Chọn hàm ngày đúng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Access cung cấp các hàm dựng sẵn bạn có thể dùng trong biểu thức để định dạng, tạo, phân tách và tính toán ngày và thời gian. Chọn một bảng trùng khớp với những hành động bạn muốn thực hiện.

Tôi muốn…

Hiển thị ngày hoặc thời gian trong định dạng cụ thể

Tách ngày hoặc thời gian ra thành các phần

Chuyển số và văn bản thành ngày và thời gian

Cộng hoặc trừ các ngày

Chèn ngày hôm nay hoặc thời gian hiện tại

Hiển thị ngày hoặc thời gian trong định dạng cụ thể

Hiển thị ngày tháng trong định dạng mà bạn muốn. Cột Kết quả mặc nhận rằng trường [StartDate] chứa giá trị Ngày/Thời gian của ngày 11 tháng 1, 2012 17:30:15.

Hàm

Sử dụng

Ví dụ

Kết quả

Định dạng*

Dùng hàm định dạng tất cả các mục đích để tạo định dạng Ngày/Thời gian tùy chỉnh.

Format([StartDate],”yyyy-mm-dd”)

2012-01-11

FormatDateTime*

Áp dụng một trong 5 định dạng Ngày/Thời gian dựng sẵn cho một giá trị.

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

Thứ Tư, ngày 11 tháng 1, 2012

MonthName*

Chuyển đổi một số thành tên tháng. Trả về lỗi nếu bạn cung cấp một số ngoài phạm vi từ 1-12.

MonthName(12)

Tháng 12

WeekdayName*

Chuyển đổi một số thành tên ngày thường trong tuần. Trả về lỗi nếu bạn cung cấp một số ngoài phạm vi từ 1-7.

WeekdayName(2)

Thứ Hai

*Không sẵn dùng trong ứng dụng Access.

Tìm hiểu thêm về cách định dạng ngày trong cơ sở dữ liệu máy tính và ứng dụng Access.

Đầu trang

Tách ngày hoặc thời gian ra thành các phần

Đôi khi bạn chỉ cần biết một phần của giá trị Ngày/Thời gian như năm hoặc phút. Tất cả những hàm này đều trả về giá trị số nguyên tương ứng với khoảng bạn đang tìm kiếm. Cột Kết quả mặc nhận rằng trường [StartDate] chứa giá trị Ngày/Thời gian của ngày 11 tháng 1, 2012 17:30:15.

Hàm

Sử dụng

Ví dụ

Kết quả

Năm

Trả về phần năm của giá trị Ngày/Thời gian.

Year([StartDate])

2012

Tháng

Trả về phần tháng của giá trị Ngày/Thời gian (từ tháng 1 đến tháng 12).

Month([StartDate])

1

Ngày

Trả về phần ngày của giá trị Ngày/Thời gian (từ ngày 1 đến ngày 31).

Day([StartDate])

11

Weekday*

Trả về ngày dạng số của tuần (từ ngày 1 đến ngày 7). Theo mặc định, Chủ nhật được coi là ngày đầu tiên trong tuần nhưng bạn có thể xác định một ngày khác làm ngày đầu tiên của tuần.

Weekday([StartDate])

4

Giờ*

Trả về phần giờ của giá trị Ngày/Thời gian (từ 0 giờ đến 23 giờ).

Hour([StartDate])

17

Phút*

Trả về phần phút của giá trị Ngày/Thời gian (từ 0 phút đến 59 phút).

Minute([StartDate])

30

Thứ hai*

Trả về phần giây của giá trị Ngày/Thời gian (từ 0 giây đến 59 giây).

Second([StartDate])

15

Phần ngày

Phiên bản cấu hình của các hàm ở trên, nơi bạn có thể xác định phần giá trị Ngày/Thời gian nào mà bạn muốn.

DatePart(“yyyy”,[StartDate])

2012

*Không sẵn dùng trong ứng dụng Access.

