DFirst, DLast hàm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng các hàm DFirstDLast để trả về một bản ghi ngẫu nhiên từ một trường cụ thể trong một bảng hoặc truy vấn khi bạn chỉ cần bất kỳ giá trị từ trường đó. Sử dụng các hàm DFirstDLast trong macro, mô-đun, truy vấn biểu thức hoặc điều khiển được tính toán trên một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Cú pháp

DFirst ( expr miền [tiêu chí] )

DLast ( expr miền [tiêu chí] )

Các hàm DFirstDLast có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Biểu thức xác định các trường mà bạn muốn tìm giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng. Nó có thể là một trong hai một biểu thức chuỗi xác định một trường trong bảng hoặc truy vấn hoặc biểu thức thực hiện một phép tính trên dữ liệu trong trường đó. Trong expr, bạn có thể bao gồm tên của một trường trong bảng, điều khiển trên biểu mẫu, hằng số hoặc một hàm. Nếu expr bao gồm một hàm, nó có thể được dựng sẵn hoặc người dùng xác định, nhưng không khác miền tổng hợp hoặc SQL hàm tổng hợp.

miền

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi xác định bộ các bản ghi cấu thành tên miền.

tiêu chí

Tùy chọn. Biểu thức chuỗi được dùng để giới hạn phạm vi dữ liệu mà hàm DFirst hoặc DLast được thực hiện. Ví dụ, tiêu chí là thường tương đương với mệnh đề WHERE trong một biểu thức SQL, mà không có từ đó. Nếu tiêu chí , hàm DFirstDLast đánh giá expr đối với toàn bộ tên miền. Bất kỳ trường nào trong tiêu chí phải cũng là một trường trong tên miền; Nếu không, hàm DFirstDLast trả về một Null.


Chú thích

Lưu ý: Nếu bạn muốn trả về bản ghi đầu tiên hoặc cuối cùng trong tập bản ghi (một miền), bạn nên tạo một truy vấn được sắp xếp làm một trong hai tăng dần hoặc giảm dần và đặt thuộc tính TopValues 1. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề thuộc tính TopValues . Từ Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, bạn cũng có thể tạo một đối tượng ADO tập bản ghi và dùng phương pháp MoveFirst hoặc MoveLast để trả về bản ghi đầu tiên hoặc cuối cùng trong tập bản ghi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×