Chèn đối tượng trong bảng tính Excel của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng các đối tượng nối kết và nhúng để bao gồm nội dung từ các chương trình khác, chẳng hạn như Word hoặc Excel.

OLE được hỗ trợ bởi nhiều chương trình khác nhau, và OLE được dùng để giúp nội dung đã được tạo trong một chương trình sẵn dùng trong một chương trình khác. Ví dụ, bạn có thể chèn một tài liệu Office Word trong sổ làm việc Office Excel. Để xem những loại nội dung mà bạn có thể chèn, hãy bấm đối tượng trong nhóm văn bản trên tab chèn . Chỉ các chương trình đã được cài đặt trên máy tính của bạn và có hỗ trợ đối tượng OLE xuất hiện trong hộp kiểu đối tượng .

Nếu bạn sao chép thông tin giữa Excel hoặc bất kỳ chương trình nào hỗ trợ OLE, chẳng hạn như Word, bạn có thể sao chép thông tin dưới dạng một đối tượng được nối kết hoặc một đối tượng nhúng. Sự khác biệt chính giữa các đối tượng được nối kết và nhúng đối tượng là nơi dữ liệu được lưu trữ và làm thế nào đối tượng được cập nhật sau khi bạn đặt ảnh vào tệp nhận. Đối tượng nhúng được lưu trữ trong sổ làm việc mà chúng được chèn vào trong, và họ không được Cập Nhật. Đối tượng được nối kết vẫn ở dạng tệp riêng biệt, và họ có thể Cập Nhật.

Các đối tượng nhúng và được nối kết trong một tài liệu

Các đối tượng nhúng và được nối kết trong tài liệu Office cho Windows

1. đối tượng nhúng không có kết nối với tệp nguồn.

2. một đối tượng được nối kết được nối kết với tệp nguồn.

3. tệp nguồn Cập Nhật vào đối tượng được nối kết.

Khi nào nên dùng đối tượng được nối kết

Nếu bạn muốn thông tin trong tệp nhận của bạn để được cập nhật khi dữ liệu trong tệp nguồn thay đổi, dùng đối tượng được nối kết.

Với một đối tượng được nối kết, thông tin ban đầu vẫn được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp đích sẽ hiển thị bản trình bày dạng thông tin được nối kết nhưng lưu trữ chỉ vị trí của dữ liệu ban đầu (và kích cỡ nếu đối tượng là một đối tượng biểu đồ Excel). Tệp nguồn phải vẫn sẵn dùng trên máy tính hoặc mạng để giữ nguyên nối kết đến dữ liệu gốc của bạn.

Thông tin được nối kết có thể cập nhật tự động nếu bạn thay đổi dữ liệu gốc trong tệp nguồn. Ví dụ, nếu bạn chọn một đoạn văn trong tài liệu Word và sau đó dán đoạn văn bản thành một đối tượng được nối kết trong sổ làm việc Excel, thông tin có thể được Cập Nhật trong Excel nếu bạn thay đổi thông tin trong tài liệu Word của bạn.

Khi nào nên dùng đối tượng nhúng

Nếu bạn không muốn cập nhật dữ liệu được sao chép khi nó thay đổi trong tệp nguồn, sử dụng một đối tượng được nhúng. Phiên bản nguồn được nhúng hoàn toàn trong sổ làm việc. Nếu bạn sao chép thông tin dưới dạng đối tượng nhúng, tệp đích yêu cầu thêm đĩa trống hơn nếu bạn nối kết thông tin.

Khi người dùng mở tệp trên máy tính khác, nhưng có thể xem đối tượng nhúng mà không có quyền truy nhập vào dữ liệu gốc. Vì một đối tượng nhúng có không có nối kết đến tệp nguồn, đối tượng không được Cập Nhật nếu bạn thay đổi dữ liệu gốc. Để thay đổi đối tượng nhúng, bấm đúp vào đối tượng mở và chỉnh sửa trong chương trình nguồn. Chương trình nguồn (hoặc một chương trình khác có khả năng chỉnh sửa đối tượng) phải được cài đặt trên máy tính của bạn.

Thay đổi cách đối tượng OLE được hiển thị

Bạn có thể hiển thị đối tượng được nối kết hoặc đối tượng nhúng trong một sổ làm việc chính xác như nó xuất hiện trong chương trình nguồn hoặc như là một biểu tượng. Nếu sổ làm việc được xem trực tuyến, và bạn không có ý định in sổ làm việc, bạn có thể hiển thị đối tượng như một biểu tượng. Điều này sẽ thu nhỏ Hiển thị khoảng cách mà đối tượng chiếm. Người muốn hiển thị thông tin có thể bấm đúp vào biểu tượng.

