Chia sẻ lịch trong Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi đang thực hiện các cải tiến cho lịch cách chia sẻ trong Office 365 đồng bộ trong các ứng dụng của bạn. Bài viết này được dành cho người quản trị CNTT, để giúp họ tìm hiểu về những thay đổi cán nhỏ.

Các cải tiến dự kiến có mặt chỉ lịch được chia sẻ giữa những người dùng Exchange Online. Không có không có thay đổi đối với lịch chia sẻ khi lịch của một người đang được lưu trữ trong Exchange tại cơ sở.

Khi tất cả các cải tiến hoàn thành, người quản trị CNTT và người dùng của tổ chức của họ có thể mong đợi:

Các cải tiến triển khai qua năm tiếp theo. Bài viết này tập trung vào các thay đổi bạn có thể xem ngay hôm nay và cung cấp chi tiết về kế hoạch trong tương lai. Để nhanh chóng ảnh tức thời của lịch biểu, hãy xem đường thời gian lịch cải tiến qua các máy khách ở phần sau của bài viết này.

Không phải là người quản trị CNTT? Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT và đang chỉ tìm kiếm hướng dẫn về cách chia sẻ hoặc đại diện lịch, hãy xem các bài viết sau đây:

Chia sẻ lịch

Cải thiện đầu tiên là người dùng có thể chia sẻ lịch của họ từ bất kỳ phiên bản Outlook và có các tùy chọn quyền giống nhau trên tất cả phiên bản. Bảng dưới đây cho biết trạng thái hiện tại của công việc để giúp dễ dàng chia sẻ lịch.

Ứng dụng Outlook

Có thể chia sẻ lịch

Quyền nhất quán và đơn giản khi chia sẻ

Ghi chú

Outlook for PC

Bắt đầu trong phiên bản 1805 sẵn dùng.

Outlook for Mac

Không sẵn dùng chưa

Quyền đơn giản hóa mong muốn để triển khai trong Q3 2018.

Outlook trên web

Outlook cho iOS

Outlook cho Android

Lịch Outlook dành cho Windows 10

✔ Xem ghi chú

Chia sẻ lịch có bật ứng dụng chỉ Windows 10 trên PC và sẽ không được phát hành cho Windows 10 di động.

Chấp nhận được chia sẻ lịch

Cải thiện thứ hai là người dùng có thể dễ dàng chấp nhận chia sẻ lịch thư mời từ bất kỳ ứng dụng Outlook, và xem những lịch được chia sẻ trên tất cả các thiết bị của họ. Bảng dưới đây cho biết trạng thái hiện tại của công việc để giúp dễ dàng để chấp nhận lời mời chia sẻ lịch.

Ứng dụng Outlook

Có thể chấp nhận được chia sẻ lịch

Chấp nhận được chia sẻ lịch đồng bộ để tất cả thiết bị

Ghi chú

Outlook cho PC

AV ailable khởi động trong phiên bản 1805.

Outlook for Mac

Không sẵn dùng chưa

Không sẵn dùng chưa

Không có tùy chọn để chấp nhận thư mời chia sẻ lịch trong Outlook for Mac, nhưng người dùng có thể thêm một lịch từ cuốn sách thư mục hoặc địa chỉ của họ. Outlook for Mac kỳ vọng để phát hành một nút trong thư mời chia sẻ lịch giúp dễ dàng để chấp nhận trong Q3 2018.

Outlook trên web

Outlook cho iOS

Outlook cho Android

Lịch Outlook dành cho Windows 10lịch cho Windows 10

✔ Xem ghi chú

Điều này chưa được bật cho tất cả người dùng di động Windows 10 .

S ync và chỉnh sửa chia sẻ lịch

Cải thiện thứ ba là người dùng có thể xem tất cả các lịch được chia sẻ của trên bất kỳ ứng dụng thiết bị hoặc lịch. Nếu người nào đó thay đổi lịch được chia sẻ, tất cả những người khác chia sẻ lịch sẽ thấy các thay đổi ngay lập tức. Người dùng cũng sẽ thấy các cải tiến hiệu suất khi xem và chỉnh sửa lịch chia sẻ. Dùng lịch chung sẽ như nhanh và đáng tin cậy như quản lý lịch của người dùng.

