Chia sẻ tùy chỉnh bằng cách lưu chúng dưới dạng mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể lưu một trang web hiện có hoặc danh sách dưới dạng một mẫu tùy chỉnh. Tùy chỉnh mẫu cung cấp cách để đóng gói lập một tập hợp các thay đổi đối với một hiện có site và thực hiện các mẫu sẵn dùng cho các trang web mới và danh sách. Mỗi mẫu tùy chỉnh dựa trên định nghĩa trang hoặc tính năng định nghĩa được lưu trữ trên máy chủ SharePoint. Bạn có thể truy nhập các mẫu tùy chỉnh thông qua bộ sưu tập mẫu Site và danh sách bộ sưu tập mẫu trang.

Trong bài viết này

Giới thiệu về mẫu trang

Giới thiệu về danh sách mẫu

Tạo một mẫu danh sách

Thêm mẫu vào một danh sách bộ sưu tập

Giới thiệu về mẫu trang

Thành viên của nhóm người sở hữu tên Site ai có quyền truy nhập ghi vào bộ sưu tập mẫu trang có thể tùy chỉnh một trang web. Sau đó, họ có thể lưu tùy chỉnh trang dưới dạng một mẫu site, sao cho người dùng khác trong tuyển tập site có thể tạo các trang tương tự như sau. Khi bạn tạo một mới site con, bạn có thể chọn từ danh sách kết hợp các mẫu trang sẵn dùng trên máy chủ hoặc tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang cũng có thể nhập một mẫu site đó người dùng khác hoặc nhà cung cấp phần mềm sẽ tạo ra và có thể thêm mẫu mới vào mẫu trang sẵn có trong tuyển tập trang.

Tệp mẫu bao gồm thông tin cá nhân, chẳng hạn như máy chủ URL và tên tài khoản người dùng. Bạn chỉ nên chia sẻ tệp mẫu với tin cậy người dùng và nhóm.

Mẫu site là một tệp có chứa tất cả thông tin thiết kế trang, chẳng hạn như:

 • Danh sách trong một trang web.

 • Bất kỳ trang phần Web trong một trang web.

 • Bất kỳ trang tùy chỉnh trong một trang web.

 • Chủ đề hoặc viền được áp dụng cho một trang web.

 • Bất kỳ tùy chỉnh vào thanh khởi động nhanh.

 • Nội dung site (danh sách và tài liệu thư viện nội dung — tùy chọn).

Mẫu site không bao gồm các mục sau đây:

 • Thiết đặt bảo mật, chẳng hạn như một danh sách của người dùng hoặc nhóm có quyền đối với trang web từ đó mẫu được tạo ra.

 • Personalizations để trang phần Web.

 • Cảnh báo từ trang gốc.

 • Phần web tập hợp đã được thêm vào trang gốc.

Sử dụng mẫu site

Bạn có thể tạo trang con dựa trên mẫu sẵn dùng trên máy chủ hoặc tuyển tập trang. Khi bạn tạo trang phụ, bạn chọn một mẫu từ các mẫu sẵn dùng trong phần Chọn mẫu trên trang trang web SharePoint mới. Trang này hiển thị tất cả các mẫu sẵn dùng trên máy chủ và tuyển tập trang, được lọc theo ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong trang tạo trang con. Mặc dù trang con mới dựa trên mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó, giống như bạn tùy chỉnh bất kỳ trang nào khác.

Bạn phải có tối thiểu mặc định toàn quyền kiểm soát hoặc thiết kế mức cấp phép cho bộ sưu tập trang Web mức cao nhất. Mẫu site được lưu dưới dạng tệp có phần mở rộng .stp.

Đầu trang

Tạo một mẫu site

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần diện mạo và cảm nhận , bấm lưu site dưới dạng mẫu.

