Cách đếm giá trị trong một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

So sánh đếm và tính tổng Việc đếm là một phần không thể thiếu trong việc phân tích dữ liệu, dù bạn đang kiểm lại số nhân viên của một phòng trong tổ chức của mình hay số đơn vị đã bán được theo quý. Excel cung cấp nhiều kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để đếm ô, hàng hoặc cột dữ liệu.

Nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, bài viết này cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về các phương pháp, thông tin hỗ trợ để giúp bạn nhanh chóng quyết định sử dụng kỹ thuật nào và các liên kết đến bài viết chuyên sâu.

Đếm không nên nhầm với tính tổng. Để biết thêm thông tin về tính tổng các giá trị trong ô, cột hoặc hàng, hãy xem tính tổng các giá trị trong ô, cột, hoặc hàng.

Trong bài viết này

Đếm đơn giản

Đếm số ô trong một cột hay một hàng bằng cách sử dụng lệnh dựng sẵn

Đếm số ô trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Đếm số ô trong một cột bằng cách dùng đại cương

Đếm số ô trong một cột hay một hàng bằng cách dùng PivotTable

Đếm số ô trong một danh sách hoặc cột trong bảng Excel bằng cách dùng hàm

Đếm dựa trên một hoặc nhiều điều kiện

Đếm số ô trong một phạm vi dựa trên một điều kiện đơn

Đếm số ô trong một cột dựa trên một hoặc nhiều điều kiện

Đếm số ô trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng cách dùng hàm đơn lẻ hoặc kết hợp các hàm

Đếm khi dữ liệu của bạn chứa các giá trị trống

Đếm số ô không trống trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Đếm số ô không trống trong một danh sách bằng cách dùng hàm

Đếm số ô trống trong một phạm vi liền kề nhau bằng cách dùng hàm

Đếm số ô trống trong một phạm vi không liền kề bằng cách dùng kết hợp các hàm

Tính duy nhất các lần xuất hiện của giá trị

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi bằng cách dùng báo cáo PivotTable

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi dựa trên một điều kiện đơn bằng cách dùng hàm COUNTIF

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng cách dùng kết hợp các hàm trong công thức mảng

Đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một cột danh sách bằng cách sử dụng bộ lọc nâng cao

Đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một phạm vi đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện bằng cách sử dụng công thức phức hợp

Trường hợp đặc biệt (đếm tất cả các ô, đếm số từ)

Đếm tổng số ô trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Đếm từ trong một phạm vi bằng cách dùng công thức phức hợp

Hiển thị các phép tính và các số trên thanh trạng thái

Đếm đơn giản

Bạn có thể đếm số giá trị trong một phạm vi hoặc bảng bằng cách sử dụng công thức đơn giản, bấm vào một nút hoặc bằng cách sử dụng hàm trang tính.

Excel cũng có thể hiển thị số đếm số lượng ô đã chọn trên Excel thanh trạng thái. Xem phần Displaying phép tính và số trên thanh trạng thái để biết thêm thông tin. Bạn có thể tham chiếu đến giá trị Hiển thị trên thanh trạng thái khi bạn muốn nhanh dữ liệu của bạn và không có thời gian để nhập công thức.

Đếm số ô trong một cột hoặc hàng bằng cách sử dụng lệnh tích hợp sẵn

Sử dụng tính năng Đếm Số của lệnh Tự Tính tổng bằng cách chọn một phạm vi ô có chứa ít nhất một giá trị số, sau đó, trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tự Tính tổng. Rồi bấm vào Đếm Số. Excel trả về số giá trị số trong phạm vi ở một ô liền kề với phạm vi mà bạn đã chọn. Thông thường, kết quả này được hiển thị trong một ô ở bên phải cho phạm vi ngang hoặc trong một ô bên dưới cho phạm vi dọc.