Khi người dùng chia sẻ lịch của họ với người hôm nay, họ sẽ nhìn thấy được chia sẻ lịch được cải thiện trải nghiệm sau khi chấp nhận thư mời. Tuy nhiên, nếu chúng chia sẻ lịch của họ với người trước những thay đổi đã được bật, họ sẽ không nhìn thấy các cải tiến tự động.

Để nâng cấp hiện có được chia sẻ lịch lên trải nghiệm mới được chia sẻ lịch, yêu cầu người dùng để thực hiện theo các hướng dẫn trong nâng cấp một lịch được chia sẻ hiện có vào mô hình mới ở phần sau của bài viết này. Sau khi người dùng nâng cấp mô hình mới, được chia sẻ lịch sẽ đồng bộ với điện thoại di động của họ. Trong tương lai, lịch chia sẻ hiện có sẽ được nâng cấp tự động, nhưng không có không có lịch biểu chưa cho này quá trình nâng cấp tự động.

Với nhắn tin tức thời đồng bộ hóa được bật, lịch được chia sẻ phản ánh những thay đổi được thực hiện bởi những người khác ngay lập tức. Hiện tại, không phải tất cả các kiểu được chia sẻ lịch hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức. Các phần sau đây bao gồm các kiểu được chia sẻ lịch và các ứng dụng lịch hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức.

Đồng bộ ngay lập tức được bật chỉ khi người dùng cả hai nằm trong cùng đối tượng thuê Office 365 , hoặc nếu lịch được chia sẻ bởi một người dùng Outlook.com .

Bảng dưới đây cung cấp thêm chi tiết về các loại cấu hình hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức. Trong tương lai, nhắn tin tức thời đồng bộ sẽ được kích hoạt cho tất cả lịch được chia sẻ giữa Office 365 và Outlook.com người dùng.

Chủ sở hữu của lịch

Chia sẻ lịch của người nhận

Bật dịch vụ đồng bộ nhắn tin tức thời

Ghi chú

Office 365

Office 365
(cùng một đối tượng thuê)

Office 365

Office 365
(đối tượng thuê khác nhau)

Đồng bộ sẽ xảy ra khoảng ba giờ một lần.

Nếu chia sẻ bên ngoài không được phép dùng cho đối tượng thuê của chủ sở hữu lịch, nó được xem như lịch được chia sẻ cho người dùng bên thứ ba.

Office 365

Outlook.com hoặc
Dịch vụ của bên thứ ba như Gmail.com

Cấu hình này hiện đang tạo ra một URL thuê bao lịch Internet (ICS). Sẽ thêm người nhận được chia sẻ lịch được chia sẻ lịch bằng ICS URL, và đặt thời gian đồng bộ được xác định bởi các dịch vụ lịch của người nhận.

Ví dụ, nếu người nhận nằm trong Outlook.com, lịch sẽ cập nhật khoảng ba giờ một lần. Nếu người nhận nằm trong Gmail.com, lịch có thể được cập nhật mỗi 24-48 giờ.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Dịch vụ của bên thứ ba như Gmail.com

Cấu hình này hiện đang tạo ra một URL ICS. Người nhận sẽ thêm được chia sẻ lịch bằng ICS URL, và đặt thời gian đồng bộ được xác định bởi các dịch vụ lịch của người nhận.

Ví dụ, nếu người nhận nằm trong Outlook.com, lịch sẽ cập nhật khoảng ba giờ một lần. Nếu người nhận nằm trong Gmail.com, lịch có thể được cập nhật mỗi 24-48 giờ.

Bảng dưới đây cung cấp thêm chi tiết về các ứng dụng hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức.

Một pplication

Hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức

Ghi chú

Outlook cho PC

Không chưa sẵn dùng; Hãy xem ghi chú.

Đồng bộ ngay lập tức mong muốn để triển khai trong quý 4 2018 cho người dùng Office 365 trên kênh Cập nhật hàng tháng.

