DMin, hàm DMax

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng các hàm DMinDMax để xác định các giá trị tối thiểu và tối đa trong một tập hợp đã xác định các bản ghi (một miền). Sử dụng các hàm DMinDMax trong Visual Basic cho ứng dụng (VBA) mô-đun, một macro, biểu thức truy vấn hoặc một điều khiển được tính toán.

Ví dụ, bạn có thể dùng các hàm DMinDMax trong các điều khiển được tính toán trên báo cáo để hiển thị số lượng đơn hàng nhỏ nhất và lớn nhất cho một khách hàng cụ thể. Hoặc bạn có thể sử dụng hàm DMin trong một biểu thức truy vấn để hiển thị tất cả đơn hàng với mức chiết khấu lớn hơn chiết khấu có thể có tối thiểu.

Cú pháp

DMin ( expr miền [tiêu chí] )

DMax ( expr miền [tiêu chí] )

Hàm DMinDMax có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Biểu thức xác định các trường mà bạn muốn tìm giá trị tối thiểu và tối đa. Nó có thể là một biểu thức chuỗi xác định một trường trong bảng hoặc truy vấn, hoặc nó có thể là biểu thức thực hiện một phép tính trên dữ liệu trong trường đó. Trong expr, bạn có thể bao gồm tên của một trường trong bảng, điều khiển trên biểu mẫu, hằng số hoặc một hàm. Nếu expr bao gồm một hàm, nó có thể được dựng sẵn hoặc người dùng xác định, nhưng không khác miền tổng hợp hoặc SQL hàm tổng hợp.

miền

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi xác định bộ các bản ghi cấu thành tên miền. Nó có thể là một tên bảng hoặc tên truy vấn cho một truy vấn mà không yêu cầu tham số.

tiêu chí

Tùy chọn. Biểu thức chuỗi được dùng để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm DMin hoặc DMax được thực hiện. Ví dụ, tiêu chí là thường tương đương với mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL, mà không có từ đó. Nếu tiêu chí , hàm DMinDMax đánh giá expr đối với toàn bộ tên miền. Bất kỳ trường nào trong tiêu chí phải cũng là một trường trong tên miền, nếu không hàm DMinDMax trả về một Null.


Chú thích

Hàm DMinDMax trả về các giá trị tối thiểu và tối đa thỏa mãn tiêu chí. Nếu expr xác định dữ liệu số, hàm DMinDMax trả về giá trị số. Nếu expr nhận dạng chuỗi dữ liệu, họ trả về chuỗi mà là lần đầu tiên hoặc cuối chữ cái.

Hàm DMinDMax bỏ qua các giá trị Null trong trường tham chiếu bởi expr. Tuy nhiên, nếu không có bản ghi đáp ứng tiêu chí hoặc nếu tên miền chứa bản ghi không, hàm DMinDMax trả về một giá trị Null.

Cho dù bạn sử dụng hàm DMin hoặc DMax trong macro, mô-đun, biểu thức truy vấn hoặc điều khiển được tính toán, bạn phải xây dựng đối số tiêu chí cẩn thận để đảm bảo rằng nó sẽ được đánh giá chính xác.

Bạn có thể dùng hàm DMinDMax để xác định tiêu chí trong hàng tiêu chí của truy vấn, trong một biểu thức trường được tính toán trong truy vấn, hoặc trong hàng Cập Nhật vào của một truy vấn cập nhật.

Lưu ý: Bạn có thể dùng các hàm DMinDMax hoặc các hàm MinMax trong một biểu thức trường được tính toán của một truy vấn tổng. Nếu bạn sử dụng hàm DMin hoặc DMax , giá trị được đánh giá trước khi dữ liệu được nhóm lại. Nếu bạn sử dụng hàm Min hoặc Max , dữ liệu được nhóm lại trước khi giá trị trong trường biểu thức được đánh giá.

Dùng hàm DMin hoặc DMax trong điều khiển được tính toán khi bạn cần phải xác định tiêu chí để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm này được thực hiện. Ví dụ, để hiển thị cước phí tối đa trả cho một thứ tự vận chuyển giao cho California, đặt thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản biểu thức sau đây:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Nếu bạn chỉ muốn tìm giá trị tối thiểu và tối đa của tất cả bản ghi trong tên miền, hãy dùng hàm Min hoặc lớn nhất .

Bạn có thể dùng hàm DMin hoặc DMax trong một mô-đun hoặc macro hoặc điều khiển được tính toán trên biểu mẫu nếu trường mà bạn cần hiển thị không nằm trong nguồn bản ghi mà được dựa trên biểu mẫu của bạn.

mẹo

Mặc dù bạn có thể dùng hàm DMin hoặc DMax để tìm giá trị tối thiểu và tối đa từ một trường trong một bảng phụ, nó có thể có hiệu quả hơn để tạo một truy vấn có chứa các trường mà bạn cần từ cả hai bảng và cơ sở cho biểu mẫu hoặc báo cáo trên truy vấn đó.

Lưu ý: Các thay đổi với bản ghi trong tên miền không được bao gồm khi bạn sử dụng các hàm này. Nếu bạn muốn hàm DMax hoặc DMin được dựa trên các giá trị đã thay đổi, bạn phải trước tiên lưu các thay đổi bằng cách bấm vào Lưu bản ghi bên dưới bản ghi trên tab dữ liệu , di chuyển tiêu điểm vào bản ghi khác, hoặc bằng cách sử dụng Cập Nhật phương pháp.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau trả về giá trị nhỏ nhất và cao nhất từ trường cước phí cho đơn hàng vận chuyển giao cho Vương Quốc Anh. Tên miền đó là một bảng đơn hàng. Đối số criteria giới hạn kết quả bộ bản ghi với những người mà ShipCountryRegion bằng UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Trong ví dụ tiếp theo, đối số criteria bao gồm giá trị hiện tại của một hộp văn bản được gọi là OrderDate. Hộp văn bản được gắn kết một trường OrderDate trong bảng đơn hàng. Lưu ý rằng tham chiếu đến điều khiển không có trong dấu ngoặc kép (") mà biểu thị các chuỗi. Điều này đảm bảo rằng mỗi khi hàm DMax được gọi là, Microsoft Office Access 2007 lấy được giá trị hiện tại từ điều khiển.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

Trong ví dụ tiếp theo, biểu thức tiêu chí bao gồm một biến số, dteOrderDate. Lưu ý số dấu (#) được bao gồm trong biểu thức chuỗi, sao cho khi các chuỗi được nối, họ sẽ kèm theo ngày.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×