FINV (Hàm FINV)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F. Nếu p = FDIST(x,...), sau đó FINV(p,...) = x.

Phân bố F có thể dùng trong một kiểm tra F-test so sánh các mức độ tính biến thiên trong hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể phân tích thu nhập phân phối ở Hoa Kỳ và Canada để xác định liệu hai quốc gia có một mức độ đa dạng tương tự.

Cú pháp

Hàm FINV (xác suất,degrees_freedom1degrees_freedom2)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

Degrees_freedom1    là bậc tự do ở tử số.

Degrees_freedom2    là mẫu số bậc tự do.

Ghi chú

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, hàm FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom1 hoặc degrees_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom1 < 1 hoặc degrees_freedom1 ≥ 10 ^ 10, hàm FINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom2 < 1 hoặc degrees_freedom2 ≥ 10 ^ 10, hàm FINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

Có thể dùng hàm FINV để trả về các giá trị tới hạn từ phân bố F. Ví dụ, kết quả của một phép tính ANOVA thường bao gồm dữ liệu cho thống kê F, xác suất F và giá trị tới hạn F tại mức có nghĩa 0,05. Để trả về giá trị tới hạn của F, hãy dùng mức có nghĩa làm đối số xác suất cho hàm FINV.

Hàm FINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, FINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, hàm FINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,01

6

4

=FINV([probability],[Degrees1],[Degrees2])

Giá trị đảo của phân bố xác suất F cho các đối số đã xác định (15.20675)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×