Outlook for Mac

Không chưa sẵn dùng; Hãy xem ghi chú.

Đồng bộ ngay lập tức mong muốn để triển khai trong Q3 2018 cho người dùng Office 365 .

Outlook trên webOutlook cho Android

Lịch Outlook dành cho Windows 10

Phần còn lại ứng dụng

ứng dụng Exchange ActiveSync

Lưu ý: Exchange Web dịch vụ (EWS) API sẽ không hỗ trợ đồng bộ ngay lập tức.

Để sử dụng đồng bộ ngay lập tức, lịch được chia sẻ phải được bật để đồng bộ hóa nhắn tin tức thời và ứng dụng lịch phải được Cập Nhật.

Nếu được chia sẻ lịch được bật để đồng bộ hóa nhắn tin tức thời, và người dùng xem nó trên Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android, trải nghiệm mới đồng bộ đang sử dụng. Nếu người dùng xem lịch đó cùng trên Outlook cho PC hoặc Outlook for Mac, họ sẽ nhìn thấy cũ đồng bộ hóa trải nghiệm. Hiện tại, cho lịch chung cùng, thay đổi có thể xuất hiện nhanh hơn trong Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android hơn trên Outlook cho PC hoặc Outlook for Mac.

Các chi tiết kỹ thuật của các cải tiến được chia sẻ lịch

Phần này mô tả cách thức các cải tiến được thực hiện và điều gì thay đổi trong cấu trúc của lịch chia sẻ trong Office 365.

Thuật ngữ

Dưới đây là một số thuật ngữ mà chúng tôi sẽ sử dụng trong thảo luận này:

 • Chia sẻ lịch: Lịch được chia sẻ với dạng xem, sửa hoặc quyền đại diện

 • Chủ sở hữu: Người từ ai lịch được chia sẻ

 • Người nhận: Người mà lịch được chia sẻ

 • Cũ mô hình: Hành vi cũ được chia sẻ lịch

 • Mô hình mới: Hành vi mới được chia sẻ lịch

Các cải tiến chỉ được áp dụng cho lịch được chia sẻ giữa người dùng trong Exchange Online. Không có không có thay đổi đối với lịch chia sẻ khi một người dùng đang được lưu trữ trong Exchange tại cơ sở.

Thuộc tính

Mô hình cũ

Mô hình mới

Làm thế nào được chia sẻ lịch được lưu trữ

Một mục nhập (tương tự như siêu kết nối) được lưu trữ trong hộp thư của người nhận. Mục nhập điểm vào hộp thư của người sở hữu nhưng không chứa bất kỳ dữ liệu lịch trong hộp thư của người nhận.

Lịch mới được tạo trong hộp thư của người nhận, và lịch này chứa bản sao của chủ sở hữu lịch (bắt đầu một năm trước ngày chấp nhận).

Làm thế nào người nhận truy cập mục được chia sẻ lịch

Đọc và viết trực tiếp từ hộp thư của người sở hữu.

Đọc và viết từ bản sao cục bộ của lịch được chia sẻ được lưu trữ trong hộp thư của người nhận.

Làm thế nào được chia sẻ lịch đồng bộ các thay đổi

Ứng dụng theo định kỳ cuộc thăm dò là chủ sở hữu hộp thư để thay đổi này và đồng bộ chúng.

Dịch vụ đồng bộ hóa ngay lập tức thay đổi đối với bản sao cục bộ của người nhận. Điều này kích hoạt một thông báo đẩy ứng dụng đồng bộ các thay đổi ngay lập tức.

Người nhận có thể dùng để truy nhập vào lịch được chia sẻ các ứng dụng

 • Outlook for PC

 • Outlook for Mac

 • Outlook trên web

 • Outlook for PC

 • Outlook for Mac

 • Outlook trên web

 • Outlook cho iOS

 • Outlook cho Android

 • Lịch Outlook dành cho Windows 10

 • Tất cả các ứng dụng còn lại và EAS

Để biết thêm chi tiết, hãy xem sự khác nhau giữa chức năng mô hình mới chia sẻ lịch ở phần sau của bài viết này.