Nhúng một đối tượng trong một trang tính

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy bấm đối tượng Biểu tượng đối tượng trên ruy-băng .
  Chèn Đối tượng

 3. Trong hộp thoại đối tượng , hãy bấm tab tạo từ tệp .

 4. Bấm duyệt, và chọn tệp bạn muốn chèn.

 5. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì Hiển thị nội dung của tệp, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng . Nếu bạn không chọn tất cả các hộp kiểm, Excel sẽ hiển thị trang đầu tiên của tệp. Trong cả hai trường hợp, hoàn thành tệp sẽ mở ra với một double click. Bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi bạn thêm vào biểu tượng hoặc tệp, bạn có thể kéo và thả nó bất kỳ chỗ nào trên trang tính. Bạn cũng có thể đổi cỡ biểu tượng hoặc tệp bằng cách sử dụng các núm điều khiển đổi cỡ. Để tìm các núm điều khiển, bấm vào tệp hoặc biểu tượng một lần.

Chèn nối kết đến một tệp

Bạn có thể muốn chỉ cần thêm một nối kết đến đối tượng chứ không phải là hoàn toàn cách nhúng. Bạn có thể làm nếu sổ làm việc của bạn và đối tượng bạn muốn thêm đều được lưu trữ trên SharePoint site, ổ đĩa mạng chung hoặc một vị trí tương tự, và nếu vị trí của các tệp sẽ giữ nguyên. Đây là những đối tượng trải qua thay đổi vì nối kết luôn mở tài liệu cập nhật mới nhất.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển tệp được nối kết đến vị trí khác, nối kết sẽ không hoạt động nữa.

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy bấm đối tượng Biểu tượng đối tượng trên ruy-băng .
  Chèn Đối tượng

 3. Bấm tab tạo từ tệp .

 4. Bấm duyệt, sau đó chọn tệp bạn muốn nối kết.

 5. Chọn hộp kiểm nối kết đến tệp và bấm OK.

Tạo một đối tượng mới từ bên trong Excel

Bạn có thể tạo một đối tượng hoàn toàn mới dựa trên một chương trình khác mà không cần rời khỏi sổ làm việc của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm một phần giải thích chi tiết hơn vào biểu đồ hoặc bảng của bạn, bạn có thể tạo một tài liệu được nhúng, chẳng hạn như tệp Word hoặc PowerPoint , trong Excel. Bạn cũng có thể đặt đối tượng của bạn được hiển thị ngay trong một trang tính hoặc thêm một biểu tượng mở tệp.

Đối tượng được nhúng này là tài liệu Word.
 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy bấm đối tượng Biểu tượng đối tượng trên ruy-băng .
  Chèn Đối tượng

 3. Trên tab Tạo mới , hãy chọn loại đối tượng bạn muốn chèn từ danh sách trình bày. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì đối tượng đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

 4. Bấm OK. Tùy thuộc vào kiểu tệp mà bạn chèn, hoặc cửa sổ chương trình mới mở ra hoặc một cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện trong Excel.

 5. Tạo đối tượng mới mà bạn muốn chèn.

  Khi bạn làm xong, nếu Excel mở một cửa sổ chương trình mới mà bạn đã tạo đối tượng, bạn có thể làm việc trực tiếp trong đó.

  Bạn có thể chỉnh sửa tài liệu Word được nhúng trực tiếp trong Excel.

  Khi bạn đã làm xong công việc của bạn trong cửa sổ, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác mà không lưu đối tượng nhúng. Khi bạn đóng sổ làm việc của bạn đối tượng mới sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Sau khi bạn thêm vào đối tượng, bạn có thể kéo và thả nó bất kỳ chỗ nào trên trang tính Excel của bạn. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ đối tượng bằng cách sử dụng các núm điều khiển đổi cỡ. Để tìm các núm điều khiển, bấm vào đối tượng một lần.

Nhúng một đối tượng trong một trang tính

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Tùy chọn Đối tượng nằm trên tab Chèn.
 3. Bấm tab tạo từ tệp .

  Tab "Tạo từ Tệp" trên hộp thoại Đối tượng.
 4. Bấm duyệt, và chọn tệp bạn muốn chèn.

 5. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì Hiển thị nội dung của tệp, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng . Nếu bạn không chọn tất cả các hộp kiểm, Excel sẽ hiển thị trang đầu tiên của tệp. Trong cả hai trường hợp, hoàn thành tệp sẽ mở ra với một double click. Bấm OK.

