Cột được Tính trong Power Pivot

Một cột được tính cung cấp cho bạn khả năng thêm dữ liệu mới vào bảng trong mô hình dữ liệu Power Pivot của bạn. Thay vì dán hoặc nhập giá trị vào cột, bạn tạo công thức biểu thức phân tích dữ liệu (Dax)xác định giá trị cột.

Nếu, ví dụ, bạn cần thêm các giá trị lợi nhuận bán hàng cho mỗi hàng trong bảng factSales . Bằng cách thêm một cột được tính mới, và bằng cách sử dụng công thức = [Salesamount]-[Totalchi phí] – [returnamount], các giá trị mới được tính bằng cách trừ các giá trị từ mỗi hàng trong totalcost và ReturnAmount cột từ các giá trị trong mỗi hàng của cột salesamount. Cột lợi nhuận sau đó có thể được sử dụng trong PivotTable, PivotChart hoặc báo cáo Power View — như bạn sẽ có bất kỳ cột nào khác.

Hình này triển khai cột được tính trong Power Pivot.

Cột được tính toán trong PowerPivot

Lưu ý: Mặc dù các cột được tính toán và các biện pháp tương tự như mỗi ngày dựa vào một công thức, chúng khác nhau. Các số đo thường được dùng nhất trong khu vực giá trị của pivottable hoặc PivotChart. Sử dụng các cột được tính toán khi bạn muốn đặt các kết quả được tính toán trong một khu vực khác của PivotTable — chẳng hạn như cột hoặc hàng trong PivotTable, hoặc trên trục trong PivotChart. Để biết thêm thông tin về các biện pháp, hãy xem các biện pháp trong Power Pivot.

Tìm hiểu về các cột được tính toán

Các công thức trong các cột được tính toán giống như các công thức bạn tạo trong Excel. Tuy nhiên, bạn không thể tạo các công thức khác nhau cho các hàng khác nhau trong một bảng. Thay vào đó, công thức DAX được áp dụng tự động đối với toàn bộ cột.

Khi một cột có chứa một công thức, giá trị sẽ được tính cho mỗi hàng. Các kết quả được tính toán cho cột ngay khi bạn nhập công thức. Các giá trị cột sau đó được tính lại khi cần, chẳng hạn như khi dữ liệu cơ bản được làm mới.

Bạn có thể tạo các cột được tính theo các thước đo và các cột được tính khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một cột được tính toán để trích xuất một số từ một chuỗi văn bản, rồi sử dụng số đó trong một cột được tính toán khác.

Ví dụ

Bạn có thể hỗ trợ một cột được tính với dữ liệu mà bạn thêm vào bảng hiện có. Ví dụ, bạn có thể chọn để phân cách các giá trị, thực hiện cộng, trích xuất chuỗi con hoặc so sánh các giá trị trong các trường khác. Để thêm một cột được tính toán, bạn nên đã có ít nhất một bảng trong Power Pivot.

Hãy xem công thức này:

= EOMONTH ([StartDate], 0])

Sử dụng dữ liệu mẫu contoso, công thức này trích xuất tháng từ cột StartDate trong bảng khuyến mãi. Sau đó tính toán cuối giá trị tháng cho mỗi hàng trong bảng khuyến mãi. Tham số thứ hai xác định số tháng trước hoặc sau tháng trong StartDate; trong trường hợp này, 0 có nghĩa là cùng một tháng. Ví dụ, nếu giá trị trong cột StartDate là 6/1/2001, giá trị trong cột được tính sẽ là 6/30/2001.

Các cột được tính toán đặt tên

Theo mặc định, các cột được tính mới được thêm vào bên phải của các cột khác và cột được tự động gán tên mặc định của CalculatedColumn1, CalculatedColumn2, v.v. Sau khi tạo cột, bạn có thể sắp xếp lại và đổi tên các cột khi cần thiết.

Có một số hạn chế về các thay đổi đối với các cột được tính toán:

  • Mỗi tên cột phải là duy nhất trong một bảng.