Người dùng chấp nhận thư mời chia sẻ lịch mới từ Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android sẽ tự động bắt đầu sử dụng mô hình mới của lịch chia sẻ.

Cách dễ nhất để người dùng để kiểm tra xem liệu họ có các cải tiến (nghĩa là mô hình mới của lịch chia sẻ) là kiểm tra nếu lịch được chia sẻ sẽ xuất hiện trên điện thoại di động của họ. Nếu tính năng của chúng, được chia sẻ lịch đã được nâng cấp mô hình mới.

Nếu bạn thích dùng MFCMapi, bạn sẽ cần phải xác nhận các điều kiện sau đều đúng:

 • Một thư mục cục bộ cho lịch chung xuất hiện trong lịch subtree.

 • Một mục nhập tồn tại trong dạng xem thông thường > nội dung liên kết bảng. Mục đã đặt tên thuộc tính tên là SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId và nó sẽ chỉ đến ID của thư mục cục bộ được chia sẻ lịch.

Đối với lịch chia sẻ để hưởng lợi từ các cải tiến, người dùng lại nên tạo lịch được chia sẻ bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Yêu cầu chủ sở hữu lịch để chia sẻ lịch với chúng lại. Họ có thể thực hiện điều này từ bất kỳ ứng dụng Outlook, bao gồm Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

 2. Chấp nhận lời mời chia sẻ lịch bằng cách dùng Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android. Điều quan trọng người dùng chấp nhận lời mời từ Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Androidlà. Nếu người dùng chấp nhận thư mời bằng Outlook cho PC hoặc Outlook for Mac, lịch chung sẽ không được kích hoạt cải tiến các. Hiện có được chia sẻ lịch không cần được loại bỏ trước khi lại chấp nhận.

  Người dùng có thể chấp nhận lịch chia sẻ trong một trong hai cách:

  • Nhận được một lời mời chia sẻ qua email và bấm vào nút chấp nhận. (Hãy nhớ rằng, như đã nêu phía trên, người dùng phải chấp nhận thư mời email từ Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android.)

  • Mở lịch bằng cách tìm thư mục cho chủ sở hữu của lịch. Mở lịch chung từ danh sách thư mục hoặc địa chỉ sẽ thêm lịch thông qua mô hình cũ của việc chia sẻ.

Trong tương lai, chia sẻ lịch sẽ nâng cấp mô hình mới, bất kể phương thức nào người dùng chọn.

Phương pháp để đồng bộ hóa lịch chia sẻ

Phần này đề cập đến vị trí và khi đồng bộ ngay lập tức xuất hiện ở trạng thái hiện tại của cơ quan của chúng tôi. Bảng sau đây cho biết loại của đồng bộ có tồn tại cho lịch chia sẻ trong mô hình mới.

Phương pháp Cập Nhật

Làm thế nào thay đổi đồng bộ

Được hỗ trợ lịch (hiện)

Cập Nhật nhắn tin tức thời

Thay đổi đồng bộ ngay lập tức. Điều này áp dụng cho lịch được chia sẻ giữa người dùng trong cùng đối tượng thuê Office 365 , hoặc chia sẻ từ một người dùng Outlook.com .

 • Chia sẻ từ một người dùng Outlook.com để người dùng Outlook.com hoặc Office 365 .

 • Chia sẻ trực tiếp giữa các người dùng Office 365 trong cùng đối tượng thuê.

Cập Nhật định kỳ

Đồng bộ hóa thay đổi theo định kỳ (trong ba giờ trong hầu hết các trường hợp). Người nhận sẽ không nhìn thấy thay đổi trên lịch chung ngay lập tức, nhưng sao chép sẽ được cập nhật mỗi vài giờ.

 • Chia sẻ gián tiếp giữa các người dùng Office 365 trong cùng đối tượng thuê (thông qua quyền của người dùng mặc định, hoặc thông qua một nhóm bảo mật với nhiều hơn 100 thành viên).

 • Chia sẻ giữa Office 365 người dùng trong đối tượng thuê khác nhau, với kích hoạt dịch vụ chia sẻ bên ngoài.

