Cải thiện kết xuất trang bằng cách cấu hình bộ đệm ẩn đầu ra

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu trang web của bạn sẽ nhận được nhiều thăm, bạn có thể cấu hình trang đầu ra bộ đệm ẩn cho thường truy cập trang để cải thiện hiệu suất site.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng đầu ra trang tạo bộ đệm ẩn, tính năng phát hành phải được bật cho trang của bạn.

Trong bài viết này

Về trang đầu ra tạo bộ đệm ẩn

Tạo một hồ sơ mới bộ đệm ẩn

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho tuyển tập trang

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang ở cấp trang

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho bố trí trang

Về trang đầu ra tạo bộ đệm ẩn

Trang đầu ra mục tạo bộ đệm ẩn cửa hàng kết xuất các đầu ra của tất cả các điều khiển trên một trang đã cho, và nó cũng lưu trữ một vài phiên bản khác nhau của trang được hiển thị trước này. Có thể được cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang ở cấp tuyển tập trang, mức site, và cho các bố trí trang cá nhân. Bộ đệm ẩn đầu ra trang bị tắt theo mặc định.

Sau khi một trang đầu tiên được kết xuất cho người dùng trong lớp học đã cho người dùng, mỗi lần tiếp theo người dùng xem trang đó trong cùng một lớp học, trang tải nhanh hơn vì các điều khiển trên trang .aspx không cần phải chạy lại để tạo ra HTML. Giảm khoảng thời gian cần thiết để kết xuất trang. Bộ đệm ẩn đầu ra trang có thể cải thiện hiệu suất máy chủ vì nó làm giảm hoạt động điều khiển máy chủ và cuộc gọi đến cơ sở dữ liệu.

Trước khi bạn quyết định dùng tạo bộ đệm ẩn đầu ra để cải thiện hiệu suất của trang và hiển thị trang mục, bạn có thể muốn cân nhắc việc danh sách sau đây của tiềm năng ưu điểm và nhược điểm của kết quả đầu ra tạo bộ đệm ẩn. Danh sách sau đây không đầy đủ và cũng có thể điều cần cân nhắc bổ sung.

Ưu điểm của việc tạo bộ đệm ẩn đầu ra

Nhược điểm của kết quả đầu ra tạo bộ đệm ẩn

 • Mỗi class tương đương của nội dung (chẳng hạn như trang hoặc mục trong một trang) sẽ nhận được phản hồi nhanh hơn và độ trễ ngắn hơn do đó, sau khi nó được kết xuất ban đầu.

 • Mỗi chủ sử dụng ít CPU thời gian và năng lượng để phân phối cùng một trang sau khi kết xuất ban đầu.

 • Mỗi nguồn dữ liệu cho trang được hiển thị có thể co giãn để phân phối ứng dụng khách Web thêm vì dòng lưu lượng giảm xuất tạo bộ đệm ẩn giúp có thể xảy ra.

 • Đối với mỗi trang yêu cầu mà phiên bản được đệm ẩn đầu ra của một trang served, máy chủ không phải:

  • Thực hiện một chuyến đi vòng cơ sở dữ liệu để tải mã nguồn của trang .aspx và bất kỳ điều khiển .ascx trên trang.

  • Tải lại và lại kết xuất các điều khiển.

  • Lại truy vấn bất kỳ nguồn dữ liệu các điều khiển dựa trên dữ liệu.

 • Tạo bộ đệm ẩn đầu ra sử dụng bộ nhớ bổ sung. Mỗi phiên bản của một trang sử dụng bộ nhớ trên máy khách Web.

 • Khi sử dụng với hai hoặc nhiều máy chủ Web ngoại vi, tạo bộ đệm ẩn đầu ra có thể ảnh hưởng đến nhất quán. Bạn có thể cấu hình một hồ sơ bộ đệm ẩn không để kiểm tra Cập Nhật cho từng yêu cầu, và ví dụ, hướng dẫn để bỏ qua các thay đổi đối với phiên bản của trang Web trong bộ đệm ẩn đầu ra cho đến khi 60 giây sau khi trang gốc được Cập Nhật. Nếu bạn có hai máy chủ Web ngoại vi trong cấu trúc của bạn, và tùy thuộc vào cân bằng tải được dùng để định tuyến yêu cầu của người dùng, bộ đọc nội dung trang có thể nhìn thấy thuẫn nếu trang được kết xuất bởi một máy chủ và sau đó yêu cầu tiếp theo được định tuyến đến một máy chủ wit thứ hai Hin 60 giây cửa sổ đó.

Đầu trang

Tạo một hồ sơ mới bộ đệm ẩn

Hồ sơ bộ đệm ẩn mô tả các thiết đặt bộ đệm ẩn cụ thể cho mỗi loại trang đầu ra bộ đệm ẩn. Hồ sơ bộ đệm ẩn xác định kiểu hành vi bộ đệm ẩn, sau đây:

 • Khoảng thời gian mục sẽ được tổ chức trong bộ đệm ẩn

 • Chính sách xén bảo mật

 • Hết hạn của thiết đặt, chẳng hạn như thời gian và thay đổi

 • Vùng của một bộ đệm ẩn dựa trên quyền của người dùng, người dùng quyền và các biến số tùy chỉnh.

