Câu lệnh CREATE VIEW

Tạo dạng xem mới.

Lưu ý:  Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng CREATE VIEW hoặc bất kỳ câu lệnh DDL nào, với các cơ sở dữ liệu không thuộc bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

Cú pháp

CREATE VIEW view [(field1[, field2[, ...]])] AS selectstatement

Câu lệnh CREATE VIEW có các phần sau:

Phần

Mô tả

dạng xem

Tên của dạng xem sẽ được tạo.

field1, field2

Tên của trường hoặc các trường cho các trường tương ứng được chỉ định trong selectstatement.

selectstatement

Một câu lệnh SQL SELECT.


Chú thích

Câu lệnh SELECT xác định dạng xem không được là câu lệnh SELECT...INTO.

Câu lệnh SELECT xác định dạng xem không được chứa bất kỳ tham số nào.

Tên của dạng xem không được giống với tên của bảng hiện có.

Nếu truy vấn được xác định bởi câu lệnh SELECT thuộc dạng có thể cập nhật thì dạng xem cũng thuộc dạng có thể cập nhật. Nếu không, dạng xem sẽ là chỉ đọc.

Nếu bất kỳ hai trường nào trong truy vấn được xác định bởi câu lệnh SELECT có cùng tên thì định nghĩa dạng xem phải bao gồm một danh sách trường xác định các tên duy nhất cho mỗi trường trong truy vấn.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×