Cải thiện trải nghiệm người dùng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các tính năng chính ba có thể được dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây là phạm vi tìm kiếm; thuộc tính được gán cho nội dung, lưu trữ trong quá trình lập chỉ mục và ánh xạ với thuộc tính được quản lý chuyển thành sẵn dùng cho kết quả tìm kiếm; và từ khóa được xác định bởi người quản trị dịch vụ được chia sẻ, với định nghĩa, từ đồng nghĩa và các site tốt nhất của họ.

Bài viết này giới thiệu các tính năng này là gì và tại sao chúng tồn tại; vị trí và cách người quản trị thêm và cấu hình các tính năng này; và vị trí và cách tìm kiếm truy vấn sử dụng các tính năng này.

Cung cấp phạm vi

Thuộc tính siêu dữ liệu

Thêm từ khóa với lựa chọn tốt nhất

Cung cấp phạm vi

Phạm vi có thuộc tính được gán cho nội dung, lưu trữ trong quá trình lập chỉ mục và ánh xạ với thuộc tính được quản lý chuyển thành sẵn dùng cho kết quả tìm kiếm. Người quản trị dịch vụ tìm kiếm xác định phạm vi mặc định mà có thể được dùng bởi tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang Thêm và sửa đổi phạm vi, thêm phạm vi Hiển thị nhóm, và chọn sắp xếp phạm vi trong chúng.

Người sở hữu trang web, người có quyền lớn hoặc trình thiết kế, cấu hình bản thể hiện của phần Web hộp tìm kiếm và thêm vào danh sách phạm vi của họ bằng cách gán Hiển thị thay thế nhóm để nhập chúng. Để cấu hình phần Web hộp tìm kiếm bạn sử dụng các Hành động Site, menu Sửa trang trên trang site Trung tâm tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần Web, hãy xem Windows SharePoint Services 3.0 trợ giúp.

Đầu trang

Thuộc tính siêu dữ liệu

Người tạo nội dung gán giá trị thuộc tính cho nội dung của họ, bao gồm tài liệu tiêu đề, tên tệp và tác giả. Người sở hữu trang web quản lý chia sẻ thư viện và danh sách cũng có thể gán thêm thuộc tính cho nội dung. Ví dụ, thư viện có thể cung cấp đã xác định các kiểu nội dung yêu cầu người tạo nội dung để gán giá trị thuộc tính để kiểm nhập tài liệu. Tùy chỉnh cột trong danh sách tài liệu cũng gán giá trị thuộc tính cho nội dung.

Để truy nhập tính năng thuộc tính siêu dữ liệu, trên trang quản trị tìm kiếm, dưới truy vấn và kết quả, bấm thuộc tính siêu dữ liệu.

Người quản trị dịch vụ tìm kiếm chạy trình tìm kéo"" để xây dựng chỉ mục tìm kiếm. Danh sách các thuộc tính được tìm kéo đại diện cho tất cả các thuộc tính siêu dữ liệu vào trình tìm kéo đã phát hiện ra. Một vài thuộc tính được tìm kéo sẽ được ánh xạ thuộc tính được quản lý theo mặc định. Người quản trị dịch vụ tìm kiếm có thể thêm và sửa đổi các thông tin ánh xạ.

Đó là những thuộc tính được quản lý mà có thể được chọn trong Tìm kiếm nâng cao, hoặc nhập theo cách thủ công trong phần Web Tìm kiếm trên hầu hết các trang SharePoint, hoặc trong phần Web truy vấn trên trang Trung tâm tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thuộc tính siêu dữ liệu, hãy xem "Kế hoạch trải nghiệm tìm kiếm người dùng cuối" trên trang dành cho Office SharePoint Server trên TechNet.

Đầu trang

Thêm từ khóa với lựa chọn tốt nhất

Người quản trị tuyển tập trang đã xác định từ khóa với lựa chọn tốt nhất để sử dụng trên site của mình. Từ khóa cung cấp định nghĩa cho ngữ thông thường được dùng trong tổ chức của bạn. Từ khóa mỗi cũng có thể bao gồm danh sách các từ đồng nghĩa và địa chỉ Web (URL) cho nhiều lựa chọn tốt nhất trang với nội dung liên quan.

Khi một truy vấn có chứa từ khóa hoặc bất kỳ từ đồng nghĩa của nó, định nghĩa cho từ khóa đó và các site tốt nhất (nếu có) được thường hiển thị nổi bật trên trang kết quả tìm kiếm, ở phía trên kết quả tìm kiếm chính. Từ khóa có thể được dùng để cung cấp một thuật ngữ làm việc của tên và điều khoản sử dụng trong tổ chức của bạn. Khi được cấu hình với các từ đồng nghĩa và lựa chọn tốt nhất, từ khóa có thể cũng cải thiện kết quả tìm kiếm theo hướng dẫn người dùng cho nguồn tài nguyên được đề xuất.

Lựa chọn tốt nhất có thể nối kết đến trang Web được đề xuất, lưu trữ dữ liệu và tài liệu trợ giúp để giải thích một từ khóa và mở rộng khi ý nghĩa của nó. Khi người dùng có chứa từ khóa hoặc một trong các từ đồng nghĩa trong một truy vấn, kết quả tìm kiếm trang tính năng nối kết đến các lựa chọn tốt nhất được liên kết ở trên kết quả chính. Bạn có thể dùng lựa chọn tốt nhất để tăng cấp trang được đề xuất và trang có thẩm quyền.

Để truy nhập từ khóa và thiết đặt lựa chọn tốt nhất, trên trang Trung tâm tìm kiếm, bấm Hành động trang, Thiết đặt trang, sau đó bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm từ khóa tìm kiếm.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×