Thuê bao ICS

Một URL thuê bao lịch Internet (ICS) được tạo khi lịch được chia sẻ. Người nhận có thể dùng URL này để thêm lịch vào bất kỳ dịch vụ của lịch nào mà họ sử dụng. Với ICS URL, Dịch vụ lịch của người nhận lựa chọn khi đồng bộ hóa lịch để nhận được cập nhật mới. Nếu người nhận không phải là người dùng Outlook.com , đồng bộ sẽ xảy ra khoảng ba giờ một lần.

 • Chia sẻ giữa Office 365 người dùng trong đối tượng thuê khác nhau, với chia sẻ bên ngoài bị vô hiệu hóa.

 • Chia sẻ từ một người dùng Office 365 để người dùng Outlook.com .

 • Chia sẻ từ một Office 365 hoặc người dùng Outlook.com để người khác bằng một dịch vụ của bên thứ ba lịch, chẳng hạn như Gmail.

Người dùng có thể được cấp quyền truy nhập vào lịch được chia sẻ trong một trong những cách sau đây:

 • Yêu cầu quyền: Người sở hữu lịch chia sẻ trực tiếp đến người nhận và người nhận được liệt kê riêng lẻ trong danh sách quyền sở hữu lịch.

 • Nhóm quyền: Chủ sở hữu lịch chia sẻ lịch với một nhóm bảo mật, người nhận là thành viên.

 • Mặc định quyền: Người sở hữu lịch đặt quyền mặc định cho người dùng trong cùng một tổ chức, và người nhận có quyền truy nhập thông qua quyền mặc định.

Hiện tại, đồng bộ ngay lập tức được chỉ bật cho quyền trực tiếp và cho phép nhóm nếu kích cỡ nhóm nhỏ hơn 100. Trong tương lai, nhắn tin tức thời đồng bộ sẽ được kích hoạt cho tất cả các kiểu phép ba. Ngoài ra, nếu người dùng đã chia sẻ với nhiều hơn 500 người nhận (một người hoặc nhóm mỗi tính là một người nhận), đồng bộ ngay lập tức sẽ không được bật.

Đồng bộ ngay lập tức để chia sẻ bên ngoài đối tượng thuê của bạn không được hỗ trợ hiện tại. Trong khi bạn có thể chia sẻ trong những cấu hình, đồng bộ sẽ xảy ra theo định kỳ. Không có hai loại của đối tượng thuê chéo chia sẻ:

 • Office 365 cho người dùng khác Office 365 (nếu chia sẻ bên ngoài được bật).

  Lịch chung đầy đủ được tạo ra, nhưng đồng bộ sẽ xảy ra khoảng ba giờ một lần. Đồng bộ ngay lập tức cuối cùng sẽ được bật để thiết lập này.

 • Office 365 để người dùng Outlook.com . Nếu chia sẻ bên ngoài bị vô hiệu hóa, chia sẻ để người dùng khác Office 365 cũng rơi vào nhóm này.

  Một URL ICS được tạo khi chia sẻ, mà người nhận có thể dùng để thêm vào bất kỳ dịch vụ lịch. Với thuê bao ICS, Dịch vụ lịch của người nhận lựa chọn khi đồng bộ hóa các thuê bao ICS nhận cập nhật mới. Nếu người nhận là một Outlook.com hoặc người dùng Office 365 , đồng bộ sẽ xảy ra khoảng ba giờ một lần.

Chia sẻ với người dùng trên một dịch vụ bên ngoài chẳng hạn như Gmail, là một loại khác chia sẻ lịch. Trong tình huống này, một thuê bao lịch Internet (ICS) URL sẽ tạo ra để nối kết đến chủ sở hữu của lịch. Người nhận có thể dùng URL này để xem lịch trong trình duyệt web, hoặc thêm nó vào dịch vụ lịch riêng của họ bằng cách thêm một lịch internet bằng cách dùng ICS URL. Với thuê bao ICS, Dịch vụ lịch của người nhận lựa chọn khi đồng bộ hóa các thuê bao ICS nhận cập nhật mới. Nếu người nhận không phải là người dùng Outlook.com , đồng bộ sẽ xảy ra khoảng ba giờ một lần. Nếu người nhận sử dụng dịch vụ lịch khác, chẳng hạn như Gmail.com, đồng bộ có thể xảy ra không thường xuyên.

