Chèn ngắt mục

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng dấu ngắt phần để chia và định dạng tài liệu của tất cả kích cỡ. Bạn có thể ngắt xuống phần, ví dụ, vào phần hoặc các chương, và thêm định dạng chẳng hạn như cột, đầu trang và chân trang, viền trang vào mỗi.

Bạn cũng có thể xóa bỏ dấu ngắt phần mà đã được thêm vào trước đó.

Bạn muốn làm gì?

Để bắt đầu với, bạn có thể kiểm soát cách tài liệu của bạn trông. Một trang duy nhất có thể có một số phần khác nhau, và mỗi phần, ví dụ, có thể có đầu trang và chân trang, hướng, định dạng, và dãn cách của chính nó.

Bạn có thể sử dụng các phần để tạo (hoặc làm rào chắn) những thay đổi định dạng khác ở cùng một trang hoặc ở các trang khác nhau trong tài liệu của bạn, bao gồm:

Để tìm hiểu thêm về dấu ngắt phần, hãy đi đến ngắt phần ở đâu trong tài liệu?

 • Trên tab bố trí , trong nhóm Thiết lập trang , chọn ngắt, sau đó chọn kiểu dấu ngắt phần bạn muốn.

  Các loại dấu ngắt phần được tô sáng trên tab Bố trí.

Lưu ý: Nếu bạn cần phải thêm một trang mới vào tài liệu của bạn, hãy xem chèn dấu ngắt trang.

Khi bạn quyết định sử dụng các phần, sự lựa chọn của bạn dường như không bao giờ có điểm kết thúc về định dạng của tài liệu theo ý bạn muốn. Một trong những cách tốt nhất và dễ nhất là chỉ cần thử nghiệm và khám phá với dấu ngắt phần và xem hiệu quả của chúng và định dạng của tài liệu theo ý bạn muốn.

 • Dấu ngắt phần Trang tiếp theo bắt đầu phần mới ở trang sau.

  Chọn Bố trí trang > ngắt > trang tiếp theo.

  Lệnh ngắt phần Trang Tiếp theo để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo trong tài liệu Word

 • Dấu ngắt phần liên tục bắt đầu phần mới trên cùng một trang. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất cho việc dùng kiểu dấu ngắt phần này là nếu bạn đang sử dụng cột. Bằng cách dùng này loại dấu ngắt phần bạn có thể thay đổi số lượng các cột mà không bắt đầu một trang mới.

  Chọn Bố trí trang > ngắt > liên tục.

  Lệnh ngắt phần Liên tục để bắt đầu phần mới trên cùng một trang trong tài liệu Word

 • Một dấu ngắt phần Trang chẵn cho phép bạn bắt đầu phần mới ở trang chắn tiếp theo.

  Chọn Bố trí trang > ngắt > trang chẵn.

  Lệnh ngắt phần Trang Chẵn để bắt đầu phần mới ở trang có số trang chẵn tiếp theo trong tài liệu Word

 • Một dấu ngắt phần Trang lẻ cho phép bạn bắt đầu phần mới ở trang đánh số lẻ tiếp theo.

  Chọn Bố trí trang > ngắt > trang lẻ.

  Lệnh ngắt phần Trang Lẻ để bắt đầu phần mới ở trang có số trang lẻ tiếp theo trong tài liệu Word

Bạn muốn làm gì?

 • Bấm Bố trí trang > ngắt, sau đó bấm vào dấu ngắt phần mà bạn muốn thêm.

  nhóm thiết lập trang

Lưu ý: Nếu bạn muốn xóa bỏ dấu ngắt phần, hãy xem xóa bỏ dấu ngắt phần.

Các loại dấu ngắt phần

 • Dấu ngắt phần Trang tiếp theo bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo

  Ví dụ về ngắt phần Trang Tiếp theo

 • Dấu ngắt phần liên tục bắt đầu phần mới trên cùng một trang.

  Ví dụ về ngắt phần Liên tục

  Dấu ngắt phần liên tục rất hữu ích khi bạn muốn thay đổi định dạng, chẳng hạn như thay đổi số cột, mà không bắt đầu một trang mới.

 • Một Trang chẵn hoặc một dấu ngắt phần Trang lẻ bắt đầu phần mới trên trang chắn hoặc đánh số lẻ tiếp theo.

  ngắt phần trang lẻ

  Khi bạn muốn tài liệu chương để bắt đầu trên một trang lẻ, sử dụng một dấu ngắt phần trang lẻ .

Bạn có thể thay đổi bố trí của một phần thành các cột. Ví dụ, bạn có thể thêm dấu ngắt phần liên tục và sau đó bố trí một phần của một cột trang dưới dạng hai cột.

ví dụ về tài liệu có ngắt phần

1. phần định dạng một cột đơn lẻ

2. phần định dạng là hai cột

 • Bấm Bố trí trang > cột, sau đó chọn số cột bạn muốn.

Mẹo về cách sử dụng cột trong một dấu ngắt phần

Dấu ngắt phần giống như một hàng rào bao quanh định dạng cột của bạn. Nhưng nếu bạn loại bỏ dấu ngắt phần, văn bản trên đây sẽ trở thành một phần của phần đã dưới dấu ngắt và nó định dạng giống như vậy văn bản.

