Chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Business Contact Manager cho Outlook 2007, bạn và đồng nghiệp của bạn có thể chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ quan trọng với tất cả các bạn. Thông tin trong tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh được giữ dưới dạng bản ghi trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Người tạo cơ sở dữ liệu này cũng là người sở hữu cơ sở dữ liệu, và có thể cấp quyền hoặc từ chối truy nhập để những người dùng khác đang ở trên cùng một mạng.

Lưu ý: Cho cấp độ lớn của bảo mật, tất cả dữ liệu được truyền đi giữa cơ sở dữ liệu đã chia sẻ và cơ sở dữ liệu cục bộ được mã hóa.

Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu chỉ với đồng nghiệp có máy tính đang ở trên cùng một mạng, trong nhóm làm việc cùng hoặc tên miền. Máy tính có thể "Hãy xem" nhau điều này có nghĩa mà đồng nghiệp có thể truy nhập thư mục, tệp và máy in trên máy tính mỗi của người khác nếu thư mục, tệp hoặc máy in được chia sẻ. Các máy tính được kết nối không dây hoặc bằng cách dùng kết nối vật lý. Để biết thêm thông tin về nối mạng và chia sẻ tệp, hãy xem cửa sổ trợ giúp và hỗ trợ.

Bạn muốn làm gì?

Cấp hoặc từ chối những người dùng khác quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của tôi

Truy nhập cơ sở dữ liệu được chia sẻ

Cấp hoặc từ chối những người dùng khác quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của tôi

Nếu bạn là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn để người dùng đã chọn ai đã có quyền truy nhập vào máy tính của bạn hoặc là một phần của bạn miền. Bạn cũng có thể sử dụng trình hướng dẫn chia sẻ cơ sở dữ liệu để thay đổi người dùng có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Máy tính của người dùng có thể là thành viên của nhóm làm việc cùng hoặc mạng. Tên miền không được yêu cầu chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn.

Người dùng có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn có thể Cập Nhật bản ghi, tạo bản ghi mới, và di chuyển bản ghi vào thư mục Khoản mục đã xóa . Họ không thể xóa vĩnh viễn bản ghi.

Là người sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể:

 • Chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với người khác.

 • Cấp hoặc từ chối truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn cho người dùng cá nhân.

 • Thay đổi người dùng có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Xóa bỏ cơ sở dữ liệu.

 • Sao lưu cơ sở dữ liệu.

 • Khôi phục cơ sở dữ liệu mà bạn đã sao lưu.

 • Xóa vĩnh viễn một bản ghi bằng cách làm trống thư mục Khoản mục đã xóa .

  Bất kỳ người dùng có thể khôi phục bản ghi vẫn còn trong thư mục Khoản mục đã xóa .

 • Kiểm tra lỗi, và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

  • Thay đổi công ty cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được nối kết đến thông qua hệ thống kế toáncủa bạn.

Nếu bạn là một người quản trị cho máy tính hoặc tên miền, bạn có thể:

 • Thêm người dùng mới vào máy tính hoặc tên miền.

 • Truy nhập bất kỳ cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên máy tính hoặc tên miền đó, bao gồm cơ sở dữ liệu tạo bởi những người khác.

Để di chuyển một cơ sở dữ liệu, đầu tiên sao lưu dữ liệu Business Contact Manager của bạn, sau đó khôi phục dữ liệu trên máy tính đích.

Đầu trang

Để cho phép hoặc từ chối truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 2. Hoàn tất trình hướng dẫn Cơ sở dữ liệu chia sẻ .

  • Để cho phép hoặc từ chối truy nhập vào chỉ một số người dùng của bạn, chọn tôi muốn chia sẻ dữ liệu của tôi, và sau đó, trên trang Chọn người dùng , hãy làm như sau:

   • Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng nào có mà bạn muốn chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

   • Xóa hộp kiểm của người dùng mà bạn không muốn truy nhập cơ sở dữ liệu của bạn.

  • Để cấp quyền truy nhập cho người nào đó sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ từ một máy tính khác, trong trình hướng dẫn Chia sẻ cơ sở dữ liệu , hãy bấm tôi muốn chia sẻ dữ liệu của tôi, sau đó chọn hộp kiểm với người dùng làm việc trên các máy tính khác trong mạng của tôi . Để thêm người dùng mới có tên không được liệt kê, trên trang Chọn người dùng , hãy bấm Thêm người dùng mới. Bạn phải xác định một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng. Mật khẩu không để trống.

