FORECAST.LINEAR (Hàm FORECAST.LINEAR)

Tính toán hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán doanh số, các yêu cầu hàng tồn kho hoặc xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Cú pháp

FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

Cú pháp hàm FORECAST.LINEAR có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán một giá trị cho nó.

  • Known_y's    Bắt buộc. Mảng phụ thuộc của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

  • Known_x's    Bắt buộc. Mảng độc lập của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Xem Thêm

Các hàm dự báo (tham khảo)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×