Chuyển đổi trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển

Chuyển đổi trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thấy các thay đổi trong giao diện và dẫn hướng của thư viện tài liệu và danh sách của bạn. Này trải nghiệm mới nhanh hơn, có các tính năng bổ sung của điện thoại và máy tính bảng và dẫn hướng đơn giản hơn. Dưới dạng một thư viện tài liệu hoặc chủ sở hữu danh sách, chủ sở hữu trang hoặc người quản trị, bạn có thể muốn chuyển trải nghiệm mặc định trở về trước (cổ điển trải nghiệm) cho một thời gian. Hãy nhớ rằng người dùng có thể thay đổi trải nghiệm trong thư viện cụ thể hoặc trang trở lại mới nếu họ đã chọn. Thay đổi thiết đặt ở mức danh sách và thư viện sẽ ghi đè các thay đổi tại trang web, tuyển tập trang và mức độ người thuê.

Lưu ý: Bài viết này dành cho thư viện và danh sách người sở hữu và người quản trị muốn thay đổi mặc định trải nghiệm đối với người dùng. Nếu một người dùng cá nhân và bạn muốn trở về trải nghiệm cổ điển, bấm trở lại cổ điển SharePoint ở phía dưới, góc bên trái của trang. Để thoát khỏi trải nghiệm cổ điển, bấm thoát khỏi cổ điển trải nghiệm ở phía dưới, góc bên trái của trang.

 1. Trong thư viện tài liệu hoặc danh sách của bạn, hãy chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt và sau đó thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

  Đi tới thiết đặt, thiết đặt thư viện

  Nếu bạn không thấy thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , chọn tab Thư viện hoặc danh sách để mở ribbon, sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách trên ruy-băng.

  Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
 2. Bấm thiết đặt nâng cao và cuộn xuống đến danh sách kinh nghiệm.

  Danh sách và thiết đặt thư viện

 3. Chọn một trong các mục sau:

  • Trải nghiệm mặc định được đặt bởi người quản trị của tôi

   Tùy chọn này sẽ đặt trải nghiệm là gì mà người quản trị trang web của bạn đặt.

  • Trải nghiệm mới

   Tùy chọn này sẽ đặt trải nghiệm lên trải nghiệm mới. Trải nghiệm này bật theo mặc định, vì vậy bạn có thể chọn nó chỉ nếu bạn đang chuyển trở lại từ cổ điển.

  • Trải nghiệm cổ điển

   Tùy chọn này sẽ đặt trải nghiệm cổ điển, đây là trải nghiệm trước đó, cũ hơn cho thư viện tài liệu.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn thiết đặt.

 5. Bên cạnh danh sách SharePoint và thư viện trải nghiệm, chọn một trong hai trải nghiệm cổ điển hoặc trải nghiệm mới (tự động phát hiện).

  Thiết đặt để có trải nghiệm danh sách và thư viện mặc định

Kiểm tra các tùy chỉnh ảnh hưởng đến danh sách hoặc thư viện trang

Một lý do bạn có thể muốn thay đổi trải nghiệm mặc định ở trang và mức tuyển tập trang là vì bạn đã tùy chỉnh ảnh hưởng đến danh sách hoặc thư viện trang và đại diện cho các chức năng nghiệp vụ quan trọng. Nếu bạn muốn kiểm tra các kiểu tùy chỉnh để giúp bạn xác định trang và tuyển tập trang bạn muốn thay đổi mặc định cho nào, bạn phải sử dụng một script Windows PowerShell với một giấy gói CSOM (mô hình đối tượng phía máy khách). Kịch bản sau đây sẽ phát hiện customactions triển khai Script tùy chỉnh.

 1. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 2. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Cho bài viết này, chúng tôi sẽ đặt tên cho tệp script, CustomActions.ps1.

  Lưu ý: 

  • Kịch bản này cần để chạy riêng biệt cho mỗi trang web bạn muốn kiểm tra CustomActions cho. Tên chỗ dành sẵn được chỉ ra trong < > cần được thay đổi để đáp ứng yêu cầu tổ chức của bạn.

  • Có là các dòng, thể hiện bằng các dấu thăng (#), trong phần script cho mức tuyển tập trang và cấp độ site. Để chạy script thích hợp, loại bỏ dấu thăng (#) ở trước các dòng trong phần mà bạn muốn thay đổi trải nghiệm cho.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Lưu tệp, đặt tên cho nó CustomActions.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1

 4. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 5. Tại dấu nhắc lệnh Windows PowerShell, hãy gõ lệnh sau đây:

  ./CustomActions.ps1

Thay đổi trải nghiệm mặc định cho trang và tuyển tập trang

Để thay đổi trải nghiệm mặc định cho thư viện tài liệu trên một tuyển tập trang hoặc cấp trang, bạn phải sử dụng một script Windows PowerShell với một giấy gói (mô hình đối tượng phía máy khách) CSOM, như sau.

 1. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

 2. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Cho bài viết này, chúng tôi sẽ đặt tên cho tệp script, DocLib.ps1.

  Lưu ý: Có là các dòng, thể hiện bằng các dấu thăng (#), trong phần script cho mức tuyển tập trang và cấp độ site. Để chạy script thích hợp, loại bỏ dấu thăng (#) ở trước các dòng trong phần mà bạn muốn thay đổi trải nghiệm cho.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Lưu tệp, đặt tên cho nó DocLib.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1

 4. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 5. Tại dấu nhắc lệnh Windows PowerShell, hãy gõ lệnh sau đây:

  ./DocLib.ps1

Để biết thông tin về Windows PowerShell, hãy xem Sử dụng Windows PowerShell.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×