Sự khác nhau giữa chức năng mới mô hình được chia sẻ lịch

Lịch chia sẻ sử dụng mô hình mới khác với mô hình cũ trong một số vùng chức năng, bao gồm lời nhắc, quyền, cuộc họp Ủy nhiệm và máy khách bên thứ ba.

Trong giai đoạn đầu tiên của các cải tiến về chia sẻ lịch, người nhận sẽ luôn nhìn thấy "lời nhắc = không có" cho các mục lịch, bất kể giá trị đúng lời nhắc cho một mục được chia sẻ. Nếu người nhận với sửa access sẽ cố gắng thay đổi lời nhắc trên một mục được chia sẻ lịch, giá trị lời nhắc mới sẽ được lưu cục bộ chỉ dành cho người nhận và không cho người sở hữu.

Lời nhắc trong mô hình cũ: Trong mô hình cũ của việc chia sẻ, người nhận truy nhập hộp thư của người sở hữu lịch trực tiếp. Do đó, khi người nhận xem một mục lịch, họ thấy giá trị lời nhắc giống cho thấy người sở hữu. Outlook khách hàng biết cách phát hiện lịch nào đã là chia sẻ lịch, để chúng không hiển thị lời nhắc bật lên cho mọi mục được chia sẻ lịch.

Hành vi thay đổi trong mô hình mới: Trong mô hình mới của việc chia sẻ, được chia sẻ lịch được lưu trữ cục bộ trong hộp thư của người nhận. Do đó, khi ứng dụng di động đồng bộ các lịch được chia sẻ, họ có thể không luôn kiểm tra xem nó đã được chia sẻ lịch. Trong những trường hợp này, chúng tôi tìm thấy rằng khi giá trị đúng lời nhắc đã được đồng bộ hóa với người nhận người đã sử dụng một máy khách EAS hoặc phần còn lại bên thứ ba, người nhận bị ngập với lời nhắc cho cuộc họp của người khác. Chúng tôi đang nghiên cứu cách để cải thiện trải nghiệm lời nhắc mà không có giới hạn máy khách bên thứ ba.

Bảng sau đây cung cấp là ví dụ về lời nhắc khác như thế nào trong các mô hình cũ và mới của lịch chia sẻ.

Kịch bản

Giá trị lời nhắc nhìn thấy người sở hữu

Giá trị eminder R nhìn thấy người nhận trong mô hình cũ của việc chia sẻ

Giá trị lời nhắc nhìn thấy người nhận trong mô hình mới của việc chia sẻ

Chủ sở hữu lịch sẽ tạo một cuộc họp trên lịch được chia sẻ với lời nhắc 30 phút

30 phút

30 phút

Không có

Lịch người nhận sẽ tạo một cuộc họp trên lịch được chia sẻ với lời nhắc 30 phút

30 phút (và người dự nhận một cuộc họp với lời nhắc 30 phút)

30 phút

Không có

Lịch người nhận sửa cuộc họp hiện có trên lịch chung có lời nhắc 60 phút

60 phút (nếu chỉnh sửa thông qua mô hình cũ)

30 phút (nếu chỉnh sửa thông qua mô hình mới)

60 phút

60 phút (người nhận sẽ nhận được lời nhắc bật lên 60 phút trước khi bắt đầu cuộc họp)

Trong quá khứ, sinh không nhất quán bộ tùy chọn mức cấp phép trong các ứng dụng khách Outlook. Là một phần của các cải tiến, Cập Nhật Outlook máy khách sẽ hiển thị một tập hợp đơn giản và nhất quán của việc chia sẻ mức cấp phép.