  Lưu ý: Sau khi bạn thêm vào biểu tượng hoặc tệp, bạn có thể kéo và thả nó bất kỳ chỗ nào trên trang tính. Bạn cũng có thể đổi cỡ biểu tượng hoặc tệp bằng cách sử dụng các núm điều khiển đổi cỡ. Để tìm các núm điều khiển, bấm vào tệp hoặc biểu tượng một lần.

Chèn nối kết đến một tệp

Bạn có thể muốn chỉ cần thêm một nối kết đến đối tượng chứ không phải là hoàn toàn cách nhúng. Bạn có thể làm nếu sổ làm việc của bạn và đối tượng bạn muốn thêm đều được lưu trữ trên SharePoint site, ổ đĩa mạng chung hoặc một vị trí tương tự, và nếu vị trí của các tệp sẽ giữ nguyên. Đây là những đối tượng trải qua thay đổi vì nối kết luôn mở tài liệu cập nhật mới nhất.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển tệp được nối kết đến vị trí khác, nối kết sẽ không hoạt động nữa.

 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Tùy chọn Đối tượng nằm trên tab Chèn.
 3. Bấm tab tạo từ tệp .

 4. Bấm duyệt, sau đó chọn tệp bạn muốn nối kết.

 5. Chọn hộp kiểm nối kết đến tệp và bấm OK.

  Trên tab "Tạo từ Tệp", chọn "Liên kết đến tệp".

Tạo một đối tượng mới từ bên trong Excel

Bạn có thể tạo một đối tượng hoàn toàn mới dựa trên một chương trình khác mà không cần rời khỏi sổ làm việc của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm một phần giải thích chi tiết hơn vào biểu đồ hoặc bảng của bạn, bạn có thể tạo một tài liệu được nhúng, chẳng hạn như tệp Word hoặc PowerPoint , trong Excel. Bạn cũng có thể đặt đối tượng của bạn được hiển thị ngay trong một trang tính hoặc thêm một biểu tượng mở tệp.

Đối tượng được nhúng này là tài liệu Word.
 1. Bấm vào bên trong ô của bảng tính nơi bạn muốn chèn đối tượng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Tùy chọn Đối tượng nằm trên tab Chèn.
 3. Trên tab Tạo mới , hãy chọn loại đối tượng bạn muốn chèn từ danh sách trình bày. Nếu bạn muốn chèn một biểu tượng vào bảng tính thay vì đối tượng đó, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  Tab Tạo Mới trong hộp thoại Đối tượng.
 4. Bấm OK. Tùy thuộc vào kiểu tệp mà bạn chèn, hoặc cửa sổ chương trình mới mở ra hoặc một cửa sổ chỉnh sửa xuất hiện trong Excel.

 5. Tạo đối tượng mới mà bạn muốn chèn.

  Khi bạn làm xong, nếu Excel mở một cửa sổ chương trình mới mà bạn đã tạo đối tượng, bạn có thể làm việc trực tiếp trong đó.

  Bạn có thể chỉnh sửa tài liệu Word được nhúng trực tiếp trong Excel.

  Khi bạn đã làm xong công việc của bạn trong cửa sổ, bạn có thể thực hiện các tác vụ khác mà không lưu đối tượng nhúng. Khi bạn đóng sổ làm việc của bạn đối tượng mới sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Sau khi bạn thêm vào đối tượng, bạn có thể kéo và thả nó bất kỳ chỗ nào trên trang tính Excel của bạn. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ đối tượng bằng cách sử dụng các núm điều khiển đổi cỡ. Để tìm các núm điều khiển, bấm vào đối tượng một lần.

Nối kết hoặc nhúng nội dung từ một chương trình khác bằng cách dùng OLE

Bạn có thể nối kết hoặc nhúng tất cả hoặc một phần của nội dung từ một chương trình khác.

Tạo một nối kết đến nội dung từ một chương trình khác

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt đối tượng được nối kết.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm tab tạo từ tệp .

 4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên tệp, hoặc bấm duyệt để chọn từ danh sách.

 5. Chọn hộp kiểm nối kết đến tệp .

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  • Để hiển thị một biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng . Hoặc bạn có thể để thay đổi biểu tượng ảnh mặc định hoặc nhãn, bấm Biểu tượng thay đổi, rồi bấm vào biểu tượng mà bạn muốn từ danh sách biểu tượng , hoặc nhập một nhãn trong hộp chú thích .

  Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lệnh đối tượng để chèn đồ họa và các loại tệp. Để chèn đồ họa hoặc tệp, trên tab chèn , trong nhóm minh họa , hãy bấm ảnh.

Nhúng nội dung từ một chương trình khác

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt đối tượng nhúng.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Nếu tài liệu không tồn tại, hãy bấm vào tab Tạo mới . Trong hộp kiểu đối tượng , hãy bấm vào kiểu đối tượng mà bạn muốn tạo.

  Nếu tài liệu đã tồn tại, hãy bấm tab tạo từ tệp . Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên tệp, hoặc bấm duyệt để chọn từ danh sách.

 4. Xóa hộp kiểm nối kết đến tệp .

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  • Để hiển thị một biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng . Để thay đổi biểu tượng ảnh mặc định hoặc nhãn, bấm Biểu tượng thay đổi, rồi bấm vào biểu tượng mà bạn muốn từ danh sách biểu tượng , hoặc nhập một nhãn trong hộp chú thích .

Nối kết hoặc nhúng một phần nội dung từ một chương trình khác

 1. Từ một chương trình khác với Excel, hãy chọn thông tin mà bạn muốn sao chép dưới dạng một nối kết hoặc đối tượng nhúng.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

 3. Chuyển sang trang tính mà bạn muốn đặt thông tin trong, và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán thông tin dưới dạng một đối tượng được nối kết, bấm dán nối kết.

  • Để dán thông tin dưới dạng đối tượng nhúng, bấm dán. Trong hộp dưới dạng , hãy bấm vào mục nhập này với word "đối tượng" tên. Ví dụ, nếu bạn đã sao chép thông tin từ tài liệu Word, hãy bấm Đối tượng tài liệu Microsoft Word.

Thay đổi cách đối tượng OLE được hiển thị

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ tới đối tượng kiểuđối tượng (ví dụ, Đối tượng tài liệu), sau đó bấm chuyển đổi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị nội dung, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng .

  • Để hiển thị một biểu tượng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng biểu tượng . Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi biểu tượng ảnh mặc định hoặc nhãn. Để thực hiện điều này, bấm Biểu tượng thay đổi, rồi bấm vào biểu tượng mà bạn muốn từ danh sách biểu tượng , hoặc nhập một nhãn trong hộp chú thích .

Điều khiển Cập Nhật cho đối tượng được nối kết

Bạn có thể đặt nối kết đến các chương trình được Cập Nhật theo cách sau đây: tự động, khi bạn mở tệp nhận; theo cách thủ công, khi bạn muốn xem dữ liệu trước đó trước khi cập nhật dữ liệu mới từ tệp nguồn; hoặc khi bạn đặc biệt là yêu cầu Cập Nhật, bất kể việc tự động hoặc thủ công Cập Nhật được bật.

Đặt một nối kết đến các chương trình khác để được Cập Nhật theo cách thủ công

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa nối kết đến các tệp khác.

 2. Trong danh sách nguồn , bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn Cập Nhật. A trong cột Cập Nhật có nghĩa là nối kết được tự động và một M trong các Cập Nhật cột có nghĩa là nối kết đặt để Cập Nhật thủ công .

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, nhấn giữ phím CTRL và bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được nối kết, hãy nhấn CTRL + A.

 3. Để cập nhật một đối tượng được nối kết chỉ khi bạn bấm Cập Nhật giá trị, bấm thủ công.

Đặt một nối kết đến các chương trình khác để được cập nhật tự động

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa nối kết đến các tệp khác.

 2. Trong danh sách nguồn , bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn Cập Nhật. A trong cột Cập Nhật có nghĩa là nối kết sẽ tự động Cập Nhật và một M trong cột Cập Nhật có nghĩa là nối kết phải được Cập Nhật theo cách thủ công.

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, nhấn giữ phím CTRL và bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được nối kết, hãy nhấn CTRL + A.

 3. Bấm OK.

Vấn đề: tôi không thể cập nhật các nối kết tự động trên trang tính của tôi

Tùy chọn tự động có thể bị ghi đè bằng tùy chọn Excel Cập nhật các nối kết đến tài liệu khác .

Để đảm bảo rằng tự động nối kết đến đối tượng OLE có thể tự động Cập Nhật:

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại nâng cao .

 2. Bên dưới khi tính toán sổ làm việc này, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Cập nhật các nối kết đến các tài liệu được chọn.

Cập nhật các nối kết đến chương trình khác bây giờ

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật.