Đầu trang

Chuyển số và văn bản thành ngày và thời gian

Access lưu trữ ngày dưới dạng các số của điểm trôi nổi chính xác kép. Ví dụ: Ngày 11 tháng 1, 2012 5:30 CH được lưu là 40919.72917. Phần số nguyên bên trái của dấu thập phân đại diện cho ngày. Phần phân số bên phải của dấu thập phân, đại diện cho thời gian. Những hàm này giúp bạn tạo số của điểm trôi nổi này từ các giá trị khác như số nguyên hoặc văn bản.

Hàm

Sử dụng

Ví dụ

Kết quả (Cách Access lưu trữ kết quả)

DateSerial

Lưu ý:  Trong ứng dụng Access, hãy dùng các hàm DateFromParts hoặc DateWithTimeFromPart.

Dựng một giá trị ngày tháng từ số nguyên bạn cung cấp cho năm, tháng và ngày.

DateSerial(2012,1,11)

40919,0

CDate*

Chuyển đổi văn bản thành giá trị Ngày/Thời gian. Điều khiển cả phần Ngày và Thời gian của số.

Mẹo: Sử dụng Booleanhàm IsDate để xác định nếu một chuỗi văn bản có thể được chuyển đổi thành một giá trị ngày/thời gian. Ví dụ, IsDate("1/11/2012") trả về True.

CDate(“11/1/2012 17:30”)

40919,72917

DateValue*

Chuyển đổi văn bản thành giá trị Ngày/Thời gian nhưng không chuyển đổi phần thời gian.

DateValue(“11/1/12 17:30”)

40919,0

TimeValue*

Chuyển đổi văn bản thành giá trị Ngày tháng/Thời gian, nhưng không chuyển đổi bất cứ thông tin ngày nào.

TimeValue(“11/01/12 17:30”)

0,72917

TimeSerial

Lưu ý:  Trong ứng dụng Access, hãy dùng các hàm TimeFromParts hoặc DateWithTimeFromPart.

Dựng một giá trị thời gian từ số nguyên bạn cung cấp cho giờ, phút và giây.

TimeSerial(17,30,15)

0,72934

*Không sẵn dùng trong ứng dụng Access.

Đầu trang

Cộng hoặc trừ ngày tháng

Những hàm này cho phép bạn cộng hoặc trừ các khoảng thời gian thành ngày tháng cũng như tính toán sự khác biệt giữa hai giá trị Ngày/Thời gian.

Hàm

Sử dụng

Ví dụ

Kết quả

DateAdd

Thêm một khoảng thời gian cụ thể (như 2 tháng hoặc 3 giờ) cho một giá trị Ngày/Thời gian. Để trừ, dùng số âm làm đối số thứ hai.

DateAdd("m", 1, "11/1/2012")

11/2/2012

DateDiff

Xác định số khoảng thời gian (như ngày hoặc phút) giữa hai giá trị Ngày/Thời gian.

Lưu ý:  Hãy lưu ý rằng bạn cũng có thể trừ một giá trị ngày từ một giá trị ngày khác để lấy số ngày giữa chúng, ví dụ: #15/2/2012# - #1/2/2012# = 14.

DateDiff(“d”,”11/1/2012”,”15/4/2012”)

95

Xem cách tính toán số ngày giữa hai ngày.

Đầu trang

Chèn ngày hôm nay hoặc thời gian hiện tại

Dùng những hàm này để xác định ngày hoặc thời gian hiện tại. Cột Kết quả mặc nhận rằng ngày/thời gian của hệ thống hiện tại là ngày 11 tháng 1, 2012 17:30:15.

Hàm

Sử dụng

Ví dụ

Kết quả

Bây giờ

Trả về ngày và thời gian hiện tại của hệ thống.

Now()

11/1/2012 5:30:15 CH

Ngày

Lưu ý:  Trong ứng dụng Access, dùng hàmToday.

Trả về ngày hiện tại của hệ thống.

Date()

11/1/12

Thời gian*

Trả về thời gian hiện tại của hệ thống.

Time()

5:30:15 CH

Bộ hẹn giờ*

Trả về số giây đã trôi qua từ nửa đêm.

Timer()

63015

*Không sẵn dùng trong ứng dụng Access.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×