Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web hiện đại bởi người dùng cuối

Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web hiện đại bởi người dùng cuối

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng SharePoint Online trang là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng hình ảnh, Excel, Word và PowerPoint tài liệu, video và nhiều hơn nữa. Người dùng có thể tạo và phát hành hiện đại trang nhanh chóng và dễ dàng, và chúng trông đẹp hơn trên bất kỳ thiết bị.

Nếu bạn là người quản trị toàn cục hoặc SharePoint trong Office 365, bạn có thể cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web SharePoint Online bởi người dùng. Bạn có thể làm điều này toàn bộ tổ chức bằng cách thay đổi thiết đặt trong Trung tâm quản trị SharePoint hoặc ở mức site bằng cách sử dụng một script Microsoft PowerShell.

Lưu ý: Thủ tục sau đây là trang SharePoint chỉ. Khi bạn cho phép tạo trang của trang web, Thêm một lệnh trong menu thiết đặt tạo trang của trang web mới. Nếu bạn tắt tính năng khả năng tạo trang của trang web, người dùng có thể vẫn thêm trang SharePoint từ menu mới trên trang chủ và thêm từ trang cổ điển vào một thư viện Wiki cách sử dụng lệnh cùng.

Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web ở mức tổ chức trong Trung tâm quản trị SharePoint

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong ngăn bên trái, hãy chọn thiết đặt.

 5. Bên cạnh trang của trang web, chọn cho phép người dùng tạo trang của trang web hoặc ngăn người dùng tạo trang của trang web.

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Cài đặt SharePoint Online khách cấu phần SDK.

 3. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

  Lưu ý: Đọc Về thực thi các chính sách và đảm bảo rằng bạn chạy SharePoint Online Management Shell là người quản trị và chính sách chính xác thực thi chạy script chưa được ký.

 4. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. Lưu tệp văn bản, và sau đó thay đổi phần mở rộng. Trong ví dụ này, chúng tôi đặt tên cho nó SitePagesOut.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1.

 6. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 7. Chạy lệnh sau:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. Script sẽ nhắc bạn cho một SiteUrlWebUrl.

  Nếu bạn có một site chẳng hạn như "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Đối với SiteUrl bạn nhập: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  Cho WebUrl , bạn sẽ nhập sites/marketing/northwindcompete

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Cài đặt SharePoint Online khách cấu phần SDK.

 3. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

  Lưu ý: Đọc Về thực thi các chính sách và đảm bảo rằng bạn chạy SharePoint Online Management Shell là người quản trị và chính sách chính xác thực thi chạy script chưa được ký.

 4. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. Lưu tệp văn bản, và sau đó thay đổi phần mở rộng. Trong ví dụ này, chúng tôi đặt tên cho nó SitePagesIn.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1.

 6. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 7. Chạy lệnh sau:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. Script sẽ nhắc bạn cho một SiteUrlWebUrl.

  Nếu bạn có một site chẳng hạn như "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Đối với SiteUrl bạn nhập: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  Cho WebUrl , bạn sẽ nhập sites/marketing/northwindcompete

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×