Di chuyển các loại hộp thư IMAP khác đến Office 365

Như một phần của việc triển khai Office 365, bạn có thể chọn cách di chuyển nội dung của hộp thư người dùng từ dịch vụ email theo kiểu Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (IMAP) đến Office 365.

Bạn đang tìm các lệnh Windows PowerShell cho việc di chuyển IMAP chung? Xem mục Sử dụng PowerShell để thực hiện di chuyển IMAP sang Office 365.

Tác vụ di chuyển cho hộp thư IMAP

Lưu ý: 

Sau đây là các tác vụ cần thực hiện khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu di chuyển hộp thư IMAP.

Office 365 cần tên của hệ thống email nguồn, đôi khi còn gọi là máy chủ, mà bạn muốn di chuyển hộp thư từ đó. Có nhiều cách để lấy tên hệ thống email của bạn. Cách dễ nhất là sử dụng một máy khách email được kết nối với hệ thống email của bạn. Trong tác vụ này, chúng tôi mô tả cách lấy tên hệ thống bằng cách dùng Outlook Web App. Nếu máy khách email của bạn không được mô tả ở đây, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ dành cho hệ thống email nguồn của bạn.

Sở hữu tên cho hệ thống email nguồn của bạn bằng cách sử dụng TE102821288

 1. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, hãy bấm vào Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Tùy chọn > Thư > Tài khoản > POP và IMAP. Bên dưới thông tin tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy một nối kết cho biết Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP. Tên của máy chủ IMAP của bạn được liệt kê bên dưới thiết đặt IMAP.

  Hiển thị nối kết cho thiết đặt truy nhập POP hoặc IMAP

  Xem Dùng IMAP hoặc POP để kết nối với tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Microsoft Exchange để biết thêm thông tin về kết nối IMAP trong Office 365.

Bước tiếp theo là tạo danh sách hộp thư cần di chuyển tùy thuộc vào cách bạn truy nhập hộp thư. Bạn cần quyền truy nhập vào hộp thư người dùng trước khi bạn có thể di chuyển chúng đến Office 365. Bạn có thể lấy quyền truy nhập vào hộp thư theo hai cách:

Tạo danh sách hộp thư người dùng khi bạn biết mật khẩu người dùng, hoặc bạn sẽ đặt lại mật khẩu

Đối với nhiệm vụ này, bạn tạo một tệp di chuyển có chứa một danh sách hộp thư cần di chuyển đến Office 365. Chúng tôi sử dụng Excel trong hướng dẫn vì đây là cách dễ nhất để tạo tệp di chuyển. Bạn có thể dùng Excel 2013, Excel 2010 hoặc Excel 2007.

Khi bạn tạo tệp di chuyển, bạn phải biết mật khẩu của mỗi hộp thư cần di chuyển. Chúng tôi đang giả sử rằng bạn không biết mật khẩu người dùng, vì vậy có lẽ bạn sẽ cần phải gán mật khẩu tạm thời (bằng cách đặt lại mật khẩu) cho tất cả các hộp thư trong khi di chuyển.

Bạn không cần phải di chuyển tất cả các hộp thư cùng một lúc. Để thuận tiện, bạn có thể thực hiện di chuyển những hộp thư theo lô. Bạn có thể bao gồm tối đa 50.000 hộp thư (một hàng cho mỗi người dùng) trong tệp di chuyển của bạn, tệp này có thể lớn đến 10 MB.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các tệp CSV cho lô di chuyển IMAP.

 1. Đi đến hệ thống email nguồn của bạn (hệ thống mà bạn đang di chuyển từ đó), và dẫn hướng đến danh sách hộp thư mà bạn muốn di chuyển.

  Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước chính xác nếu có thể làm được vậy, nhưng có rất nhiều hệ thống email khác nhau nên bạn cần phải tự tìm ra các bước này. Khi bạn tìm thấy danh sách hộp thư, hãy để mở cửa sổ này.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng tới Người dùng > Người dùng hiện hoạt. Hãy lưu ý tới cột Tên người dùng. Lát nữa, bạn sẽ sử dụng đến thông tin này. Đồng thời, để mở Trung tâm quản trị Office 365.

