FREQUENCY (Hàm FREQUENCY)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FREQUENCY trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính toán tần suất xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị, rồi trả về một mảng số dọc. Ví dụ, dùng hàm FREQUENCY để đếm số điểm kiểm tra nằm trong các phạm vi điểm số. Vì hàm FREQUENCY trả về mảng, nó phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

Cú pháp

FREQUENCY(data_array, bins_array)

Cú pháp hàm FREQUENCY có các đối số dưới đây:

  • Data_array    Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một tập giá trị mà bạn muốn đếm tần suất của nó. Nếu data_array không chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về mảng các số không.

  • Bins_array    Bắt buộc. Mảng hoặc tham chiếu tới các khoảng mà bạn muốn nhóm các giá trị trong data_array vào trong đó. Nếu bins_array không chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về số thành phần trong data_array.

Chú thích

  • Hàm FREQUENCY được nhập vào dưới dạng công thức mảng sau khi bạn chọn một chuỗi các ô liền kề mà bạn muốn phân bố trả về xuất hiện trong đó.

  • Số thành phần trong mảng trả về nhiều hơn số thành phần trong bins_array một thành phần. Thành phần phụ trội trong mảng trả về này cho biết số lượng của bất kỳ giá trị nào cao hơn khoảng cao nhất. Ví dụ, khi đếm ba phạm vi giá trị (các khoảng) được nhập vào ba ô, hãy bảo đảm bạn nhập hàm FREQUENCY vào bốn ô để có kết quả. Ô phụ trội này trả về số giá trị trong data_array, mà những giá trị đó lớn hơn giá trị khoảng thứ ba.

  • Hàm FREQUENCY bỏ qua các ô trống và văn bản.

  • Những công thức trả về mảng phải được nhập ở dạng công thức mảng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Điểm số

Khoảng

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FREQUENCY(A2:A10, B2:B4)

Số điểm số thấp hơn hoặc bằng 70

1

Số điểm số trong khoảng 71-79

2

Số điểm số trong khoảng 80-89

4

Số điểm số cao hơn hoặc bằng 90

2

Lưu ý: Công thức trong ô C12 là công thức mảng. Để công thức này trả về giá trị trong các ô C12,C13,C14 và C15, bạn phải mở sổ làm việc này trong chương trình Excel bàn làm việc (không phải trình duyệt web). Trong Excel, hãy chọn C12,C13,C14 và C15, nhấn F2, rồi nhấn CTRL+Shift+Enter. Nếu không, công thức này chỉ trả về giá trị trong ô C12.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×