  Mẹo: Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, nhấn giữ phím CTRL và bấm vào từng đối tượng được nối kết. Để chọn tất cả các đối tượng được nối kết, hãy nhấn CTRL + A.

 3. Bấm Cập nhật giá trị.

Sửa nội dung từ một chương trình OLE

Trong khi bạn đang ở trong Excel, bạn có thể thay đổi nội dung được nối kết hoặc nhúng từ một chương trình khác.

Sửa một đối tượng được nối kết trong chương trình nguồn

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách tệp nguồn , bấm nguồn cho đối tượng được nối kết, sau đó bấm Mở nguồn.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn cho đối tượng được nối kết.

 4. Thoát khỏi chương trình nguồn để trở lại tệp đích.

Sửa một đối tượng được nhúng trong chương trình nguồn

 1. Bấm đúp vào đối tượng nhúng để mở nó.

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn cho đối tượng.

 3. Nếu bạn đang chỉnh sửa đối tượng tại chỗ trong chương trình mở, bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài đối tượng để trở lại tệp nhận.

  Nếu bạn chỉnh sửa đối tượng được nhúng trong chương trình nguồn trong một cửa sổ riêng, thoát khỏi chương trình nguồn để trở lại tệp đích.

Lưu ý: Bấm đúp vào một số đối tượng nhúng, chẳng hạn như clip video và âm thanh sẽ phát đối tượng thay vì mở chương trình. Để sửa một trong các đối tượng nhúng, bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ tới đối tượng kiểuđối tượng (ví dụ, Đối tượng Clip đa phương tiện), sau đó bấm sửa.

Sửa một đối tượng được nhúng trong một chương trình khác với chương trình nguồn

 1. Chọn đối tượng nhúng mà bạn muốn sửa.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng hoặc đối tượng, trỏ tới đối tượng kiểuđối tượng (ví dụ, Đối tượng tài liệu), sau đó bấm chuyển đổi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chuyển đổi đối tượng được nhúng vào kiểu mà bạn xác định trong danh sách, hãy bấm chuyển đổi thành.

  • Để mở đối tượng được nhúng vào kiểu mà bạn xác định trong danh sách mà không thay đổi kiểu đối tượng nhúng, bấm kích hoạt.

Chọn một đối tượng OLE bằng cách sử dụng bàn phím

 1. Nhấn CTRL + G để hiển thị hộp thoại Đi đến .

 2. Bấm đặc biệt, chọn đối tượng, sau đó bấm OK.

 3. Nhấn TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn.

 4. Nhấn SHIFT+F10.

 5. Trỏ tới đối tượng hoặc Đối tượng biểu đồ, sau đó bấm sửa.

Vấn đề: Khi tôi bấm đúp vào một đối tượng được nhúng hoặc nối kết, một thông báo "không thể sửa" xuất hiện

Thông báo này xuất hiện khi tệp nguồn hoặc chương trình nguồn không thể mở.

Đảm bảo rằng chương trình nguồn sẵn dùng     Nếu chương trình nguồn không được cài đặt trên máy tính của bạn, chuyển đổi đối tượng theo định dạng tệp của một chương trình mà bạn đã cài đặt.

Bộ nhớ rằng hãy bảo đảm là đầy đủ     Đảm bảo rằng bạn có đủ bộ nhớ để chạy chương trình nguồn. Đóng chương trình khác để giải phóng bộ nhớ, nếu cần thiết.

Đóng tất cả các hộp thoại     Nếu chương trình nguồn đang chạy, hãy đảm bảo rằng nó không có bất kỳ hộp thoại đang mở. Chuyển tới chương trình nguồn và đóng tất cả các hộp thoại mở.

Đóng tệp nguồn     Nếu tệp nguồn là một đối tượng được nối kết, hãy đảm bảo rằng người dùng khác không có nó mở.

Đảm bảo tên tệp nguồn không thay đổi     Nếu tệp nguồn mà bạn muốn sửa là một đối tượng được nối kết, hãy đảm bảo rằng nó có cùng tên như nó đã thực hiện khi bạn đã tạo nối kết và rằng nó đã không được di chuyển. Chọn đối tượng, sau đó bấm Sửa nối kết lệnh trong nhóm kết nối trên tab dữ liệu để xem tên của tệp nguồn. Nếu tệp nguồn đã được đổi tên hoặc di chuyển, hãy dùng nút Thay đổi nguồn trong hộp thoại Sửa nối kết để định vị tệp nguồn và kết nối lại nối kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×