  Cột Tên Người dùng trong trung tâm quản trị Office 365
 4. Bắt đầu Excel.

 5. Dùng ảnh chụp màn hình sau đây làm mẫu để tạo tệp di chuyển trong Excel. Bắt đầu với các đầu đề trong hàng 1. Đảm bảo rằng chúng khớp chính xác với ảnh và không chứa khoảng trắng. Tên đầu đề chính xác là:

  • EmailAddress trong ô A1.

  • UserName trong ô B1.

  • Password trong ô C1.

   Đầu đề ô trong tệp di chuyển Excel
 6. Tiếp theo, nhập địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu cho mỗi hộp thư bạn muốn di chuyển. Nhập một hộp thư mỗi hàng:

  • Cột A là địa chỉ email của hộp thư Office 365. Đây là nội dung được hiển thị trong cột Tên người dùng bên dưới Người dùng > Người dùng hiện hoạt trong Trung tâm quản trị Office 365.

  • Cột B là tên đăng nhập—ví dụ: alberta hay thường là alberta@contoso.com—cho hộp thư của người dùng trên hệ thống email nguồn.

   Lưu ý: Rất nhiều hệ thống email sử dụng toàn bộ địa chỉ email làm tên đăng nhập. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cùng một miền trong Office 365 và hệ thống email nguồn của mình thì cột A và B có thể sẽ giống nhau.

  • Cột C là mật khẩu cho hộp thư của người dùng.

   Tệp di chuyển mẫu đã hoàn thành

   Nếu bạn không biết mật khẩu của người dùng, bạn sẽ cần đặt lại chúng thành mật khẩu mà bạn biết, rồi nhập mật khẩu đó vào tệp di chuyển. Điều này không thuận tiện cho người dùng, nhưng không có cách nào khác thay thế trừ khi hệ thống email nguồn của bạn hỗ trợ sử dụng thông tin xác thực siêu người dùng.

   Nếu bạn muốn người dùng có quyền truy nhập vào hệ thống email nguồn, bạn có thể phân phối mật khẩu mới vào hệ thống email nguồn sau khi việc di chuyển hoàn tất. Chúng tôi sẽ xử lý việc phân phối mật khẩu mới sau khi việc di chuyển hoàn tất.

 7. Đặt lại mật khẩu và ghi lại mật khẩu mới trong tệp di chuyển của bạn. Các bước chính xác sẽ phụ thuộc vào hệ thống email nguồn của bạn. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn đặt lại mật khẩu khi bạn xem tài khoản email của người dùng.

 8. Lưu tệp như loại tệp CSV, rồi đóng Excel.

  Hiển thị tùy chọn Lưu Dưới dạng CSV trong Excel

Đối với nhiệm vụ này, bạn tạo một tệp di chuyển có chứa một danh sách hộp thư cần di chuyển đến Office 365. Cách dễ nhất để tạo tệp di chuyển là sử dụng Excel, vì vậy chúng tôi sử dụng Excel trong những hướng dẫn này. Bạn có thể dùng Excel 2013, Excel 2010 hoặc Excel 2007.

Khi bạn tạo tệp di chuyển trong nhiệm vụ này, bạn nhập thông tin xác thực người quản trị hộp thư của bạn và tên người dùng bằng cách dùng một định dạng đặc biệt. Điều này cho phép bạn truy nhập vào hộp thư người dùng mà không cần biết hoặc đặt lại mật khẩu người dùng. Chúng tôi cung cấp định dạng được máy chủ IMAP Exchange, Dovecot, và Mirapoint sử dụng. Nếu hệ thống email nguồn của bạn không được liệt kê ở đây và bạn không biết định dạng đúng, bạn vẫn có tùy chọn đặt lại mật khẩu người dùng. Bỏ qua nhiệm vụ này và đi đến Tạo danh sách hộp thư người dùng khi bạn biết mật khẩu người dùng, hoặc bạn sẽ đặt lại mật khẩu.

