Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp dễ dàng hơn cho người dùng để tìm nội dung trong danh sách lớn và thư viện, bạn có thể cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu. Dẫn hướng siêu dữ liệu cho phép người dùng tự động lọc và tìm nội dung trong danh sách và thư viện bằng cách dùng điều khiển cây dẫn hướng cấu trúc phân cấp để áp dụng bộ lọc dựa trên siêu dữ liệu khác vào dạng xem. Bộ lọc chính có thể dùng kết hợp với cấu trúc phân cấp dẫn hướng để tinh chỉnh danh sách các mục được hiển thị.

Trong bài viết này

Các tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu

Cấu hình dẫn hướng cấu trúc phân cấp và bộ lọc chính

Tạo chỉ mục tự động

Truy vấn chỉ mục và truy vấn dự phòng

Cho phép lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu

Tác vụ liên quan

Các tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu

Các tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu dễ dàng hơn để làm việc với danh sách rất lớn và thư viện:

Cấu hình dẫn hướng cấu trúc phân cấp và bộ lọc chính

Khi dẫn hướng siêu dữ liệu được cấu hình cho một danh sách hoặc thư viện, điều khiển cây ở bên trái của trang sẽ hiển thị một cấu trúc phân cấp của cả hai thư mục và thuật ngữ được quản lý siêu dữ liệu có thể được dùng để lọc dạng xem của mục trong danh sách hoặc thư viện để tạo động hiển thị của đồng ntent. Điều khiển bộ lọc chính bổ sung Hiển thị bên dưới điều khiển cây dẫn hướng cấu trúc phân cấp và nó có thể dùng kết hợp với cấu trúc phân cấp dẫn hướng để tinh chỉnh danh sách các mục được hiển thị. Bạn có thể xác định cột nào từ thư viện xuất hiện trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng, và bạn cũng có thể xác định bộ lọc chính, khi bạn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu.

Người dùng trang có thể dùng cấu trúc phân cấp dẫn hướng để duyệt danh sách hoặc thư viện bằng thư mục hoặc siêu dữ liệu. Khi người dùng chọn thuật ngữ được quản lý siêu dữ liệu trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng, dạng xem được tự động lọc để chỉ hiển thị các mục được gắn thẻ với thuật ngữ đó hoặc bất kỳ thuật ngữ hậu duệ của nó. Để lọc chỉ trên một thuật ngữ cụ thể và loại trừ các thuật ngữ hậu duệ, người dùng có thể chọn mục đó lại. Dẫn hướng siêu dữ liệu hoạt động cùng với bộ lọc đã xác định trong bất kỳ dạng xem danh sách hiện có, cũng như với bộ lọc đã xác định trong cột cho danh sách.

Dẫn hướng Siêu dữ liệu

Điều khiển cây

Cấu trúc phân cấp thư mục cho danh sách hoặc thư viện

Thuật ngữ

Thuật ngữ hậu duệ

Bộ lọc Chính

Bạn có thể cấu hình và sử dụng dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách và thư viện ngay cả khi các danh sách và thư viện không sử dụng thực tế cột siêu dữ liệu quản lý bởi vì không có loại cột bổ sung có thể được dùng làm trường trong phân cấp dẫn hướng siêu dữ liệu, bao gồm Trường lựa chọn kiểu nội dung và giá trị duy nhất. Bộ lọc chính có thể sử dụng các kiểu cột ngoài trường siêu dữ liệu quản lý: kiểu nội dung, lựa chọn trường, người hoặc nhóm trường, ngày và thời gian trường và các trường số.

Đầu trang

Tự động tạo chỉ mục

Khi bạn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể xác định xem bạn muốn chỉ mục được tạo tự động cho các trường mà bạn đã chọn để thêm vào cấu trúc phân cấp dẫn hướng và bộ lọc chính. Thiết đặt này được bật theo mặc định và đó là thiết đặt được đề xuất. Khi bạn bật tự động lập chỉ mục, chỉ mục cột duy nhất sẽ được tạo ra trên tất cả trường bộ lọc phím được hỗ trợ (ngoại trừ các trường kiểu nội dung và lựa chọn), và chỉ mục phức hợp sẽ tạo trên tất cả được hỗ trợ tổ hợp phím và cấu trúc phân cấp dẫn hướng Bộ lọc.

Khi chỉ mục được tạo tự động, truy vấn được phép với danh sách có nhiều mục hơn ngưỡng dạng xem danh sách. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải tắt thiết đặt này và cấu hình tùy chỉnh chỉ mục theo cách thủ công. Ví dụ, nếu tổ hợp các cột và chỉ mục phức hợp yêu cầu cho các cấu trúc phân cấp dẫn hướng và các trường khóa bộ lọc được chọn vượt quá 20 (tối đa số chỉ số trên mỗi danh sách), chỉ mục tự động phải bị vô hiệu hóa.