Vì một hồ sơ bộ đệm ẩn có thể được xác định tập trung cho tuyển tập trang, bạn có thể cập nhật hồ sơ trong một vị trí và thay đổi ngay lập tức được thực hiện trên tuyển tập trang. Bạn phải là người quản trị tuyển tập Site để xác định mới bộ đệm ẩn hồ sơ.

Lưu ý: Hồ sơ bộ đệm ẩn xác định hành vi của bộ đệm ẩn đầu ra trang cho tuyển tập trang, một trang riêng lẻ hoặc một trang chính mà hồ sơ bộ đệm ẩn được áp dụng.

 1. Đi đến trang chủ của trang mức đỉnh trong tuyển tập trang.

 2. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm hồ sơ bộ đệm ẩn tuyển tập trang.

 4. Trên trang hồ sơ bộ đệm ẩn, hãy bấm mục Thêm mới.

 5. Trong phần tiêu đề , nhập tiêu đề cho hồ sơ mới bộ đệm ẩn.

 6. Trong phần Tên hiển thị , nhập tên cho hồ sơ bộ đệm ẩn.

  Tên hiển thị xuất hiện trong danh sách các hồ sơ bộ đệm ẩn sẵn dùng cho người sở hữu và người sở hữu bố trí trang.

 7. Trong phần Hiển thị mô tả , nhập mô tả cho mục đích hồ sơ bộ đệm ẩn.

 8. Trong phần ACL cho việc thực hiện kiểm tra , hãy chọn hộp kiểm để đảm bảo rằng tất cả các mục trong bộ đệm ẩn là cắt bảo mật.

  Mặc dù bạn có thể xóa hộp kiểm cung cấp tốc độ bổ sung, bạn nên làm điều này chỉ cho site hoặc bố trí trang không có thông tin cần là cắt bảo mật.

 9. Trong phần bật , hãy chọn hộp kiểm bật tạo bộ đệm ẩn.

 10. Trong phần thời gian thực hiện , hãy nhập số giây có phiên bản được đệm ẩn sẽ có sẵn.

 11. Trong phần kiểm tra thay đổi , hãy chọn hộp kiểm để xác thực trên mỗi trang yêu cầu trang chưa thay đổi và sẽ xóa sạch bộ đệm ẩn trên thay đổi vào site.

  Mặc dù bạn có thể xóa hộp kiểm để cải thiện hiệu suất, khi bạn thực hiện điều này, Hệ thống không kiểm tra Cập Nhật vào site cho số giây đã xác định trong phần thời gian thực hiện . Điều này có thể dẫn đến người dùng không nhìn thấy thông tin mới nhất.

 12. Trong phần Vary bằng tham số tùy chỉnh , nhập tham số tùy chỉnh đã được xác định HttpCachePolicy.SetVaryByCustom trong ASP.NET 2.0.

  Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về các tham số sau đây và trong các bước sau đây, tham chiếu đến thư viện lớp .NET Framework trên MSDN.

 13. Trong phần Vary bằng HTTP tiêu đề , nhập tham số tùy chỉnh đã được xác định HttpCachePolicy.VaryByHeaders trong ASP .NET 2.0.

 14. Trong phần Vary bằng truy vấn tham số chuỗi , hãy nhập tham số truy vấn đã được xác định HttpCachePolicy.VaryByParams trong ASP .NET 2.0.

 15. Trong phần Vary bằng quyền người dùng , hãy chọn hộp kiểm để đảm bảo rằng người dùng phải có quyền hiệu quả giống nhau trên tất cả thể bảo mật đối tượng để xem trang được đệm ẩn giống như bất kỳ người dùng nào khác.

 16. Trong phần Cacheability , hãy chọn kiểu bộ đệm ẩn đã được xác định HttpCacheability trong ASP .NET 2.0.

 17. Trong phần an toàn để sử dụng đã xác thực , hãy chọn hộp kiểm cho các chính sách mà bạn muốn cho phép người quản trị và trang người thiết kế bố trí để áp dụng cho các tình huống được xác thực.

 18. Trong phần cho phép nhà văn để xem nội dung được đệm ẩn , hãy chọn hộp kiểm bỏ qua hành vi thông thường trong với sửa người nào có những quyền của họ trang được đệm ẩn.

  Bật hành vi này trong tình huống trong đó bạn biết rằng trang sẽ được phát hành, nhưng sẽ không có nội dung có thể kiểm xuất hoặc tồn tại trong biểu mẫu bản thảo, chẳng hạn như một phần Web truy vấn Nội dung.