Bạn không nhất thiết phải di chuyển tất cả các hộp thư cùng một lúc. Bạn có thể thực hiện di chuyển theo lô để thuận tiện cho bạn. Bạn có thể bao gồm tối đa 50.000 hộp thư (một hàng cho mỗi người dùng) trong tệp di chuyển của bạn, tệp này có thể lớn đến 10 MB.

 1. Đi đến hệ thống email nguồn của bạn (hệ thống mà bạn đang di chuyển từ đó), và dẫn hướng đến danh sách hộp thư mà bạn muốn di chuyển. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước chính xác nếu chúng tôi có thể, nhưng có rất nhiều hệ thống email khác nhau nên bạn cần phải tự tìm ra các bước này. Khi bạn tìm thấy danh sách hộp thư, hãy để mở cửa sổ này để bạn có thể tham khảo.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng tới Người dùng > Người dùng hiện hoạt. Hãy lưu ý tới cột Tên người dùng. Lát nữa, bạn sẽ sử dụng đến thông tin này. Đồng thời, để mở trang Trung tâm quản trị Office 365.

  Cột Tên Người dùng trong trung tâm quản trị Office 365
 4. Bắt đầu Excel.

 5. Dùng ảnh chụp màn hình sau đây làm mẫu để tạo tệp di chuyển trong Excel. Bắt đầu với các đầu đề trong hàng 1. Đảm bảo rằng chúng khớp chính xác với ảnh chụp màn hình và không chứa khoảng trắng. Tên đầu đề chính xác là:

  • EmailAddress trong ô A1.

  • UserName trong ô B1.

  • Password trong ô C1.

   Đầu đề ô trong tệp di chuyển Excel
 6. Tiếp theo, nhập địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu cho mỗi hộp thư bạn muốn di chuyển. Nhập một hộp thư mỗi hàng.

  • Cột A là địa chỉ email từ hộp thư Office 365 của người dùng. Đây là nội dung được hiển thị trong cột Tên người dùng bên dưới Người dùng > Người dùng hiện hoạt trong Trung tâm quản trị Office 365.

  • Cột B là sự kết hợp giữa tên người quản trị hộp thư và tên người dùng dành riêng cho hệ thống email nguồn của bạn. Xem Cách định dạng thông tin xác thực người quản trị hộp thư cho các máy chủ IMAP khác nhau để biết hướng dẫn định dạng.

  • Cột C là mật khẩu cho tài khoản người quản trị hộp thư.

 7. Lưu tệp như loại tệp CSV, rồi đóng Excel.

  Tệp di chuyển mẫu đã hoàn thành

Định dạng thông tin xác thực người quản trị hộp thư cho các máy chủ IMAP khác nhau

Trong tệp di chuyển, mỗi ô trong cột Tên Người dùng bao gồm hai tên kết hợp: tên người dùng của người có email sắp được di chuyển và tên người dùng của tài khoản người quản trị hộp thư. Định dạng được hỗ trợ dành cho thông tin xác thực người quản trị hộp thư sẽ khác nhau theo hệ thống email nguồn của bạn. Đây là những định dạng cho một số loại hệ thống email nguồn.

Microsoft Exchange

Nếu bạn đang di chuyển email từ bản cài đặt IMAP cho Exchange, hãy sử dụng định dạng Tenmien/TenNguoidung_Nguoiquantri/TenNguoidung_Nguoidung cho thuộc tính Tên Người dùng trong tệp di chuyển. Giả sử bạn đang di chuyển email từ Exchange cho Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez, và Mathew Slattery. Bạn có một tài khoản người quản trị hộp thư, trong đó tên người dùng là mailadmin và mật khẩu là P@ssw0rd. Đây là diện mạo tệp di chuyển của bạn:

Tệp di chuyển mẫu cho Exchange
Dovecot

Các hệ thống email như máy chủ IMAP Dovecot hỗ trợ Xác thực Đơn giản và Tầng Bảo mật (SASL), hãy sử dụng định dạng TenNguoidung_Nguoiquantri*TenNguoidung_Nguoidung. Giả sử bạn đang di chuyển email từ máy chủ IMAP Dovecot bằng quantrithuM@tkhau của thông tin xác thực người quản trị hộp thư. Đây là diện mạo tệp di chuyển của bạn:

Tệp di chuyển mẫu cho Dovecot
Mirapoint

Nếu bạn đang di chuyển email từ Máy chủ Thư Mirapoint, hãy dùng định dạng #nguoidung@tenmien#TenNguoidung_Nguoiquantri#. Giả sử bạn đang di chuyển email bằng quantrithuM@tkhau của thông tin xác thực người quản trị hộp thư. Đây là diện mạo tệp di chuyển của bạn:

Tệp di chuyển mẫu cho Mirapoint
Courier IMAP

Một số hệ thống email nguồn chẳng hạn như Courier IMAP không hỗ trợ việc sử dụng thông tin xác thực người quản trị hộp thư để di chuyển hộp thư đến Office 365. Thay vào đó, bạn có thể thiết lập hệ thống email nguồn của mình để sử dụng thư mục chung ảo. Thư mục chung ảo cho phép bạn sử dụng thông tin xác thực người quản trị hộp thư để truy nhập vào hộp thư người dùng trên hệ thống email nguồn. Để biết thêm thông tin về cách đặt cấu hình thư mục chung ảo cho Courier IMAP, hãy xem Thư mục Dùng chung.

Để di chuyển hộp thư sau khi bạn thiết lập thư mục chung ảo trên hệ thống email nguồn của mình, bạn phải bao gồm thuộc tính tùy chọn UserRoot trong tệp di chuyển. Thuộc tính này xác định vị trí hộp thư của mỗi người dùng trong cấu trúc thư mục chung ảo trên hệ thống email nguồn. Ví dụ, đường dẫn tới hộp thư của Alberta là /users/alberta.

Đây là ví dụ về tệp di chuyển chứa thuộc tính UserRoot:

Tệp di chuyển mẫu cho Courier IMAP

Để di chuyển email thành công, Office 365 cần kết nối và liên lạc với hệ thống email nguồn. Để thực hiện điều này, Office 365 sử dụng một điểm cuối di chuyển. Đây là một thuật ngữ kỹ thuật mô tả những thiết đặt được sử dụng để tạo kết nối. Bạn tạo điểm cuối di chuyển trong nhiệm vụ này.

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Exchange.

 2. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển > Thêm Biểu tượng Thêm > Điểm cuối di chuyển.

  Tên điểm cuối di chuyển
 3. Bấm vào Mới Biểu tượng mới để tạo điểm cuối di chuyển mới.

 4. Trên trang Chọn kiểu điểm cuối di chuyển, hãy chọn IMAP.

 5. Trên trangCấu hình di chuyển IMAP, hãy nhập các thông tin sau đây:

  • *Máy chủ IMAP Nhập tên máy chủ thư (ví dụ: imap.contoso.com) của máy chủ email nguồn.

  • Để các thông tin còn lại giống như thiết đặt mặc định; điều này có hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.

 6. Bấm vào Tiếp theo. Dịch vụ di chuyển sẽ sử dụng các thiết đặt để kiểm tra kết nối tới máy chủ email của bạn. Nếu kết nối hoạt động, trang Nhập thông tin chung sẽ xuất hiện.

 7. Trên trang Nhập thông tin chung, nhập một Tên điểm cuối di chuyển, ví dụ như Test5-endpoint. Bỏ trống hai hộp còn lại để dùng giá trị mặc định.

  Tên điểm cuối di chuyển
 8. Bấm vào Mới để tạo điểm cuối di chuyển.

Bạn dùng một lô di chuyển để di chuyển cùng lúc các nhóm email đến hộp thư Office 365. Lô này bao gồm các hộp thư mà bạn đã liệt kê trong tệp di chuyển trong nhiệm vụ trước.

Mẹo: 

 • Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một lô di chuyển thử nghiệm với một ít lượng hộp thư để kiểm tra trước quy trình di chuyển.

