Các tình huống DAX trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần này cung cấp liên kết tới các ví dụ chỉ ra cách sử dụng công thức DAX trong các tình huống sau đây.

 • Thực hiện các phép tính phức tạp

 • Làm việc với văn bản và ngày

 • Các giá trị điều kiện và kiểm tra lỗi

 • Sử dụng hàm hiển thị thời gian thông minh

 • Xếp thứ hạng và so sánh các giá trị

Trong bài viết này

Bắt đầu

Dữ liệu mẫu

Các nguồn khác

Tình huống: Thực hiện Phép tính Phức tạp

Tạo phép tính tùy chỉnh cho PivotTable

Áp dụng bộ lọc cho công thức

xóa có chọn lọc các bộ lọc để tạo tỉ lệ linh hoạt

Sử dụng một giá trị từ vòng lặp bên ngoài

Tình huống: Làm việc với Văn bản và Ngày tháng

Tạo cột khóa bằng cách ghép chuỗi

Tạo ngày dựa trên các phần ngày được trích xuất từ ngày văn bản

Xác định ngày tùy chỉnh hoặc định dạng số

Thay đổi loại dữ liệu bằng cách sử dụng công thức

Tình huống: Giá trị Điều kiện và Kiểm tra Lỗi

Tạo một giá trị dựa trên một điều kiện

Kiểm tra lỗi trong một công thức

Tình huống: Sử dụng Hàm Hiển thị Thời gian Thông minh

Tính doanh số bán hàng tích lũy

So sách các giá trị theo thời gian

Tính một giá trị trên một phạm vi ngày tùy chỉnh

Tình huống: Xếp thứ hạng và So sánh các Giá trị

Chỉ hiển thị mười mục hàng đầu trong PivotTable

Sắp xếp các mục linh hoạt bằng cách sử dụng công thức

Bắt đầu

Mẫu Dữ liệu

Nếu bạn chưa quen với công thức DAX, bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách xem lại các ví dụ trong dữ liệu mẫu cho Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lấy dữ liệu mẫu cho hướng dẫn về Mô hình Dữ liệu và DAX.

Các nguồn khác

Bạn cũng có thể ghé thăm Wiki Trung tâm tài nguyên DAX nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các sắp xếp thông tin về DAX bao gồm blog, mẫu, sách trắng và video được cung cấp bởi ngành đứng đầu chuyên gia và Microsoft.

Tình huống: Thực hiện Phép tính Phức tạp

Công thức DAX có thể thực hiện các phép tính phức tạp liên quan đến phép tính gộp tùy chỉnh, lọc và việc sử dụng các giá trị điều kiện. Phần này cung cấp ví dụ về cách bắt đầu với phép tính tùy chỉnh.

Tạo phép tính tùy chỉnh cho PivotTable

CALCULATE và CALCULATETABLE là các hàm mạnh mẽ, linh hoạt hữu ích để xác định trường được tính toán. Các hàm này cho phép bạn thay đổi ngữ cảnh mà phép tính sẽ được thực hiện. Bạn cũng có thể tùy chỉnh loại phép tính gộp hoặc tác vụ toán sẽ thực hiện. Xem các chủ đề sau đây để biết ví dụ.

Áp dụng bộ lọc cho công thức

Trong hầu hết các trường hợp mà hàm DAX lấy bảng làm đối số, thông thường bạn có thể chuyển vào một bảng đã lọc, bằng cách sử dụng hàm FILTER thay vì tên bảng hoặc bằng cách chỉ định một biểu thức bộ lọc làm một trong các đối số hàm. Các chủ đề sau đây cung cấp ví dụ về cách tạo bộ lọc và cách các bộ lọc ảnh hưởng đến kết quả công thức. Để biết thêm thông tin, xem Lọc Dữ liệu trong Công thức DAX.

Hàm FILTER cho phép bạn chỉ định tiêu chí bộ lọc bằng cách sử dụng một biểu thức trong khi các hàm khác được thiết kế chuyên để lọc ra các giá trị trống.

xóa có chọn lọc các bộ lọc để tạo tỉ lệ linh hoạt

Bằng cách tạo các bộ lọc linh hoạt trong công thức, bạn có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi như sau:

 • Đóng góp doanh số bán hàng của sản phẩm hiện tại cho tổng doanh số bán hàng của năm là bao nhiêu?

 • So với các bộ phận khác, bộ phận này đã đóng góp bao nhiêu vào tổng lợi nhuận cho tất cả các năm hoạt động?