 19. Bấm Lưu.

Đầu trang

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho tuyển tập trang

Bạn phải là người quản trị tuyển tập Site để cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho tuyển tập trang.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm bộ đệm ẩn đầu ra tuyển tập Site.

 3. Để bật ra bộ đệm ẩn trong tuyển tập trang, hãy bấm hộp kiểm bật ra bộ đệm ẩn .

  Danh sách các thiết đặt bộ đệm ẩn được hiển thị trên trang.

 4. Trong phần Mặc định trang đầu ra bộ đệm ẩn hồ sơ , trong danh sách Hồ sơ bộ đệm ẩn ẩn danh , hãy chọn hồ sơ bộ đệm ẩn để sử dụng cho người dùng ẩn danh, sau đó, trong danh sách Đã xác thực hồ sơ bộ đệm ẩn , chọn hồ sơ bộ đệm ẩn để sử dụng cho tên người dùng.

  Này tối ưu hóa sử dụng bộ đệm ẩn dựa trên các phương pháp xác thực được phép trên trang. Hồ sơ bộ đệm ẩn đầu ra trang cụ thể ảnh hưởng đến cổng thông tin phát hành trang.

 5. Trong phần Trang đầu ra chính sách bộ đệm ẩn , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thiết lập hồ sơ bộ đệm ẩn khác cho trang phát hành trang, chọn hộp kiểm cho trang phát hành có thể dùng hồ sơ bộ đệm ẩn đầu ra trang khác nhau .

  • Để thiết lập hồ sơ bộ đệm ẩn khác nhau cho các bố trí trang, chọn hộp kiểm bố trí trang có thể dùng hồ sơ bộ đệm ẩn đầu ra trang khác nhau .

 6. Để hiển thị thông tin bổ sung bộ đệm ẩn trên trang trong tuyển tập trang, trong phần Thông tin bộ đệm ẩn gỡ lỗi , hãy chọn bật gỡ lỗi thông tin bộ đệm ẩntrên trang hộp kiểm.

  Này bao gồm ngày và thời gian trang cuối cùng được kết xuất.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang ở cấp trang

Sử dụng các bước sau đây để cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho một site phát hành. Bạn phải có quyền toàn quyền kiểm soát đối với một site để cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho một trang web.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm trang đầu ra bộ đệm ẩn.

 3. Bên dưới Hồ sơ bộ đệm ẩn ẩn danh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 4. Để kế thừa site toàn ẩn danh hồ sơ mà bạn đã cấu hình trên trang thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra tuyển tập trang, hãy chọn kế thừa < tên hồ sơ > hồ sơ.

 5. Để chọn một hồ sơ khác bộ đệm ẩn ẩn danh cho một trang, hãy bấm chọn một hồ sơ bộ đệm ẩn trang đầu ra.

 6. Bên dưới Hồ sơ bộ đệm ẩn đã xác thực, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 7. Kế thừa toàn bộ trang hồ sơ được xác thực đã được cấu hình trên trang thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra tuyển tập trang, chọn kế thừa hồ sơ < tên hồ sơ >.

 8. Để chọn một khác đã được xác thực bộ đệm ẩn hồ sơ cho một trang, chọn Chọn một hồ sơ bộ đệm ẩn trang đầu ra .

 9. Để áp dụng thiết đặt s để site con trong tuyển tập trang, hãy chọn các Áp dụng các thiết đặt này cho tất cả các site con hộp kiểm.

 10. Bấm OK .

Đầu trang

Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn đầu ra trang cho bố trí trang

Sử dụng các bước sau đây để cấu hình hồ sơ bộ đệm ẩn được xác thực và ẩn danh mà sẽ được dùng trong mỗi bố trí trang. Bạn phải có ít nhất một trình thiết kế cho một site để cấu hình đầu ra tạo bộ đệm ẩn cho bố trí trang.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

 2. Dưới bộ sưu tập, bấm chủ trang và bố trí trang.

 3. Trên trang tuyển tập trang chính, hãy trỏ đến tên của bố trí trang mà bạn muốn áp dụng một hồ sơ bộ đệm ẩn, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Kiểm xuất.

 4. Trỏ đến bố trí trang một lần nữa, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Sửa thuộc tính.

 5. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

 6. Trong các Đã xác thực hồ sơ bộ đệm ẩn , hãy chọn hồ sơ bộ đệm ẩn được xác thực mà bạn muốn áp dụng cho bố trí trang.

 7. Trong các Ẩn danh bộ đệm ẩn hồ sơ , hãy chọn hồ sơ bộ đệm ẩn ẩn danh mà bạn muốn áp dụng cho bố trí trang.

  Lưu ý: Trên một số trang, bạn có thể bạn có thể chọn Bố trí trang khỏi phần Kiểu nội dung trước khi bạn sẽ thấy các tùy chọn hồ sơ bộ đệm ẩn.

 8. Bấm Lưu.

 9. Trỏ đến tên bố trí trang mà bạn muốn kiểm nhập, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Kiểm nhập.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×