 • Dùng tệp di chuyển có cùng số hàng và chạy những lô này tại những thời điểm tương tự trong ngày. Sau đó so sánh tổng thời gian chạy cho mỗi lô thử nghiệm. Việc so sánh này giúp bạn ước tính thời gian di chuyển tất cả các hộp thư, kích cỡ cần thiết của mỗi lô di chuyển và số lượng kết nối đồng thời đến hệ thống email nguồn mà bạn nên sử dụng để cân bằng tốc độ di chuyển và băng thông Internet.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Bấm vào Mới Biểu tượng mới > Di chuyển sang Exchange Online.

  Chọn Di chuyển đến Exchange Online
 3. Chọn Di chuyển IMAP > Tiếp.

 4. Trên trang Chọn người dùng, bấm vào Duyệt để chỉ định tệp di chuyển mà bạn đã tạo. Sau khi bạn chọn tệp di chuyển của mình, Office 365 sẽ kiểm tra tệp đó để đảm bảo các điều sau:

  • Tệp không trống.

  • Tệp dùng định dạng phân cách bằng dấu phẩy.

  • Tệp không chứa nhiều hơn 50.000 hàng.

  • Tệp bao gồm các thuộc tính bắt buộc trong hàng đầu đề.

  • Tệp chứa hàng có cùng số cột như hàng đầu đề.

  Nếu bất kỳ kiểm tra nào trong số các kiểm tra này không thành công, bạn sẽ thấy một lỗi mô tả lý do không thành công. Nếu gặp lỗi, bạn phải sửa tệp di chuyển và gửi lại tệp đó để tạo lô di chuyển.

 5. Sau khi Office 365 xác thực tệp di chuyển, nó sẽ hiển thị số lượng người dùng được liệt kê trong tệp là số lượng hộp thư cần di chuyển.

  Lô di chuyển mới với tệp CSV
 6. Bấm Tiếp.

 7. Trên trang Cấu hình di chuyển IMAP, bấm vào Tiếp theo.

 8. Trên trang này, hãy chọn điểm cuối di chuyển mà bạn đã tạo trong Bước 4: Kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn.

 9. Trên trang Di chuyển cấu hình, nhập tên (không có khoảng trống hay ký tự đặc biệt) của lô di chuyển, ví dụ: Test5-migration, rồi bấm vào Tiếp theo.

  Tên lô di chuyển mặc định được hiển thị là tên của tệp di chuyển mà bạn đã xác định. Tên lô di chuyển được hiển thị trong danh sách trên bảng điều khiển di chuyển sau khi bạn tạo lô di chuyển.

  Bạn cũng có thể tùy chọn nhập tên cho thư mục mà bạn muốn loại trừ khỏi việc di chuyển, ví dụ: Được chia sẻ, Email RácĐã xóa. Bấm vào Mới Biểu tượng mới để thêm chúng vào danh sách loại trừ. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và loại bỏ chúng bằng cách sử dụng biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Thêm để thay đổi tên thư mục và biểu tượng loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ để xóa tên thư mục.

  Quan trọng: Nếu bạn đang di chuyển email từ Microsoft Exchange Server, chúng tôi khuyên bạn nên loại trừ các thư mục công cộng khỏi việc di chuyển. Nếu không, nội dung của thư mục công cộng sẽ được sao chép tới hộp thư Office 365 của mỗi người dùng trong tệp di chuyển.

  Hộp thoại Di chuyển cấu hình
 10. Bấm Tiếp.

 11. Trên trang Chạy lô, hãy làm như sau:

  • Bấm vào Duyệt để gửi bản sao của báo cáo di chuyển cho người dùng khác. Theo mặc định, báo cáo di chuyển sẽ được gửi email tới bạn. Bạn cũng có thể truy nhập vào báo cáo di chuyển từ trang thuộc tính của lô di chuyển.

  • Chọn Tự động bắt đầu lô. Việc di chuyển bắt đầu ngay khi bạn lưu lô di chuyển mới. Trạng thái lô trước tiên là Đã tạo và thay đổi thành Đang đồng bộ sau khi việc di chuyển bắt đầu.

