CUBERANKEDMEMBER (Hàm CUBERANKEDMEMBER)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CUBERANKEDMEMBER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong một tập hợp. Dùng để trả về một hoặc các thành phần trong một tập hợp, chẳng hạn như nhân viên kinh doanh đứng đầu hoặc 10 học sinh đứng đầu.

Cú pháp

CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, [caption])

Cú pháp hàm CUBERANKEDMEMBER có các đối số sau đây:

  • Connection    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của kết nối tới khối.

  • Set_expression    Bắt buộc. Một chuỗi văn bản của một biểu thức tập hợp, chẳng hạn như "{[Item1].children}". member_expression cũng có thể là hàm CUBESET, hoặc tham chiếu tới một ô có chứa hàm CUBESET.

  • Thứ hạng    Bắt buộc. Một giá trị số nguyên chỉ định giá trị hàng đầu để trả về. Nếu thứ hạng là một giá trị của 1, nó trả về giá trị trên cùng, nếu thứ hạng là một giá trị của 2, nó trả về thứ hai nhất trên giá trị, v.v.. Để trả về giá trị 5 trên cùng, sử dụng CUBERANKEDMEMBER năm lần, cách xác định thứ hạng khác nhau, 1 đến 5, mỗi lần.

  • Chú thích    Tùy chọn. Một chuỗi văn bản được hiển thị trong ô thay cho chú thích từ ô, nếu như có một chú thích được xác định từ khối.

Chú thích

  • Khi hàm CUBERANKEDMEMBER định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

  • Nếu tên kết nối không phải là một kết nối sổ làm việc hợp lệ được lưu giữ trong sổ làm việc, thì hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? . Nếu máy chủ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) không chạy, không khả dụng hoặc trả về một thông báo lỗi, thì hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? .

  • Hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #N/A khi cú pháp của member_expression không chính xác hoặc khi tập hợp có chứa ít nhất một phần tử có kích thước khác với các phần tử khác.

Ví dụ

=CUBERANKEDMEMBER("Doanh số";$D$4.1;"Tháng Cao nhất")

=CUBERANKEDMEMBER("Doanh số";CUBESET("Doanh số";"Mùa hè";"[2004].[Tháng Sáu]";"[2004].[Tháng Bảy]";"[2004].[Tháng Tám]");3;"Tháng Cao nhất")

Mẹo: Để trả về n giá trị dưới dùng, bạn hãy dùng các đối số sort_order và sort_by của hàm CUBESET để đảo ngược thứ tự của tập hợp sao cho giá trị trên cùng trong tập hợp đã sắp xếp là những giá trị dưới cùng. Ví dụ, CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4,1) trả về phần tử cuối cùng, CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4, 2) trả về phần tử sát với phần tử cuối cùng, v.v.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×