Câu lệnh UPDATE

Tạo truy vấn cập nhật sẽ thay đổi giá trị trong trường ở bảng đã xác định dựa trên tiêu chí cụ thể.

Cú pháp

UPDATE table
SET newvalue
WHERE criteria;

Câu lệnh UPDATE có các phần sau:

Phần

Mô tả

bảng

Tên của bảng có chứa dữ liệu bạn muốn sửa đổi.

newvalue

Một biểu thức xác định giá trị định chèn vào một trường cụ thể trong các bản ghi cập nhật.

tiêu chí

Một biểu thức xác định sẽ cập nhật bản ghi nào. Chỉ có các bản ghi thỏa mãn biểu thức mới được cập nhật.


Chú thích

UPDATE đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thay đổi nhiều bản ghi hoặc khi các bản ghi bạn muốn thay đổi nằm trong nhiều bảng.

Bạn có thể thay đổi một vài trường cùng lúc. Ví dụ sau tăng giá trị Order Amount 10 phần trăm và các giá trị Freight lên 3 phần trăm đối với người chuyển hàng ở United Kingdom:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Quan trọng: 

  • UPDATE không tạo ra tập kết quả. Ngoài ra, sau khi bạn cập nhật bản ghi bằng truy vấn xóa, bạn sẽ không thể hoàn tác thao tác này. Nếu bạn muốn biết bản ghi nào đã được cập nhật, trước tiên, hãy kiểm tra kết quả của truy vấn chọn sử dụng cùng tiêu chí, rồi chạy truy vấn cập nhật.

  • Hãy duy trì các bản sao lưu dữ liệu tại mọi thời điểm. Nếu bạn cập nhật các bản ghi không đúng, bạn có thể truy xuất lại từ bản sao dự phòng của mình.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×