   Mẹo: Người dùng mới cũng phải có tài khoản người dùng với tên người dùng trên máy tính kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

  • Để kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ, mỗi máy tính phải đang chạy Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Để thay đổi (Thêm hoặc loại bỏ) người dùng có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 2. Bấm Tiếp.

 3. Trên trang Chọn người dùng , hãy làm như sau:

  • Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng nào có mà bạn muốn chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

   Để thêm một người dùng không được liệt kê trên trang, bấm vào nút Thêm người dùng mới , và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn. Bạn phải xác định một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng. Mật khẩu không để trống. Người dùng mới cũng phải có tài khoản người dùng với tên người dùng trên máy tính kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

  • Xóa hộp kiểm bên cạnh tên người dùng mà bạn không muốn có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 4. Bấm tiếp theo, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

Đầu trang

Để dừng chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

 2. Trên trang Chia sẻ cơ sở dữ liệu , hãy bấm tôi không muốn chia sẻ dữ liệu của tôi.

  Lưu ý: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với Office Accounting, tích hợp phải bị loại bỏ trước khi bạn có thể dừng chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ tích hợp, hãy xem trợ giúp trong Office Accounting.

Truy nhập cơ sở dữ liệu được chia sẻ

Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager nếu bạn có quyền truy nhập bằng chủ sở hữu cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được chia sẻ có thể trên cùng một máy tính (cục bộ) hoặc trên một máy tính khác (từ xa).

Lưu ý: Để kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ, mỗi máy tính phải đang chạy Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Nếu bạn có quyền truy nhập, bạn có thể xem các mục lịch sử liên lạc, Cập Nhật bản ghi, tạo bản ghi mới, truy nhập dữ liệu kế toán, và di chuyển bản ghi đến và từ thư mục Khoản mục đã xóa .

Lưu ý: Nhiều người có thể đồng thời sửa bản ghi cùng vì nó không bị khóa. Nếu bản ghi đồng thời sửa được nhiều hơn một người, những thay đổi đã lưu đặt sẽ ghi đè các thay đổi.

Ngoài được quyền truy nhập cơ sở dữ liệu chung nằm trên cùng một máy tính, Business Contact Manager cho Outlook phải được cấu hình cho hồ sơ Outlook của bạn. Nếu cơ sở dữ liệu chung nằm trên máy tính khác nhau, Business Contact Manager cho Outlook cũng phải được cài đặt trên máy tính của bạn, và sau đó được cấu hình cho hồ sơ Outlook của bạn. Trong trường hợp khác, điều này nghĩa là gì khi bạn bắt đầu Outlook, bạn phải hoàn tất trình hướng dẫn khởi động Business Contact Manager. Hãy xem thủ tục sau đây để biết thông tin về cách hoàn tất trình hướng dẫn khởi động hoặc chuyển sang bằng cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về hồ sơ, hãy xem tổng quan về Outlook hồ sơ email.

Để truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Nếu bạn đang dùng Business Contact Manager cho Outlook lần đầu tiên, hãy hoàn thành trình hướng dẫn khởi động

 1. Trong Trình hướng dẫn, hãy bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có.

 2. Trong hộp tên máy tính , hãy nhập tên của máy tính mà cơ sở dữ liệu được chia sẻ được đặt, sau đó bấm kết nối.

  Nếu bạn không biết tên máy tính hoặc tên cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người đã tạo cơ sở dữ liệu để biết thông tin này.

 3. Trong hộp tên cơ sở dữ liệu , hãy chọn cơ sở dữ liệu.

 4. Bấm tiếp theovà sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn khởi động.

  Người sở hữu cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho bạn một mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc để thay đổi nó. Mật khẩu không để trống.

Nếu bạn đã cài đặt và sử dụng Business Contact Manager cho Outlook, chuyển sang cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

 2. Bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có.

 3. Trong hộp tên máy tính , hãy nhập tên của máy tính mà cơ sở dữ liệu được chia sẻ được đặt, sau đó bấm kết nối.

  Nếu bạn không biết tên máy tính hoặc tên cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người đã tạo cơ sở dữ liệu để biết thông tin này.

 4. Trong hộp tên cơ sở dữ liệu , hãy chọn cơ sở dữ liệu.

 5. Bấm tiếp theovà sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn khởi động.

  Người sở hữu cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho bạn một mật khẩu tạm thời. Bạn sẽ được nhắc để thay đổi nó. Mật khẩu không để trống.

Để biết thêm thông tin về một trang, hãy bấm vào nút Trợ giúp .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×