Hãy nhìn vào ví dụ trong ảnh ở trên. Nếu chúng tôi loại bỏ dấu ngắt phần giữa các phần đầu tiên và thứ hai, toàn bộ tài liệu sẽ được định dạng trong hai cột, vì đó là định dạng bên dưới dấu ngắt phần

Bạn có thể dùng phần để tạo (hoặc làm rào chắn) thay đổi định dạng các trang khác nhau trong tài liệu của bạn, bao gồm:

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể sử dụng dấu ngắt phần để thay đổi bố trí hoặc định dạng của một trang hoặc các trang trong tài liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể bố trí một phần của một cột trang dưới dạng hai cột. Bạn có thể phân tách các chương trình trong tài liệu của bạn để bắt đầu đánh số cho mỗi chương Trang 1. Bạn cũng có thể tạo các đầu trang hoặc chân trang cho một phần tài liệu của bạn.

ví dụ về tài liệu có ngắt phần

1. phần định dạng một cột đơn lẻ

2. phần định dạng là hai cột

Lưu ý: Trong Microsoft Office Word 2007, bạn có thể chọn nhiều bố trí trang từ bộ sưu tập thiết kế trang mới. Ví dụ, bạn có thể thêm một cột trang có một phần hai cột bằng cách bấm vào đó tùy chọn bố trí trang trong bộ sưu tập thiết kế Trang mới .

 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm vào loại dấu ngắt phần mà bạn muốn dùng.

Dấu ngắt phần được dùng để tạo bố trí hoặc thay đổi định dạng trong một phần của tài liệu. Bạn có thể thay đổi định dạng sau đây cho phần riêng lẻ:

 • Lề

 • Kích cỡ hoặc hướng

 • Nguồn giấy cho máy in

 • Viền trang

 • Căn dọc của văn bản trên một trang

 • Đầu trang và chân trang

 • Cột

 • Đánh số trang

 • Đánh số dòng

 • Cước chú và chú thích cuối

  Lưu ý: 

  • Dấu ngắt phần điều khiển phần định dạng của văn bản ở trước nó. Khi bạn xóa bỏ dấu ngắt phần, bạn cũng xóa định dạng cho văn bản trước dấu ngắt phần. Văn bản trở thành một phần của phần sau đây, và nó giả định định dạng của phần đó. Ví dụ, nếu bạn tách riêng các chương trình của tài liệu bằng cách sử dụng dấu ngắt phần, và sau đó bạn xóa bỏ dấu ngắt phần ở đầu chương 2, Chapter 1 và 2 chương nằm trong cùng một phần và xem như định dạng trước đó đã được sử dụng chỉ bằng chương 2.

  • Dấu ngắt phần điều khiển định dạng của phần cuối của tài liệu của bạn không được hiển thị như là một phần của tài liệu. Để thay đổi định dạng tài liệu, hãy bấm trong đoạn văn bản cuối cùng của tài liệu.

Ví dụ về dấu ngắt phần

Các ví dụ sau đây Hiển thị các loại dấu ngắt phần mà bạn có thể chèn. (Trong mỗi hình minh họa, đường chấm chấm kép đại diện cho một dấu ngắt phần.)

Trang tiếp theo lệnh chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo. Loại dấu ngắt phần đặc biệt hữu ích để bắt đầu chương mới trong tài liệu.

Ví dụ về ngắt phần Trang Tiếp theo

Lệnh liên tục chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên cùng một trang. Dấu ngắt phần liên tục rất hữu ích cho việc tạo một thay đổi định dạng, chẳng hạn như một số khác nhau của cột, trên một trang.

Ví dụ về ngắt phần Liên tục

Trang chẵn hoặc Trang lẻ lệnh chèn dấu ngắt phần và bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo chắn hoặc đánh số lẻ. Nếu bạn muốn tài liệu chương luôn để bắt đầu trên một trang lẻ hoặc trên một trang chẵn, dùng trang lẻ hoặc trang chẵn phần tùy chọn ngắt.

ngắt phần trang lẻ

 1. Bấm vào nơi bạn muốn thực hiện thay đổi định dạng.

  Bạn có thể muốn chọn một phần tài liệu xung quanh để chèn một cặp dấu ngắt phần.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Trong nhóm Dấu ngắt phần , hãy bấm loại dấu ngắt phần phù hợp với loại định dạng thay đổi mà bạn muốn thực hiện.

  Ví dụ, nếu bạn đang tách một tài liệu vào các chương, bạn có thể mỗi chương để bắt đầu trên một trang lẻ. Bấm Trang lẻ trong nhóm Dấu ngắt phần .

Dấu ngắt phần xác định vị trí một thay đổi định dạng xuất hiện trong tài liệu. Khi bạn xóa bỏ dấu ngắt phần, bạn cũng xóa định dạng cho văn bản trước dấu ngắt phần. Văn bản trở thành một phần của phần sau đây, và nó giả định định dạng của phần đó.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang trong dạng xem nháp sao cho bạn có thể thấy dấu ngắt phần đường chấm chấm kép.

 1. Chọn dấu ngắt phần mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Nhấn Delete.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×