   Lô di chuyển đang đồng bộ

Xác minh rằng tác vụ này hoạt động

 • Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển. Xác nhận rằng lô được hiển thị trong bảng điều khiển di chuyển. Nếu việc di chuyển hoàn tất thành công, thì Trạng tháiĐã đồng bộ.

  Nếu nhiệm vụ trong bước này không thành công, hãy kiểm tra báo cáo trạng thái Hộp thư được liên kết để biết lỗi cụ thể và kiểm tra lại lần nữa xem tệp di chuyển của bạn có địa chỉ email Office 365 đúng trong cột DiachiEmail hay không.

Xác minh di chuyển hộp thư thành công sang Office 365

 • Hãy yêu cầu những người dùng có hộp thư được di chuyển hoàn thành các nhiệm vụ sau đây:

  • Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

   Sử dụng mật khẩu tạm thời của bạn.

  • Cập nhật mật khẩu của bạn và đặt múi thời gian của bạn. Điều quan trọng là bạn chọn múi giờ chính xác để đảm bảo rằng thiết đặt email và lịch của bạn là chính xác.

  • Khi Outlook Web App mở ra, hãy gửi thông điệp email đến người dùng Office 365 khác để xác nhận rằng bạn có thể gửi email.

  • Chọn Outlook, và kiểm tra xem các thông điệp email và thư mục của bạn có ở đó không.

Tác vụ này là tùy chọn. Bạn không cần phải làm tác vụ này, nhưng nếu bạn bỏ qua nó, có thể mất nhiều thời gian hơn để email bắt đầu hiển thị trong hộp thư Office 365 mới của bạn.

Khi người ngoài tổ chức của bạn gửi email cho bạn, hệ thống email của họ không phải bao giờ cũng kiểm tra lại địa chỉ gửi email đó. Thay vào đó, hệ thống của họ lưu vị trí hệ thống email của bạn dựa trên một thiết đặt trong máy chủ DNS của bạn vốn được gọi là thời gian duy trì (TTL). Nếu bạn thay đổi vị trí hệ thống email của bạn trước khi TTL hết hạn, họ sẽ cố gắng gửi email cho bạn đến vị trí cũ trước khi phát hiện ra vị trí đó đã thay đổi. Điều này có thể dẫn đến việc chuyển thư chậm trễ. Một cách để tránh điều này là hạ thấp TTL mà máy chủ DNS của bạn cung cấp cho máy chủ bên ngoài tổ chức của bạn. Thao tác này sẽ làm cho các tổ chức khác làm mới vị trí hệ thống email của bạn thường xuyên hơn.

Việc dùng một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 3.600 giây (một giờ) hoặc ít hơn, nghĩa là cứ mỗi giờ thì hầu hết các hệ thống email đều yêu cầu vị trí cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một khoảng thời gian ít nhất cũng thấp như vậy trước khi bạn bắt đầu di chuyển email. Thiết đặt này cho phép tất cả các hệ thống gửi email cho bạn đủ thời gian để xử lý thay đổi này. Sau đó, khi bạn thực hiện việc chuyển đổi cuối cùng sang Office 365, bạn có thể thay đổi TTL trở lại một khoảng thời gian dài hơn.

Nơi để thay đổi thiết đặt TTL là trên bản ghi bộ trao đổi thư của hệ thống email của bạn, còn gọi là bản ghi MX. Bản ghi này nằm trên hệ thống DNS công cộng của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một bản ghi MX, bạn cần thay đổi giá trị ở mỗi bản ghi thành 3.600 trở xuống.

Đừng lo lắng nếu bạn bỏ qua nhiệm vụ này. Có thể mất nhiều thời gian hơn để email bắt đầu hiện lên trong hộp thư Office 365 mới của bạn, nhưng sẽ đến lúc đó.

Nếu bạn cần một số trợ giúp khi cấu hình thiết đặt DNS của mình, hãy xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình. Nếu bạn đang dùng Office 365 vận hành bởi 21Vianet tại Trung Quốc, thì thay vào đó hãy xem phiên bản này của bài viết: Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình.

