chuyển chuyển giao Exchange   

  Để di chuyển chuyển giao, tài khoản người quản trị di chuyển phải là:

  • Thành viên của nhóm Domain Admins trong Dịch vụ Miền Active Directory (ADDS) trong tổ chức tại chỗ.

   hoặc

  • Gán quyền FullAccess cho mỗi hộp thư tại cơ sở.

   hoặc

  • Gán quyền Receive As trên cơ sở dữ liệu hộp thư tại cơ sở lưu trữ hộp thư người dùng.

 • Di chuyển thư Access giao thức Internet 4 (IMAP4)   

  Để di chuyển IMAP4, giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv) cho lô di chuyển tệp phải chứa:

  • Tên người dùng và mật khẩu cho mỗi hộp thư mà bạn muốn di chuyển.

   hoặc

  • Tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản trong IMAP4 nhắn tin hệ thống của bạn có đặc quyền quản trị cần thiết để truy nhập tất cả các hộp thư người dùng. Để tìm hiểu IMAP4 máy chủ của bạn hỗ trợ hay không phương pháp này và làm thế nào để cho phép nó, hãy xem tài liệu cho máy chủ IMAP4 của bạn.

Bạn có thể dùng Exchange Management Shell trong tổ chức tại chỗ của bạn để nhanh chóng gán các quyền cần thiết để di chuyển hộp thư đến Office 365.

Lưu ý: Vì Exchange Server 2003 không hỗ trợ Exchange Management Shell, bạn phải dùng Active Directory người dùng và máy tính để gán quyền FullAccess và Exchange Server trình quản lý để gán quyền Receive As. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào để gán tài khoản Dịch vụ truy nhập vào tất cả hộp thư trong Exchange Server 2003.

Để biết thông tin về di chuyển hộp thư cần Office 365 bằng cách sử dụng các kiểu khác nhau di chuyển, hãy xem các cách di chuyển nhiều tài khoản email đến Office 365

Bạn cần biết những gì trước khi bắt đầu?

 • Ước tính thời gian để hoàn tất quy trình từng: 2 phút.

 • Bạn cần phải được gán quyền trước khi bạn có thể thực hiện thủ tục hoặc thủ tục này. Để xem những quyền gì bạn cần, hãy xem mục nhập "Quyền và ủy quyền" trong phần "Người nhận cung cấp quyền" trong chủ đề Người nhận quyền .

Bạn muốn làm gì?

Gán quyền FullAccess

Các ví dụ sau đây Hiển thị cách khác nhau để sử dụng lệnh ghép ngắn Exchange PowerShell Add-MailboxPermission để gán quyền FullAccess cho tài khoản người quản trị di chuyển cho hộp thư trong tổ chức tại chỗ của bạn.

Ví dụ 1   
FullAccess quyền hộp thư của Terry Adams được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển (ví dụ, migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Ví dụ 2   
FullAccess cho tất cả thành viên của nhóm phân phối MigrationBatch1 được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Ví dụ 3   
FullAccess cho tất cả các hộp thư có giá trị của MigBatch2 cho CustomAttribute10 được gán cho người quản trị di chuyển.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Ví dụ 4   
quyền FullAccess tất cả các hộp thư người dùng trong tổ chức tại cơ sở được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Cú pháp chi tiết và thông tin tham số, hãy xem các chủ đề sau đây:

Làm thế nào để bạn có thể biết gán quyền làm việc?

Chạy một trong các lệnh sau đây để xác nhận bạn thành công gán quyền FullAccess cho tài khoản người quản trị di chuyển trong ví dụ mỗi.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Gán quyền Receive As

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng lệnh ghép ngắn Exchange PowerShell Add-ADPermission để gán quyền Receive As cho tài khoản người quản trị di chuyển "Hộp thư của cơ sở dữ liệu 1900992314."

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Cú pháp chi tiết và thông tin tham số, hãy xem Thêm ADPermission.

Làm thế nào để bạn có thể biết gán quyền làm việc?

Xác nhận bạn thành công gán quyền ReceiveAs cho tài khoản người quản trị di chuyển trong ví dụ. Chạy lệnh sau đây.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Gán quyền WriteProperty

Các ví dụ sau đây Hiển thị cách khác nhau để sử dụng lệnh ghép ngắn Exchange PowerShell Add-ADPermission để gán tài khoản người quản trị di chuyển quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho tài khoản người dùng tại chỗ. Khả năng này cần để thực hiện di chuyển theo giai đoạn Exchange nếu người quản trị di chuyển không phải là thành viên của nhóm Domain Admins.

Ví dụ 1   
quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho tài khoản người dùng của Rainer Witte được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển (ví dụ, migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Ví dụ 2   
quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho tất cả các thành viên của nhóm phân phối StagedBatch1 được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Ví dụ 3   
quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho tất cả các tài khoản người dùng có giá trị của StagedMigration cho CustomAttribute15 được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Ví dụ 4   
quyền WriteProperty để sửa đổi thuộc tính TargetAddress cho hộp thư người dùng trong tổ chức tại cơ sở được gán cho tài khoản người quản trị di chuyển.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Cú pháp chi tiết và thông tin tham số, hãy xem các chủ đề sau đây:

Làm thế nào để bạn có thể biết gán quyền làm việc?

Xác nhận bạn thành công gán quyền WriteProperty cho tài khoản người quản trị, chạy một trong các lệnh sau đây để xác nhận quyền được sửa đổi thuộc tính TargetAddress bằng cách dùng lệnh trong ví dụ mỗi.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×