Đầu trang

Truy vấn chỉ mục và truy vấn dự phòng

Lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật theo mặc định trên hầu hết các site được tạo trong SharePoint Server 2010. Ngay cả khi chưa được cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cụ thể danh sách hoặc thư viện, lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu là vẫn ở nơi làm việc ở phía để cải thiện hiệu suất của dạng xem trong danh sách và thư viện sau. Tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu sẽ tự động chọn chỉ mục tốt nhất để làm việc mỗi lần một dạng xem được tải. Khi người dùng tải dạng xem mới, áp dụng bộ lọc cho dạng xem, xóa bộ lọc hoặc áp dụng một sắp xếp trên một trường, tối ưu hóa truy vấn sẽ quyết định cách tốt nhất để truy vấn cơ sở dữ liệu mà không cần điều chỉnh dạng xem danh sách.

Nếu người dùng tạo hoặc tải một dạng xem không thể được thể hiện dưới dạng một truy vấn được lập chỉ mục theo lựa chọn, sau đó lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu sẽ xây dựng và thực hiện một truy vấn dự phòng. Một truy vấn dự phòng là phiên bản sửa đổi truy vấn người dùng ban đầu hiển thị một tập hợp một phần của các mục yêu cầu bởi vì nó truy vấn đối với chỉ một phần của danh sách thay vì toàn bộ danh sách. Nhằm cung cấp cho người dùng có một số kết quả hữu ích trong trường hợp khi truy vấn gốc bị cấm do danh sách gồm nhiều điều chỉnh. Đôi khi, truy vấn dự phòng sẽ trả về kết quả 0 nếu không có mục trong danh sách quét truy vấn chứa kết quả khớp với truy vấn người dùng ban đầu.

Khi xảy ra một truy vấn dự phòng, người dùng được nhắc báo bằng thông báo trên màn hình mà người đó xem chỉ là một tập hợp một phần của kết quả và đó mà người đó phải áp dụng các bộ lọc bổ sung để xem một tập hợp đầy đủ.

Thông báo truy vấn dự phòng cũng đóng vai trò cảnh báo tới danh sách hoặc thư viện chủ sở hữu mà phân phối dữ liệu trong danh sách được lệch và người dùng bị chặn từ truy nhập vào nội dung họ cần vì các truy vấn người dùng không thể trả về một tập hợp đầy đủ của kết quả.

Đầu trang

Cho phép lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu

Tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật theo mặc định trên hầu hết các trang web. Nếu nó không được bật cho trang của bạn, bạn có thể bật nó trên trang tính năng trang cho trang của bạn.

Bạn phải là người sở hữu trang hoặc người quản trị tuyển tập Site để cho phép lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu.

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Trong phần Hành động Trang, hãy bấm vào Quản lý tính năng trang.

 3. Trong danh sách Tính năng, hãy tìm Lọc và Dẫn hướng Siêu dữ liệu rồi bấm Kích hoạt.

Đầu trang

Cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu

Bạn phải có ít nhất một mức quyền quản lý danh sách để cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu cho một danh sách hoặc thư viện.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện bạn muốn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu.

 2. Hãy bấm vào tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, rồi bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm vào Thiết đặt dẫn hướng siêu dữ liệu.

 4. Trong phần Cấu hình dẫn hướng cấu trúc phân cấp , chọn một hoặc nhiều trường bạn muốn hiển thị trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng và sau đó bấm Thêm.

 5. Theo mặc định, thư mục được tự động hiển thị trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng. Nếu bạn không muốn thư mục để hiển thị, chọn thư mục, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Lặp lại bước 4 để thêm trường bổ sung.

 7. Trong phần Cấu hình bộ lọc chính , chọn các trường bạn muốn thêm làm bộ lọc chính, sau đó bấm Thêm.

 8. Trong cấu hình tự động cột chỉ mục cho danh sách này, hãy xác định liệu bạn muốn tự động tạo chỉ mục trên danh sách này để tăng hiệu suất truy vấn mà người dùng sẽ thực hiện khi họ sử dụng các cấu trúc phân cấp dẫn hướng và khóa lọc cột bạn đã xác định. Chúng tôi khuyên bạn chọn tùy chọn tự động quản lý cột chỉ mục trên danh sách này.

 9. Bấm OK.

Đầu trang

Các tác vụ liên quan

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×