Cấp độ kế thừa quyền

Mức cấp phép đơn giản hóa

Không chia sẻ

Không chia sẻ

Không có

Không có

Thời gian rỗi/bận

Trạng thái sẵn sàng chỉ

Có thể xem khi tôi đang bận

Rảnh/bận thời gian, chủ đề, địa điểm

Giới hạn chi tiết

Có thể xem tiêu đề và vị trí

Người xem lại

Đầy đủ chi tiết

Có thể xem tất cả các chi tiết

Trình soạn thảo

Có thể sửa

Chủ sở hữu

Người chỉnh sửa Phát hành

Tác giả Phát hành

Tác giả

Tác giả không chỉnh sửa

Người đóng góp

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh

Ủy nhiệm

Ủy nhiệm

Nếu chủ sở hữu sử dụng Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android để thay đổi quyền, bản sao lịch của người nhận được ngay lập tức lại đồng bộ hóa mức cấp phép mới.

Nếu chủ sở hữu sử dụng ứng dụng khác để thay đổi các quyền, lịch sẽ được đồng bộ lại đôi trong vài giờ tiếp theo, nhưng nó sẽ không xảy ra ngay lập tức.

Nếu chủ sở hữu sẽ loại bỏ quyền của người khác trên lịch, hành động này sẽ được phát hiện trong một vài giờ và một trong ba điều sẽ xảy ra:

 • Nếu người nhận nằm trong cùng một tổ chức và chủ sở hữu lịch có người dùng tổ chức của tôi (mặc định) được đặt thành bất kỳ phép khác không có, lịch của người nhận sẽ được Cập Nhật để phản ánh các mức cấp phép mặc định của người dùng. Lịch được chia sẻ sẽ vẫn còn trên mô hình mới, nhưng nó có thể có một mức cấp phép khác nhau.

 • Nếu người nhận nằm trong cùng một tổ chức và chủ sở hữu lịch không chia sẻ lịch của họ cho người dùng tổ chức của tôi (mặc định), lịch chung sẽ bị loại bỏ khỏi hộp thư của người nhận. Người nhận sẽ không còn nhìn thấy lịch được chia sẻ trong danh sách lịch của họ.

 • Nếu người nhận nằm trong một tổ chức khác nhau, lịch chung dừng đồng bộ nhưng không bị loại bỏ.

Đại diện luôn luôn có thể xem các cuộc họp Ủy nhiệm thư từ điện thoại di động của họ do thư mời nhận được trong hộp thư đến của họ. Tuy nhiên, trong quá khứ, đại diện nào không có bất kỳ dấu hiệu xem thư mời cuộc họp đã cho họ hoặc cho ai chúng là một đại diện cho.

Để hỗ trợ tốt hơn kịch bản này, Outlook cho iOS và Outlook cho Android đã thêm giao diện người dùng để làm rõ ràng cho ai nhằm thư mời cuộc họp. Ví dụ, ghi chú "Nhận cho Allan Deyong" trong các ảnh chụp màn hình sau đây, cho biết thư mời và thư nào cho Allan, không cho người đại diện.

Ảnh chụp màn hình hiển thị màn hình thiết bị di động với mục lịch thư mời. Ảnh chụp màn hình hiển thị màn hình thiết bị di động với thư mục.

Mô hình mới của chia sẻ lịch khác nhau trong máy khách bên thứ ba thư trong một số kịch bản, vốn được mô tả dưới đây.

 • Trong máy khách EAS, người nhận có quyền chỉ đọc sẽ nhìn thấy tùy chọn để tạo một cuộc họp hoặc trả lời các cuộc họp trên lịch đó chỉ đọc. Cách làm như vậy sẽ lưu cục bộ đệm ẩn của máy khách, nhưng các thay đổi được bị từ chối bởi máy chủ. Thay đổi của người nhận sẽ không được phản ánh trong lịch của người sở hữu bởi vì chúng không có quyền sửa. Vấn đề này xảy ra vì EAS máy khách không phân biệt giữa chỉ đọc so với quyền đọc ghi trên lịch chia sẻ, và xử lý tất cả lịch như có thể sửa.