Sử dụng lệnh Tự động Tính tổng Đếm Số

Đầu trang

Đếm số ô trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Sử dụng hàm COUNT trong công thức để đếm số giá trị số trong một phạm vi. Trong ví dụ sau, phạm vi A2: A5 chứa ba số (5, 32 và 10) và một giá trị chữ ("xin chào"). Bạn sử dụng hàm COUNT trong công thức như sau: =COUNT (A2: A5). Kết quả bằng 3, số giá trị số được tìm thấy trong phạm vi.

1

2

3

4

5

6

A

Giá trị mẫu

5

32

xin chào

10

=COUNT(A2:A5)

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Đếm số ô có chứa các số không nằm trong nhiều hàng hoặc cột" trong bài viết về hàm COUNT.

Đầu trang

Đếm số ô trong một cột bằng cách dùng đại cương

Sử dụng lệnh Tổng phụ (tab Dữ liệu, nhóm Viền ngoài) cho nhóm và tính tổng cột dữ liệu.

Nếu dữ liệu của bạn nằm trong một danh sách và bạn có thể nhóm dữ liệu theo các giá trị cột một cách lô-gic thì bạn có thể tạo viền ngoài cho nhóm và tính tổng dữ liệu.

Lệnh Tổng phụ nhóm dữ liệu thành đại cương

Như hình này minh họa, tổng doanh thu được nhóm theo khu vực và dễ dàng nhận thấy có bốn giá trị hàng quý cho mỗi khu vực phía Đông và Tây. Ngoài ra, các giá trị được tính tổng cho mỗi khu vực và tổng cuối cũng được tính.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu trang

Đếm số ô trong một cột hoặc hàng bằng cách sử dụng PivotTable

Tạo một Báo cáo PivotTable để tính tổng dữ liệu của bạn và giúp bạn thực hiện phân tích bằng cách cho phép bạn chọn thể loại bạn mà muốn xem trong dữ liệu của mình.

Bạn có thể nhanh chóng tạo PivotTable bằng cách chọn một ô trong phạm vi dữ liệu hoặc bảng Excel, rồi trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm PivotTable.

Để thể hiện khả năng của PivotTable, hãy lưu ý rằng trong ví dụ sau, dữ liệu bán hàng có chứa nhiều hàng (thực tế có 40 hàng dữ liệu nhưng đồ họa chỉ hiển thị một phần của những hàng đó). Dữ liệu không được tính tổng và không có tổng phụ hoặc tổng cuối.

Dữ liệu được dùng trong báo cáo PivotTable

Báo cáo PivotTable dựa trên cùng một dữ liệu hiển thị tổng phụ, tổng cuối và cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn một cách nhanh chóng.

Dữ liệu được tóm tắt và tính tổng trong báo cáo PivotTable

Việc tạo và làm việc với PivotTable có thể yêu cầu một số bước chuẩn bị dữ liệu ban đầu và làm quen với một số khái niệm.

Để biết thông tin chi tiết giúp bạn bắt đầu, hãy xem bài viết sau:

Đầu trang

Đếm số ô trong một danh sách hoặc cột trong bảng Excel bằng cách dùng hàm

Bạn có thể sử dụng hàm SUBTOTAL trong công thức để đếm số giá trị trong bảng Excel hoặc phạm vi ô.

Bạn có thể sử dụng hàm SUBTOTAL để kiểm soát có đưa các hàng ẩn vào kết quả hay không. Hàm luôn bỏ qua các hàng đã lọc.

Ví dụ: sử dụng hàm trên bảy giá trị trong bảng sau (các ô từ A2 đến A8) sẽ trả về số lượng là 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Đơn vị đã bán

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Trong công thức, phần "2" chỉ định rằng hàm nên sử dụng hàm SUM để trả về số lượng giá trị trong phạm vi A2: A8, cũng như nên đưa vào bất kỳ hàng ẩn nào. Số lượng (kết quả trong ô A9) bằng 7.

