Câu lệnh TRANSFORM

Tạo truy vấn chéo bảng.

Cú pháp

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

Câu lệnh TRANSFORM có các phần sau:

Phần

Mô tả

aggfunction

Hàm tổng hợp SQL hoạt động trên dữ liệu đã chọn.

selectstatement

Câu lệnh SELECT.

pivotfield

Trường hoặc biểu thức bạn muốn sử dụng để tạo đầu đề cột trong tập kết quả của truy vấn.

value1, value2

Các giá trị cố định được sử dụng để tạo đầu đề cột.


Chú thích

Khi tóm tắt dữ liệu bằng truy vấn chéo bảng, bạn sẽ chọn giá trị từ các trường hoặc biểu thức đã xác định làm đầu đề cột để có thể xem dữ liệu theo định dạng nhỏ gọn hơn với một truy vấn chọn.

TRANSFORM là tùy chọn, tuy nhiên khi được tích hợp thì sẽ trở thành câu lệnh đầu tiên trong chuỗi SQL. Câu lệnh này đứng trước câu lệnh SELECT để xác định các trường được dùng làm đầu đề hàng và mệnh đề GROUP BY giúp xác định nhóm hàng. Bạn có thể tùy ý bao gồm các mệnh đề khác, như WHERE để chỉ định lựa chọn bổ sung hoặc tiêu chí sắp xếp. Bạn cũng có thể sử dụng truy vấn con làm vị từ — nhất là những truy vấn trong mệnh đề WHERE — trong truy vấn chéo bảng.

Các giá trị trả về trong pivotfield được sử dụng làm đầu đề cột trong tập kết quả của truy vấn. Ví dụ: việc xoay số liệu bán hàng theo tháng giao dịch bán hàng trong truy vấn chéo bảng sẽ tạo 12 cột. Bạn có thể hạn chế pivotfield để tạo đầu đề từ các giá trị cố định (value1, value2) được liệt kê trong mệnh đề IN tùy chọn. Bạn cũng có thể bao gồm các giá trị cố định không tồn tại dữ liệu để tạo cột bổ sung.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×