×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Export your project to Microsoft Excel

Export your project to Microsoft Excel

There may be times when you want to work with your project data in Microsoft Excel. You can export the Project Center data to Excel, which provides a list of your projects, with start and finish dates and any other data you have included in the Project Center. You can also export task data from a single project.

To export Project Center data to Excel:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. On the Projects tab, in the Share group, click Export to Excel.

To export task-level data for a single project to Excel:

  1. On the Quick Launch, click Projects.

  2. Click the name of the project you are exporting in the list in the Project Center.

  3. On the Options tab, in the Share group, click Export to Excel.

    Note:  You do not need to have the project open for editing to export the project data to Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×