DStDev, hàm DStDevP

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng các hàm DStDevDStDevP để ước tính độ lệch chuẩn trong tập giá trị trong một tập hợp đã xác định các bản ghi (một miền). Dùng các hàm DStDevDStDevP trong Visual Basic cho ứng dụng (VBA) mô-đun, một macro, biểu thức truy vấn hoặc một điều khiển được tính toán trên một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Sử dụng hàm DStDevP để đánh giá một tập hợp và hàm DStDev để đánh giá một tập hợp mẫu.

Ví dụ, bạn có thể dùng hàm DStDev trong một mô-đun để tính toán độ lệch chuẩn qua một tập hợp các học viên thi.

Cú pháp

DStDev ( expr miền [tiêu chí] )

DStDevP ( expr miền [tiêu chí] )

Hàm DStDevDStDevP có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Biểu thức xác định các trường số mà bạn muốn tìm độ lệch chuẩn. Nó có thể là một biểu thức chuỗi xác định một trường từ bảng hoặc truy vấn, hoặc nó có thể là biểu thức thực hiện một phép tính trên dữ liệu trong trường đó. Trong expr, bạn có thể bao gồm tên của một trường trong bảng, điều khiển trên biểu mẫu, hằng số hoặc một hàm. Nếu expr bao gồm một hàm, nó có thể được dựng sẵn hoặc người dùng xác định, nhưng không khác miền tổng hợp hoặc SQL hàm tổng hợp.

miền

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi xác định bộ các bản ghi cấu thành tên miền. Nó có thể là một tên bảng hoặc tên truy vấn cho một truy vấn mà không yêu cầu tham số.

tiêu chí

Tùy chọn. Biểu thức chuỗi được dùng để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm DStDev hoặc DStDevP được thực hiện. Ví dụ, tiêu chí là thường tương đương với mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL, mà không có từ đó. Nếu tiêu chí , hàm DStDevDStDevP đánh giá expr đối với toàn bộ tên miền. Bất kỳ trường nào trong tiêu chí phải cũng là một trường trong tên miền; Nếu không, hàm DStDevDStDevP sẽ trả về một Null.


Chú thích

Nếu tên miền tham chiếu đến ít hơn hai bản ghi hoặc ít hơn hai bản ghi đáp ứng tiêu chí, DStDev và các hàm DStDevP trả về một giá trị Null, cho biết rằng không thể tính toán độ lệch chuẩn.

Cho dù bạn sử dụng hàm DStDev hoặc DStDevP trong macro, mô-đun, biểu thức truy vấn hoặc điều khiển được tính toán, bạn phải xây dựng đối số tiêu chí cẩn thận để đảm bảo rằng nó sẽ được đánh giá chính xác.

Bạn có thể dùng các hàm DStDevDStDevP để xác định tiêu chí trong hàng tiêu chí của truy vấn chọn. Ví dụ, bạn có thể tạo một truy vấn trên một bảng đơn hàng và bảng sản phẩm để hiển thị tất cả sản phẩm mà cước phí giá rơi ở phía trên trung bình cộng với độ lệch chuẩn để cước phí chi phí. Hàng tiêu chí bên dưới trường cước phí nào chứa biểu thức sau đây:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Bạn có thể dùng các hàm DStDevDStDevP trong một biểu thức trường được tính toán của một truy vấn, hoặc trong hàng Cập Nhật vào của một truy vấn cập nhật.

Lưu ý: Bạn có thể dùng các hàm DStDevDStDevP hoặc các hàm StDevStDevP trong một biểu thức trường được tính toán của một truy vấn tổng. Nếu bạn sử dụng hàm DStDev hoặc DStDevP , giá trị được tính toán trước khi dữ liệu được nhóm lại. Nếu bạn sử dụng hàm StDev hoặc StDevP , dữ liệu được nhóm lại trước khi giá trị trong trường biểu thức được đánh giá.

Dùng hàm DStDevDStDevP trong điều khiển được tính toán khi bạn cần phải xác định tiêu chí để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm này được thực hiện. Ví dụ, để hiển thị độ lệch chuẩn cho đơn hàng để được chuyển đến California, đặt thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản biểu thức sau đây:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Nếu bạn chỉ muốn tìm độ lệch chuẩn qua tất cả bản ghi trong tên miền, hãy dùng hàm StDev hoặc StDevP .

mẹo

Nếu kiểu dữ liệu của trường mà expr có nguồn gốc là một số, hàm DStDev và DStDevP trả về kiểu dữ liệu kép. Nếu bạn sử dụng hàm DStDev hoặc DStDevP trong điều khiển được tính toán, bao gồm hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu trong biểu thức để cải thiện hiệu suất.

Lưu ý: Các thay đổi với bản ghi trong tên miền không được bao gồm khi bạn sử dụng các hàm này. Nếu bạn muốn hàm DStDev hoặc DStDevP được dựa trên các giá trị đã thay đổi, bạn phải trước tiên lưu các thay đổi bằng cách bấm vào Lưu bản ghi bên dưới bản ghi trên tab dữ liệu , di chuyển tiêu điểm vào bản ghi khác, hoặc bằng cách sử dụng Cập Nhật phương pháp.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau trả về ước tính standard deviation cho tập hợp và tập hợp mẫu cho đơn hàng vận chuyển giao cho Vương Quốc Anh. Tên miền đó là một bảng đơn hàng. Đối số criteria giới hạn kết quả bộ bản ghi với những người mà giá trị ShipCountryRegion là UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Ví dụ sau tính toán ước tính cùng bằng cách sử dụng một biến số, strCountryRegion, trong đối số tiêu chí . Lưu ý rằng dấu nháy đơn (') được bao gồm trong biểu thức chuỗi, sao cho khi các chuỗi được nối, Chuỗi ký tự UK sẽ nằm trong dấu ngoặc đơn.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×