 2. Trên trang lưu dưới dạng mẫu trang, trong phần Tên tệp , hãy nhập tên cho tệp mẫu.

 3. Trong phần tên và mô tả , nhập tên và hoặc bạn có thể mô tả.

 4. Trong phần Bao gồm nội dung , chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung nếu bạn muốn Web trang mới được tạo từ mẫu này để bao gồm nội dung của tất cả các danh sách và thư viện tài liệu trong trang Web.

  Lưu ý: Bao gồm nội dung có thể tăng kích cỡ của mẫu của bạn.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Thêm mẫu vào bộ sưu tập mẫu site

Để thêm mẫu site trong bộ sưu tập mẫu site, hãy đến trang thiết đặt trang cho trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm mẫu trang.

 2. Trên trang bộ sưu tập mẫu Site, bấm tải lên.

 3. Trong hộp tên , nhập đường dẫn vào mẫu, hoặc bấm duyệt.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Giới thiệu về danh sách mẫu

Khi bạn tạo một danh sách mới, bạn chọn một mẫu danh sách để dùng trong việc tạo danh sách. Windows SharePoint Services bao gồm nhiều danh sách mẫu theo mặc định, và người dùng có thể tùy chỉnh danh sách hiện có và lưu danh sách tùy chỉnh làm mẫu danh sách mới. Người quản trị tuyển tập trang cũng có thể nhập một mẫu danh sách người dùng khác đó hoặc nhà cung cấp phần mềm được tạo và có thể thêm mẫu mới vào danh sách sẵn dùng của mẫu trong tuyển tập trang.

Tệp mẫu bao gồm thông tin cá nhân, chẳng hạn như máy chủ URL và tên tài khoản người dùng. Bạn chỉ nên chia sẻ tệp mẫu với tin cậy người dùng và nhóm.

Danh sách mẫu là một tệp có chứa tất cả thông tin thiết kế về danh sách, chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Các cột và trường trong danh sách.

 • Dạng xem bất kỳ tạo cho danh sách.

 • Danh sách nội dung (tùy chọn).

Danh sách mẫu không bao gồm:

 • Thiết đặt bảo mật, chẳng hạn như một danh sách của người dùng hoặc nhóm có quyền đối với danh sách từ đó mẫu được tạo ra.

 • Các nối kết trường tra cứu. Mặc dù danh sách có thể chứa các trường tra cứu tham chiếu dữ liệu trong một danh sách khác, danh sách khác (và dữ liệu) là không bao gồm khi bạn lưu một mẫu danh sách.

Sử dụng danh sách mẫu

Để tạo một mẫu danh sách, bạn phải có quyền để quản lý danh sách. Danh sách mẫu được lưu dưới dạng tệp có phần mở rộng .stp.

Đầu trang

Tạo một mẫu danh sách

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị trang , bấm Thư viện Site và danh sách.

 2. Trên trang trang thư viện và danh sách, hãy bấm danh sách mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 3. Trên trang tùy chỉnh danh sách tên, hãy bấm lưu danh sách dưới dạng mẫu.

 4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên tệp để dùng cho tệp mẫu.

 5. Trong phần tên và mô tả , nhập tên và hoặc bạn có thể mô tả.

 6. Trong phần Bao gồm nội dung , chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung nếu bạn muốn Web trang mới được tạo từ mẫu này để bao gồm nội dung của tất cả các danh sách và thư viện tài liệu trong trang Web.

  Lưu ý: Bao gồm nội dung có thể tăng kích cỡ của mẫu của bạn.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Thêm mẫu vào một danh sách bộ sưu tập

Tệp mẫu bao gồm thông tin cá nhân, chẳng hạn như máy chủ URL và tên tài khoản người dùng. Chỉ chia sẻ tệp mẫu với tin cậy người dùng và nhóm.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm danh sách mẫu.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy nối kết này, hãy bấm đi đến thiết đặt trang mức cao nhất trong cột Quản trị tuyển tập trang .

 2. Trên trang danh sách bộ sưu tập mẫu, bấm tải lên.

 3. Trong hộp tên , nhập đường dẫn vào mẫu, hoặc bấm duyệt.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×