Công thức mà bạn sử dụng trong PivotTable có thể có bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh PivotTable, nhưng bạn có chọn có thể thay đổi ngữ cảnh bằng cách thêm hoặc loại bỏ bộ lọc. Ví dụ trong tất cả chủ đề cho bạn biết cách thực hiện việc này. Để tìm tỷ lệ doanh số cho một kênh bán lại cụ thể qua doanh số cho tất cả bán lại, bạn tạo một số đo tính giá trị cho ngữ cảnh hiện tại chia cho giá trị cho ngữ cảnh tất cả.

Chủ đề ALLEXCEPT cung cấp ví dụ về cách xóa có chọn lọc các bộ lọc trên công thức. Cả hai ví dụ hướng dẫn bạn về cách các kết quả thay đổi tùy thuộc vào thiết kế của PivotTable.

Để biết các ví dụ khác về cách tính tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm, xem các chủ đề sau đây:

Sử dụng một giá trị từ vòng lặp bên ngoài

Ngoài việc sử dụng giá trị từ ngữ cảnh hiện tại trong phép tính, DAX có thể sử dụng một giá trị từ vòng lặp trước khi tạo tập hợp phép tính liên quan. Chủ đề sau đây cung cấp hướng dẫn về cách xây dựng công thức tham chiếu tới một giá trị từ vòng lặp bên ngoài. Hàm EARLIER hỗ trợ tối đa hai cấp độ của vòng lặp xếp lồng.

Để tìm hiểu thêm về ngữ cảnh hàng và bảng liên quan cũng như cách sử dụng khái niệm này trong công thức, xem Ngữ cảnh trong Công thức DAX.

Tình huống: Làm việc với Văn bản và Ngày tháng

Phần này cung cấp liên kết tới các chủ đề tham khảo về DAX chứa ví dụ về các tình huống phổ biến liên quan đến làm việc với văn bản, trích xuất và soạn các giá trị ngày và giờ hoặc tạo các giá trị dựa trên một điều kiện.

Tạo cột khóa bằng cách ghép chuỗi

Power Pivot không cho phép khóa tổng hợp; vì vậy nếu nguồn dữ liệu của bạn có khóa tổng hợp, bạn có thể cần kết hợp chúng trong một cột khoa duy nhất. Chủ đề sau đây cung cấp ví dụ về cách tạo cột được tính toán dựa trên khóa tổng hợp.

Tạo ngày dựa trên các phần ngày được trích xuất từ ngày văn bản

Power Pivot sử dụng kiểu dữ liệu SQL Server để làm việc với dữ liệu ngày; vì vậy, nếu dữ liệu ngoài của bạn có chứa ngày được định dạng theo kiểu khác -- ví dụ, nếu ngày được viết bằng định dạng ngày của vùng mà công cụ dữ liệu Power Pivot không nhận dạng được, hoặc nếu dữ liệu của bạn sử dụng các khóa thay thế số nguyên -- bạn có thể cần sử dụng công thức DAX để trích xuất các phần của ngày, sau đó biên soạn các phần này vào một dạng biểu thị ngày/thời gian hợp lệ.

Ví dụ: nếu bạn có một cột ngày tháng đã được biểu thị ở dạng số nguyên rồi nhập ở dạng chuỗi văn bản, bạn có thể chuyển đổi chuỗi đó thành giá trị ngày/giờ bằng cách sử dụng công thức sau đây:

=Date(Right([Value1],4),left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Value1

Kết quả

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Chủ đề sau đây cung cấp thêm thông tin về các hàm dùng để trích xuất và tạo ngày.

Xác định ngày tùy chỉnh hoặc định dạng số

Nếu dữ liệu của bạn chứa ngày hoặc số không được biểu thị trong một trong các định dạng văn bản Windows chuẩn, bạn có thể xác định định dạng tùy chỉnh để đảm bảo các giá trị được xử lý đúng. Các định dạng này được sử dụng khi chuyển đổi giá trị thành chuỗi hoặc từ chuỗi. Chủ đề sau đây cũng cung cấp danh sách chi tiết về định dạng định sẵn có sẵn để làm việc với ngày và số.

Thay đổi loại dữ liệu bằng cách sử dụng công thức

Trong Power Pivot, kiểu dữ liệu của đầu ra được xác định bởi các cột nguồn và bạn không thể xác định một cách rõ ràng kiểu dữ liệu của kết quả, vì kiểu dữ liệu tối ưu sẽ do Power Pivot quyết định. Tuy nhiên, bạn có thể dùng phép chuyển đổi kiểu dữ liệu ngầm do Power Pivot thực hiện để điều khiển kiểu dữ liệu đầu ra. Để biết thêm thông tin về phép chuyển đổi kiểu dữ liệu, hãy xem Lấy dữ liệu mẫu cho hướng dẫn Mô hình Dữ liệu và DAX.