  • Tránh các tên đã được sử dụng cho các biện pháp trong cùng một sổ làm việc. Mặc dù có thể có một số đo và một cột được tính toán để có cùng tên, nếu tên không phải là duy nhất bạn có thể dễ dàng nhận được các lỗi tính toán. Để tránh vô tình liên kết một thước đo, luôn sử dụng tham chiếu cột đủ điều kiện khi đề cập đến một cột.

  • Khi đổi tên một cột được tính toán, bạn cũng phải cập nhật bất kỳ công thức nào dựa trên cột hiện có. Trừ khi bạn đang ở trong chế độ Cập Nhật thủ công, hãy cập nhật các kết quả của các công thức xảy ra tự động. Tuy nhiên, thao tác này có thể mất một thời gian.

  • Có một số ký tự không thể dùng trong tên cột hoặc trong tên của các đối tượng khác trong Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem "yêu cầu đặt tên" "trong đặc tả cú pháp Dax cho Power Pivot.

Để đổi tên hoặc chỉnh sửa cột được tính toán hiện có:

  1. Trong cửa sổ Power Pivot , bấm chuột phải vào đầu đề của cột được tính mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm đổi tên cột.

  2. Nhập tên mới, rồi nhấn ENTER để chấp nhận tên mới.

Thay đổi kiểu dữ liệu

Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho cột được tính theo cách tương tự, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho các cột khác. Bạn không thể thực hiện các thay đổi kiểu dữ liệu sau: từ văn bản thành thập phân, từ văn bản thành số nguyên, từ văn bản sang tiền tệ và từ văn bản đến ngày. Bạn có thể thực hiện thay đổi từ văn bản thành boolean.

Hiệu suất của các cột được tính toán

Công thức cho cột được tính có thể có nhiều tài nguyên sâu hơn công thức được sử dụng để đo. Một lý do là kết quả của một cột được tính luôn được tính toán cho mỗi hàng trong một bảng, trong khi một thước đo chỉ được tính toán cho các ô được dùng trong PivotTable hoặc PivotChart.

Ví dụ, một bảng có một triệu hàng sẽ luôn có một cột được tính với một triệu kết quả và hiệu ứng tương ứng với hiệu suất. Tuy nhiên, PivotTable thường lọc dữ liệu bằng cách áp dụng các đầu đề hàng và cột. Điều này có nghĩa là số đo chỉ được tính toán cho tập hợp con của dữ liệu trong mỗi ô của PivotTable.

Công thức có phụ thuộc vào tham chiếu đối tượng trong công thức, chẳng hạn như các cột hoặc biểu thức khác đánh giá các giá trị. Ví dụ, một cột được tính dựa trên một cột khác — hoặc một phép tính có chứa một biểu thức có tham chiếu cột — không thể được đánh giá cho đến khi cột kia được đánh giá. Theo mặc định, tính năng tự động làm mới được bật. Vì vậy, hãy nhớ rằng phụ thuộc công thức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Để tránh các sự cố về hiệu suất khi bạn tạo các cột được tính toán, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  • Thay vì tạo một công thức duy nhất có chứa nhiều phụ thuộc phức tạp, hãy tạo các công thức trong các bước, với các kết quả đã lưu thành các cột để bạn có thể xác thực kết quả và đánh giá các thay đổi trong hiệu suất.

  • Các sửa đổi cho dữ liệu sẽ thường gây ra các bản Cập Nhật cho các cột được tính toán. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đặt chế độ tính toán lại để thủ công. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bất kỳ giá trị nào trong cột được tính toán không chính xác cột sẽ không được tắt cho đến khi bạn làm mới và tính lại dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi hoặc xóa mối quan hệ giữa các bảng, các công thức sử dụng các cột trong các bảng đó sẽ trở thành không hợp lệ.

  • Nếu bạn tạo một công thức có chứa phụ thuộc tự động tham chiếu vòng tròn hoặc bản tham khảo, lỗi sẽ xảy ra.

Tác vụ

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các cột được tính toán, hãy xem tạo cột được tính toán.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×