Dùng toán tử tính toán trong công thức Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Toán tử xác định loại phép tính mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần của một công thức. Excel sau chung toán quy tắc cho các phép tính, đây là dấu ngoặc đơn, số mũ, phép nhân và phép chia, và phép cộng và trừ, hoặc từ viết tắt PEMDAS (vui lòng lý do gì tôi kính cô Sally) . Sử dụng dấu ngoặc đơn cho phép bạn thay đổi thứ tự phép tính.

Các dạng toán tử. Có bốn dạng toán tử tính toán: số học, so sánh, móc nối văn bảntham chiếu.

 • Toán tử số học

  Để thực hiện các toán tử toán học căn bản, như cộng, trừ, nhân hoặc chia, kết hợp số và tính ra các kết quả bằng số, hãy sử dụng các toán tử số học sau.

  Toán tử số học

  Ý nghĩa

  Ví dụ

  + (dấu cộng)

  Cộng

  =3+3

  – (dấu trừ)

  Phép trừ
  Dạng phủ định

  = 3-3
  = -3

  * (dấu hoa thị)

  Nhân

  =3*3

  / (dấu sổ chéo)

  Chia

  =3/3

  % (dấu phần trăm)

  Phần trăm

  30%

  ^ (dấu mũ)

  Phép lũy thừa

  =3^3

 • Toán tử so sánh

  Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết quả là một giá trị lô-gic —TRUE hoặc FALSE.

  Toán tử so sánh

  Ý nghĩa

  Ví dụ

  = (dấu bằng)

  Bằng

  =A1=B1

  > (dấu lớn hơn)

  Lớn hơn

  =A1>B1

  < (dấu nhỏ hơn)

  Nhỏ hơn

  =A1<B1

  >= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

  Lớn hơn hoặc bằng

  =A1>=B1

  <= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

  Nhỏ hơn hoặc bằng

  =A1<=B1

  <> (dấu khác)

  Khác

  =A1<>B1

 • Toán tử móc nối văn bản

  Sử dụng dấu và (&) để móc nối (kết nối) một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo một đoạn văn bản duy nhất.

  Toán tử văn bản

  Ý nghĩa

  Ví dụ

  & (dấu "và")

  Kết nối hoặc móc nối hai giá trị để tạo thành một giá trị văn bản liên tục

  = "North" & "wind" kết quả là "Northwind".
  Nơi A1 giữ "Họ một" và B1 giữ "Tên", = A1 & "," & B1 kết quả là "Cuối cùng tên, tên".

 • Toán tử tham chiếu

  Kết nối các phạm vi ô cho các tính toán với các toán tử sau đây.

  Toán tử tham chiếu

  Ý nghĩa

  Ví dụ

  : (dấu hai chấm)

  Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

  B5:B15

  , (dấu phẩy)

  Toán tử liên kết, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (khoảng trắng)

  Toán tử giao, tạo một tham chiếu đến các ô chung cho hai tham chiếu

  B7:D7 C6:C8

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×