Di chuyển đánh giá quét: Email hỗ trợ danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với Email hỗ trợ liệt kê trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Trên môi trường nguồn có thể cấu hình danh sách có thể chấp nhận email đến. Tính năng này không sẵn dùng trên môi trường đích.

Di chuyển dữ liệu

Nội dung trong thư viện được liệt kê trong báo cáo sẽ di chuyển, nhưng mới email được gửi đến thư viện sẽ không còn tự động xuất hiện khi thư viện sẽ không còn chấp nhận thư đến email.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách tuyển tập site bị khóa, hãy xem các site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Liên lạc với người dùng cuối rằng email sẽ không còn hiển thị trong môi trường đích.

Di chuyển bài đăng

Liên lạc với người dùng cuối rằng email sẽ không còn hiển thị trong môi trường đích.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo EmailEnabledLists-detail.csv .

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

WebURL

URL web lưu trữ email hỗ trợ danh sách

ListTitle

Tiêu đề của danh sách được kích hoạt email

ListURL

URL vào phần gốc của email hỗ trợ danh sách

ListItemCount

Số lượng các mục trong danh sách

ListTemplate

Mẫu đã dùng khi tạo danh sách

ListType

Loại liên kết với danh sách

ListCreator

Người dùng tạo danh sách

ItemLastModifiedDate

Ngày một mục trong danh sách đã được sửa đổi

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×