Change the scale of the horizontal (category) axis in a chart

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

The horizontal (category) trục, also known as the x axis, of a chart displays text labels instead of numeric intervals and provides fewer scaling options than are available for a vertical (value) axis, also known as the y axis, of the chart.

However, you can specify the following axis options:

 • Interval between tick marks and labels

 • Placement of labels

 • Order in which categories are displayed

 • Axis type (date or text axis)

 • Placement of tick marks

 • Point where the horizontal axis crosses the vertical axis

To change the scale of other axes in a chart, see Change the scale of the vertical (value) axis in a chart or Change the scale of the depth (series) axis in a chart.

 1. In a chart, click to select the category axis that you want to change, or do the following to select the axis from a list of chart elements:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kếĐịnh dạng.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow in the box at the top, and then click Horizontal (Category) Axis.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Quan trọng: The following scaling options are available only when a category axis is selected.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Lưu ý: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Lưu ý: The number that you type determines how many categories are displayed between the tick marks.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Mẹo: Type 1 to display a label for every category, 2 to display a label for every other category, 3 to display a label for every third category, and so on.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Mẹo: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

 1. In a chart, click the category axis that you want to change, or do the following to select the axis from a list of chart elements:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow next to the Chart Elements box, and then click Horizontal (Category) Axis.

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. In the Format Axis dialog box, under Axis Options, do one or more of the following:

  Quan trọng: The following scaling options are available only when a category axis is selected.

  • To change the interval between tick marks, in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Lưu ý: The number that you type determines how many categories are displayed between the tick marks.

  • Để thay đổi khoảng cách giữa các nhãn trục, dưới Khoảng cách giữa các nhãn, bấm Xác định đơn vị khoảng cách, sau đó trong hộp văn bản, nhập số bạn muốn.

   Mẹo: Type 1 to display a label for every category, 2 to display a label for every other category, 3 to display a label for every third category, and so on.

  • Để thay đổi vị trí của các nhãn trục, trong hộp Khoảng cách nhãn từ trục, nhập số bạn muốn.

   Mẹo: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

  • To reverse the order of categories, select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, under Axis Type, click Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Lưu ý: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • To change the placement of the axis tick marks and labels, select any of the options that you want in the Major tick mark type, Minor tick mark type, and Axis labels boxes.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, under Vertical axis crosses, click At category number, and then type the number that you want in the text box, or click At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

Mẹo: 

 • After changing the scale of the axis, you may also want to change the way that the axis is formatted. For more information, see Change the display of chart axes.

 • Scaling does not change the series overlap or gap width between data series. To change the series overlap or gap width, right-click a data series, and then click Format Data Series. Under Series Options, specify the settings that you want.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Quan trọng: The following scaling options are available only when a category axis is selected.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Lưu ý: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Lưu ý: The number that you type determines how many categories are displayed between the tick marks.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Mẹo: Type 1 to display a label for every category, 2 to display a label for every other category, 3 to display a label for every third category, and so on.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Mẹo: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

  Lưu ý: Depending on the chart type, some options may not be available.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • Để thay đổi vị trí của các nhãn trục, trong hộp Khoảng cách nhãn từ trục, nhập số bạn muốn.

   Mẹo: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

  • To reverse the order of categories, select the Categories in reverse order check box.

 5. Bấm vào OK.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

Lưu ý: The options may be reversed for bar compared column charts.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

  Lưu ý: Depending on the chart type, some options may not be available.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×