 • Để chuyển đổi một chuỗi ngày hoặc số thành một số, nhân với 1.0. Ví dụ: công thức sau đây tính ngày hiện tại trừ đi 3 ngày rồi cho đầu ra là giá trị số nguyên tương ứng.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Để chuyển đổi ngày, số hoặc tiền tệ thành một chuỗi, hãy ghép chuỗi giá trị đó với một chuỗi trống. Ví dụ: công thức sau đây trả về ngày của hôm nay ở dạng chuỗi.

  = "" & TODAY()

Các hàm sau dây cũng được sử dụng để đảm bảo rằng loại dữ liệu cụ thể được trả về:

Chuyển đổi số thức thành số nguyên

Tình huống: Giá trị Điều kiện và Kiểm tra Lỗi

Giống như Excel, DAX có các hàm cho phép bạn kiểm tra giá trị trong dữ liệu và trả về một giá trị khác nhau dựa trên một điều kiện. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán nhãn bán lại hoặc làm ưa thích hoặc giá trị tùy thuộc vào số lượng bán hàng năm. Chức năng kiểm tra giá trị cũng rất hữu ích cho kiểm tra phạm vi hoặc kiểu của giá trị, để tránh lỗi không mong muốn dữ liệu từ giới hạn tính toán.

Tạo một giá trị dựa trên một điều kiện

Bạn có thể sử dụng điều kiện IF xếp lồng để kiểm tra giá trị và tạo giá trị mới tùy theo điều kiện. Các chủ đề sau đây chứa một số ví dụ đơn giản về cách xử lý điều kiện và giá trị điều kiện:

Kiểm tra lỗi trong một công thức

Không như Excel, bạn không thể có các giá trị hợp lệ trong một hàng gồm các cột được tính toán và có các giá trị không hợp lệ trong một hàng khác. Tức là, nếu có lỗi trong bất kỳ phần nào của cột Power Pivot, thì toàn bộ cột sẽ được gắn cờ báo lỗi, để bạn phải luôn luôn sửa các lỗi công thức đã dẫn đến các giá trị không hợp lệ.

Ví dụ: nếu bạn tạo một công thức chia cho 0, bạn có thể nhận được kết quả vô cực hoặc một lỗi. Một số công thức cũng sẽ không thành công nếu hàm gặp giá trị trống khi dự kiến một giá trị số. Khi bạn đang phát triển mẫu dữ liệu của mình, tốt nhất bạn nên cho phép hiển thị lỗi để bạn có thể bấm vào thông báo và khắc phục sự cố. Tuy nhiên, khi bạn xuất bản sổ làm việc, bạn nên đưa vào cách xử lý lỗi để ngăn giá trị không mong muốn khiến phép tính không thành công.

Để tránh trả về lỗi trong cột được tính, bạn hãy sử dụng tổ hợp hàm lôgic và thông tin để kiểm tra lỗi và luôn trả về giá trị hợp lệ. Các chủ đề sau đây cung cấp một số ví dụ đơn giản về cách thực hiện việc này trong DAX:

Tình huống: Sử dụng Hàm Hiển thị Thời gian Thông minh

Hàm hiển thị thời gian thông minh DAX bao gồm các hàm giúp bạn truy xuất ngày hoặc phạm vi ngày từ dữ liệu của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng các ngày hoặc phạm vi ngày đó để tính giá trị qua các giai đoạn tương tự. Hàm hiển thị thời gian thông minh cũng bao gồm các hàm làm việc với quãng cách ngày chuẩn, để cho phép bạn so sánh giá trị qua các tháng, năm hoặc quý. Bạn cũng có thể tạo công thức so sánh giá trị cho ngày đầu tiên và cuối cùng của một giai đoạn chỉ định.

Để biết danh sách tất cả các hàm thời gian thông minh, hãy xem Hàm Thời gian Thông minh (DAX). Để biết các mẹo sử dụng ngày và thời gian có hiệu quả trong phân tích Power Pivot, hãy xem Ngày trong Power Pivot.

Tính doanh số bán hàng tích lũy

Các chủ đề sau đây chứa ví dụ về cách tính số dư cuối kỳ và đầu kỳ. Các ví dụ này cho phép bạn tạo số dư đang chạy giữa các quãng cách khác nhau, chẳng hạn như ngày, tháng, quý hoặc năm.

So sách các giá trị theo thời gian

Các chủ đề sau đây chứa ví dụ về cách so sánh các tổng giữa các giai đoạn thời gian. Giai đoạn thời gian mặc định mà DAX hỗ trợ là tháng, quý và năm.

Tính một giá trị trên một phạm vi ngày tùy chỉnh

Xem các chủ đề sau đây để biết ví dụ về cách truy xuất phạm vi ngày tùy chỉnh, chẳng hạn như 15 ngày đầu tiên sau khi bắt đầu chương trình bán hàng khuyến mãi.