 • Một số máy khách bên thứ ba có phía máy khách lô-gic luôn có thể thêm người dùng hiện tại làm người dự cuộc họp. Do đó, nếu người dùng đang sử dụng các ứng dụng gốc lịch trên điện thoại của họ và xem cuộc họp trên lịch của người khác, họ có thể nhìn thấy tên của họ trong danh sách người dự. Điều này chỉ xảy ra nếu họ đang xem lịch trên các ứng dụng bên thứ ba lịch – khi họ xem cùng một cuộc họp trên Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android, họ sẽ không nhìn thấy tên của họ trong danh sách người dự.

 • Chúng tôi không hỗ trợ các cải tiến được chia sẻ lịch cho máy khách trên nền tảng EWS, vì vậy các cải tiến không sẵn dùng trong bất kỳ ứng dụng lịch sử dụng EWS, chẳng hạn như Mac OS X.

  Lưu ý: 

  • Outlook for Mac dùng EWS và hiển thị lịch được chia sẻ kế thừa mà không có các cải tiến.

  • Ứng dụng lịch trong Mac OS X dùng EWS và hiển thị lịch được chia sẻ kế thừa mà không có các cải tiến.

Câu hỏi thường gặp

Tôi không muốn lịch của người dùng để đồng bộ với điện thoại di động. Thiết đặt nào tôi có thể sử dụng để tắt tính năng này?

Chúng tôi không có bất kỳ gói để cho phép các cải tiến được chia sẻ lịch để bị vô hiệu hóa cho đối tượng thuê.

Người dùng lo ngại về cách dùng dữ liệu khi được chia sẻ lịch đồng bộ với điện thoại di động của họ. Tôi nên biết những gì chúng?

Nếu bạn xóa tùy chọn chia sẻ lịch trong danh sách lịch, Outlook cho iOS, Outlook cho Androidvà Windows 10 Mobile sẽ không đồng bộ lịch mà không được chọn. Ứng dụng lịch nhất di động cũng cần theo dõi các hành vi này.

Điều này cũng áp dụng cho lịch tài nguyên?

Bất kỳ lịch nào có thể được chia sẻ là đủ điều kiện cho các cải tiến. Nếu người dùng chia sẻ lịch của họ, một hộp thư được chia sẻ lịch, hoặc lịch tài nguyên hộp thư và người nhận chấp nhận bằng cách dùng Outlook trên web, Outlook cho iOShoặc Outlook cho Android, họ sẽ bắt đầu lại nhìn thấy các cải tiến.

Tuy nhiên, cho hộp thư tài nguyên đặc biệt, không có một số sự không nhất quán với cách quyền Hiển thị trong danh sách quyền Outlook so với Trung tâm quản trị quyền danh sách. Chúng tôi đang làm việc để thực hiện các quyền hiện nhất quán. Tuy nhiên, chức năng chia sẻ lịch hoạt động như chi tiết bên trên cho lịch tài nguyên hộp thư và người nhận sẽ có thể xem lịch tài nguyên trên điện thoại di động của họ.

Bạn có giờ đây hỗ trợ chia sẻ lịch để Office 365 nhóm?

Chưa, nhưng sẽ cao trên danh sách của chúng tôi. Bạn có thể hiện chỉ chia sẻ lịch với người dùng cá nhân hoặc nhóm bảo mật.

Đường thời gian lịch cải tiến qua các máy khách

Dưới đây là tóm tắt trạng thái hiện tại của các cải tiến về lịch. Đường thời gian liệt kê dưới đây có thể thay đổi.

Cải thiện

Web

PC *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Chia sẻ lịch của tôi với quyền đơn giản hóa

✔ **

Q3 2018

Không có kế hoạch

Chấp nhận lịch để nó trên mô hình mới

✔ **

Q3 2018

Đồng bộ ngay lập tức qua mô hình mới

Hàng tháng kênh:
QUÝ 4 2018

Kênh bán hàng năm:
Tháng 7 2019

Q3 2018

* Chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua Microsoft Office trên cơ sở thuê bao hàng tháng hoặc hàng năm.

** Sẵn dùng trong phiên bản 1805 bắt đầu.

Chủ đề liên quan

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp
ủy quyền lịch trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp
quản lý lịch của người khác trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×