Hệ thống email sử dụng một bản ghi DNS gọi là bản ghi MX để biết được vị trí chuyển phát email. Trong suốt quy trình di chuyển email, chúng tôi để bản ghi của bạn luôn chỉ tới hệ thống email nguồn của bạn. Bây giờ, việc di chuyển email đến Office 365 đã hoàn tất, đã đến lúc chỉ bản ghi MX của bạn đến Office 365. Điều này giúp đảm bảo email được chuyển phát đến hộp thư Office 365 của bạn. Di chuyển bản ghi MX cũng sẽ cho phép bạn tắt hệ thống email cũ của mình khi bạn sẵn sàng.

Đối với nhiều nhà cung cấp DNS, chúng tôi có hướng dẫn cụ thể để thay đổi bản ghi MX của bạn, hãy xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình. Nếu bạn đang dùng Office 365 vận hành bởi 21Vianet tại Trung Quốc, thì thay vào đó hãy xem phiên bản này của bài viết: Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình. Nếu nhà cung cấp DNS của bạn không được bao gồm, hoặc nếu bạn muốn được định hướng tổng quan, thì chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn chung về bản ghi MX, hãy xem Tạo bản ghi DNS tại nhà cung cấp lưu trữ DNS bất kỳ cho Office 365, hoặc đối với Office 365 tại Trung Quốc, thì hãy xem phiên bản này của bài viết: Tạo bản ghi DNS tại nhà cung cấp lưu trữ DNS bất kỳ cho Office 365.

Có thể mất tới 72 giờ để hệ thống email của khách hàng và đối tác của bạn nhận ra bản ghi MX đã thay đổi. Hãy chờ ít nhất 72 giờ trước khi bạn tiếp tục tác vụ tiếp theo để ngừng đồng bộ email.

Trong nhiệm vụ trước, bạn đã thay đổi bản ghi MX. Bây giờ là lúc để xác nhận rằng tất cả các email của bạn đang được định tuyến đến Office 365, sau đó bạn có thể tiếp tục và xóa lô di chuyển. Làm như vậy sẽ ngừng việc đồng bộ giữa hệ thống email nguồn của bạn và Office 365. Trước khi bạn làm như vậy, hãy đảm bảo một số điều:

 • Người dùng của bạn đang dùng Office 365 dành riêng cho email. Sau khi bạn xóa lô di chuyển, email gửi đến hộp thư trên hệ thống email nguồn của bạn sẽ không được sao chép vào Office 365. Điều này có nghĩa là người dùng của bạn không thể nhận được email đó, do vậy hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng đều nằm trên hệ thống mới.

 • Để lô di chuyển chạy ít nhất 72 tiếng trước khi bạn xóa nó. Điều này có thể dẫn đến hai việc sau:

  • Hệ thống email nguồn của bạn và hộp thư Office 365 đã đồng bộ ít nhất một lần (chúng đồng bộ một ngày một lần).

  • Hệ thống email của khách hàng và đối tác của bạn đã nhận dạng các thay đổi đối với bản ghi MX của bạn và hiện đang gửi email đúng cách đến hộp thư Office 365 của bạn.

Khi bạn xóa lô di chuyển, dịch vụ di chuyển sẽ dọn sạch bất kỳ bản ghi nào có liên quan đến lô di chuyển đó và loại bỏ nó khỏi bảng điều khiển di chuyển.

Xóa lô di chuyển

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Trên bảng điều khiển di chuyển, chọn lô, rồi bấm Xóa.

  Xóa lô di chuyển

Xác nhận rằng đã thực hiện xóa

 • Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi đến Người nhận > Di chuyển. Xác nhận rằng lô di chuyển không còn được liệt kê trong bảng điều khiển di chuyển.

Xem Thêm

Di chuyển hộp thư IMAP đến Office 365

Cách di chuyển email đến Office 365

Mẹo tối ưu hóa di chuyển IMAP

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×