Di chuyển đánh giá quét: cảnh báo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố với cảnh báo trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Hầu hết các công cụ di chuyển không di chuyển cảnh báo. Cảnh báo được tạo ra trên mục, danh sách và thư viện để thông báo cho người dùng của khi nội dung đã thay đổi. Báo cáo này cung cấp khả năng hiển thị vào cảnh báo hiện được cấu hình trong môi trường nguồn. Nếu người dùng muốn được thông báo về thay đổi nội dung sau khi di chuyển, họ sẽ cần phải cấu hình các cảnh báo trên môi trường mới.   Kết quả của cảnh báo không di chuyển, chúng tôi cung cấp nhiều dữ liệu thô liên kết với các cảnh báo sẽ cần phải phát sinh tạo lại di chuyển bài đăng cảnh báo.

Di chuyển dữ liệu

Công cụ di chuyển cơ bản không di chuyển cảnh báo.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Cung cấp thông tin liên lạc với người dùng để tránh nhầm lẫn bài đăng di chuyển.

Di chuyển bài đăng

Cung cấp thông tin liên lạc với người dùng để tránh nhầm lẫn bài đăng di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo detail.csv cảnh báo .

Báo cáo quét này cung cấp một danh sách tất cả các cảnh báo được cài đặt trong môi trường.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

WebURL

Web URL.

Chức danh

Tiêu đề của cảnh báo.

AlertTemplateName

Tên của cảnh báo.

Bộ lọc

CAML truy vấn lọc applicaed để cảnh báo.

ID

ID được gán cho cảnh báo.

MatchID

Lọc trên một ID một cảnh báo ra bên ngoài phù hợp.

ItemID

ID của mục cảnh báo là assocatiated với. Nếu đây là trống, cảnh báo được liên kết với danh sách thay vào đó.

ListURL

Thời gian bổ trợ đã được cài đặt.

Được ListID

ID của danh sách cảnh báo được liên kết với.

Danh sách

ID hoặc web lưu trữ bổ trợ

AlwaysNotify

URL của webhosting bổ trợ.

DeliveryChannels

Tiêu đề của web lưu trữ bổ trợ.

AlertType

Loại đối tượng mà cảnh báo áp dụng, có thể là một danh sách hoặc thư viện tài liệu, mục danh sách hoặc tài liệu, hoặc một đối tượng tùy chỉnh.

EventType

Loại sự kiện mà cảnh báo áp dụng.

EventTypeBitmask

Điều này có thể bỏ qua.

AlertFrequency

Lấy hay đặt khoảng thời gian để gửi cảnh báo.

AlertTime

Ngày và thời gian để gửi cảnh báo.

Trạng thái

Xác định nếu cảnh báo được bật hay không.

Người dùng

Người dùng cảnh báo được liên kết với.

DynamicRecipient

Nếu cảnh báo được tạo tự động, điều này sẽ quyết định cách thức người nhận được xác định.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×