Câu lệnh INSERT INTO

Thêm một hoặc nhiều bản ghi vào bảng. Đây được gọi là truy vấn chắp thêm.

Cú pháp

Truy vấn chắp thêm nhiều bản ghi:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [IN externaldatabase]
SELECT [source.]field1[, field2[, ...]
FROM tableexpression

Truy vấn chắp thêm một bản ghi:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])]
VALUES (value1[, value2[, ...])

Câu lệnh INSERT INTO có các phần sau đây:

Phần

Mô tả

target

Tên bảng hoặc truy vấn cần chắp thêm bản ghi.

field1, field2

Tên các trường cần chắp thêm dữ liệu, nếu theo sau tham đối target hoặc tên các trường nguồn dữ liệu, nếu theo sau tham đối source.

externaldatabase

Đường dẫn đến cơ sở dữ liệu ngoài. Để biết mô tả về đường dẫn, hãy xem mệnh đề IN.

source

Tên bảng hoặc truy vấn để sao chép bản ghi.

tableexpression

Tên những bảng bạn chèn các bản ghi từ đó. Tham đối này có thể là tên bảng đơn hoặc tổ hợp nhận được từ thao tác INNER JOIN , LEFT JOIN hoặc RIGHT JOIN hay truy vấn đã lưu.

value1, value2

Các giá trị cần chèn vào những trường cụ thể trong bản ghi mới. Từng giá trị sẽ được chèn vào trường tương ứng với vị trí của giá trị trong danh sách: value1 sẽ được chèn vào field1 của bản ghi mới, value2 vào field2, v.v.. Bạn phải phân tách các giá trị bằng dấu phẩy và đặt trường văn bản trong dấu nháy (' ').


Chú thích

Bạn có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO để thêm một bản ghi đơn vào bảng bằng cú pháp truy vấn chắp thêm bản ghi đơn như minh họa ở trên. Trong trường hợp này, mã của bạn sẽ chỉ định tên và giá trị cho từng trường của bản ghi. Bạn phải chỉ định từng trường cần gán giá trị trong bản ghi cũng như giá trị cho trường đó. Khi bạn không chỉ định từng trường, các cột bị thiếu sẽ được chèn giá trị mặc định hoặc Null. Các bản ghi được thêm vào cuối bảng.

Bạn cũng có thể sử dụng INSERT INTO để chắp thêm tập bản ghi từ một bảng hoặc truy vấn khác bằng cách sử dụng mệnh đề SELECT ... FROM như minh họa ở trên trong cú pháp truy vấn chắp thêm nhiều bản ghi. Trong trường hợp này, mệnh đề SELECT sẽ chỉ định những trường cần chắp thêm vào các bảng target đã chỉ định.

Bảng source hoặc target có thể chỉ định một bảng hoặc một truy vấn. Nếu có truy vấn được chỉ định, bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sẽ chắp thêm bản ghi vào bất kỳ và tất cả các bảng được chỉ định bởi truy vấn đó.

INSERT INTO là tùy chọn nhưng nếu được thêm vào thì sẽ nằm trước câu lệnh SELECT.

Nếu bảng đích của bạn chứa khóa chính, hãy đảm bảo bạn chắp thêm các giá trị không phải Null, duy nhất vào trường hoặc các trường khóa chính; nếu bạn không thực hiện, bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sẽ không gắn thêm bản ghi.

Nếu bạn chắp thêm bản ghi vào một bảng có trường Số Tự động và muốn đánh số lại các bản ghi đã chắp thêm thì đừng thêm trường Số Tự động vào truy vấn của bạn. Thêm trường AutoNumber vào truy vấn nếu bạn muốn lưu giữ các giá trị gốc của trường.

Sử dụng mệnh đề IN để chắp thêm các bản ghi vào bảng trong một cơ sở dữ liệu khác.

Nếu bạn muốn tạo một bảng mới, thay vào đó hãy sử dụng câu lệnh SELECT... INTO để tạo truy vấn tạo bảng.

Để tìm những bản ghi sẽ được gắn thêm trước khi bạn chạy truy vấn chắp thêm, trước tiên, hãy thực thi và xem kết quả của truy vấn chọn bằng cùng một tiêu chí lựa chọn.

Một truy vấn chắp thêm sẽ sao chép các bản ghi từ một hoặc nhiều bảng sang một bảng khác. Các bảng chứa bản ghi bạn chắp thêm sẽ không bị ảnh hưởng bởi truy vấn chắp thêm.

Thay vì chắp thêm các bản ghi hiện có từ một bảng khác, bạn có thể chỉ định giá trị cho từng trường trong bản ghi đơn mới bằng mệnh đề VALUES. Nếu bạn bỏ danh sách trường thì mệnh đề VALUES phải bao gồm một giá trị cho mỗi trường trong bảng; nếu không thì sẽ không thực hiện được thao tác INSERT. Sử dụng câu lệnh INSERT INTO bổ sung với mệnh đề VALUES cho từng bản ghi bổ sung bạn muốn tạo.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×