Nếu bạn sử dụng các hàm hiển thị thời gian thông minh để truy xuất một tập hợp ngày tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng tập hợp ngày đó làm đầu vào một hàm thực hiện phép tính, để tạo phép tính gộp tùy chỉnh qua các giai đoạn thời gian. Xem chủ đề sau đây để biết ví dụ về cách thực hiện việc này:

 • Hàm PARALLELPERIOD

  Lưu ý: Nếu bạn không cần chỉ định phạm vi ngày tùy chỉnh nhưng đang làm việc với đơn vị hạch toán chuẩn như tháng, quý hoặc năm, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện phép tính bằng cách sử dụng các hàm hiển thị thời gian thông minh được thiết kế cho mục đích này, chẳng hạn như TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, v.v.

Tình huống: Xếp thứ hạng và So sánh các Giá trị

Để chỉ hiển thị n mục hàng đầu trong cột hoặc PivotTable, bạn có nhiều tùy chọn:

 • Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Excel 2010 để tạo một bộ lọc Hàng đầu. Bạn cũng có thể chọn một số giá trị đầu hoặc cuối trong PivotTable. Phần đầu tiên của mục này mô tả cách lọc cho 10 mục trên cùng trong PivotTable. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về Excel.

 • Bạn có thể tạo công thức xếp thứ hạng giá trị một cách linh hoạt rồi lọc theo giá trị xếp thứ hạng hoặc sử dụng giá trị xếp thứ hạng làm Bộ cắt. Phần thứ hai của phần này mô tả cách tạo công thức này rồi sử dụng xếp hạng đó trong Bộ cắt.

Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng.

 • Bộ lọc Hàng đầu của Excel dễ sử dụng nhưng chỉ phục vụ mục đích hiển thị. Nếu dữ liệu nằm dưới PivotTable thay đổi, bạn phải làm mới PivotTable thủ công để xem các thay đổi đó. Nếu bạn cần làm việc linh hoạt với các thứ hạng, bạn có thể sử dụng DAX để tạo một công thức so sánh các giá trị với các giá trị khác trong một cột.

 • Công thức DAX mạnh mẽ hơn; hơn nữa, bằng cách thêm giá trị xếp thứ hạng vào Bộ cắt, bạn chỉ cần bấm vào Bộ cắt đó để thay đổi số giá trị hàng đầu được hiển thị. Tuy nhiên, các phép tính này có chi phí điện toán cao và phương pháp này có thể không phù hợp cho bảng có nhiều hàng.

Chỉ hiển thị mười mục hàng đầu trong PivotTable

Để hiển thị các giá trị trên cùng hoặc dưới cùng trong PivotTable

 1. Trong PivotTable, bấm vào mũi tên xuống trong tiêu đề Nhãn Hàng.

 2. Chọn Bộ lọc Giá trị> 10 Giá trị Hàng đầu.

 3. Trong hộp thoại bộ lọc 10 trên cùng <column name> , chọn cột thứ hạng và số lượng giá trị, như sau:

  1. Chọn Trên cùng để xem các ô có giá trị cao nhất hoặc Dưới cùng để xem các ô có giá trị thấp nhất.

  2. Nhập số giá trị trên cùng hoặc dưới cùng mà bạn muốn xem. Giá trị mặc định là 10.

  3. Chọn cách hiển thị giá trị mà bạn muốn:

Tên

Mô tả

Mục

Chọn tùy chọn này để lọc PivotTable để chỉ hiển thị danh sách mục trên cùng hoặc dưới cùng theo giá trị của chúng.

Phần trăm

Chọn tùy chọn này để lọc PivotTable để chỉ hiển thị các mục thêm vào tỷ lệ phần trăm chỉ định.

Tổng

Chọn tùy chọn này để hiển thị tổng các giá trị cho các mục trên cùng hoặc dưới cùng.

 1. Chọn cột chứa các giá trị mà bạn muốn xếp thứ hạng.

 2. Bấm OK.

Sắp xếp các mục linh hoạt bằng cách sử dụng công thức

Chủ đề sau đây chứa ví dụ về cách sử dụng DAX để tạo thứ hạng được lưu trữ trong cột được tính. Do công thức DAX được tính linh hoạt, bạn luôn có thể chắc chắn rằng thứ hạng là đúng ngay cả khi dữ liệu cơ bản đã thay đổi. Ngoài ra, do công thức được sử dụng trong cột được tính, bạn có thể sử dụng thứ hạng trong Bộ cắt rồi chọn 5, 10 hoặc thậm chí là 100 giá trị trên cùng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×