Nếu bạn ẩn các hàng 4, 5 và 6 và không muốn tính các hàng đó, bạn sẽ sử dụng hàm SUBTOTAL khác đi một chút. Thay vì chỉ định "2" trong công thức, bạn chỉ định "102", sẽ yêu cầu Excel bỏ qua các hàng ẩn. Trang tính của bạn có thể trông giống như sau (với hàng 4, 5 và 6 ẩn):

1

2

3

7

8

9

A

Đơn vị đã bán

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

Trong trường hợp này, hàm sẽ trả về 4, số ô trong cột không bị ẩn và có chứa giá trị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết hàm tổng PHỤtổng dữ liệu trong bảng Excel.


Đầu trang

Đếm dựa trên một hoặc nhiều điều kiện

Bạn có thể đếm số ô trong phạm vi đáp ứng điều kiện (còn được gọi là tiêu chí) mà bạn chỉ định bằng cách sử dụng một số hàm trang tính.

Đếm số ô trong một phạm vi dựa trên một điều kiện đơn

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số ô đáp ứng một điều kiện (còn được gọi là một tiêu chí). Trong ví dụ sau: hàm tìm thấy số lượng giá trị trong phạm vi A2: A8 lớn hơn 20, ra kết quả bằng 3. Lưu ý rằng điều kiện "> 20" phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Đơn vị đã bán

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm COUNTIF.

Đầu trang

Đếm số ô trong một cột dựa trên một hoặc nhiều điều kiện

Để khớp với các điều kiện mà bạn chỉ định, hãy sử dụng hàm cơ sở dữ liệu DCOUNT.

Sử dụng hàm DCOUNT khi bạn có một danh sách cột và bạn thấy dễ dàng xác định điều kiện của mình trong một phạm vi ô riêng thay vì sử dụng một hàm được lồng.

Trong ví dụ sau đây, giả sử bạn muốn tìm số tháng, bao gồm hoặc sau tháng 3 năm 2008 đã bán được nhiều hơn 400 đơn vị. Xem bảng này, bạn có thể thấy hai tháng thỏa mãn yêu cầu này: Tháng Tư (442) và tháng Sáu (405).

Lưu ý: Quy trình sau có thể không trực quan nhưng lại hiệu quả. Điều quan trọng là bạn làm đúng theo hướng dẫn và sắp xếp dữ liệu trong trang tính của mình như dữ liệu được hiển thị ở đây. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng và dán vào trang tính ở ô A1. Kết quả sẽ xuất hiện trong ô B13.

Bạn thêm một phạm vi ô bổ sung được sắp xếp theo cách tương tự như dữ liệu bán hàng trong các ô từ A1 đến B7. Phạm vi ô bổ sung bao gồm các ô từ A10 đến B11 và chứa cùng một nhãn cột ("Doanh số tính bằng đơn vị" và "Tháng kết thúc") và điều kiện ở hàng ngay bên dưới mỗi nhãn cột (ô A11 và B11).

Sau đó, bạn nhập công thức vào ô trống bất kỳ (vị trí sẽ không tạo ra sự khác nhau, nhưng trong ví dụ này, công thức được nhập vào ô B13). Công thức trong ví dụ này sử dụng hàm DCOUNT, như sau: =DCOUNT (A1:B7,, A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Doanh số tính bằng đơn vị

Tháng kết thúc

339

31/01/2008

270

29/02/2008

314

31/03/2008

442

30/04/2008

336

31/05/2008

405

30/06/2008

Doanh số tính bằng đơn vị

Tháng kết thúc

= "> 400"

= "> = 3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Hàm DCOUNT kiểm tra dữ liệu trong phạm vi từ A2 tới A7, áp dụng các điều kiện tìm thấy trong A11 và B11 và trả về 2, số hàng thỏa mãn cả hai điều kiện (các hàng 5 và 7).

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm DCOUNT.

Đầu trang

Đếm số ô trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng cách dùng hàm đơn lẻ hoặc kết hợp các hàm

Sử dụng hàm COUNTIFS hoặc kết hợp các hàm COUNT và hàm IF.

Sử dụng hàm COUNTIF trên một phạm vi ô

Hình này cho thấy hàm COUNTIFS đang được sử dụng để tìm những xe tạo ra hơn 250 mã lực so với mức trung bình hơn 25 dặm mỗi gallon trên đường cao tốc. Hàm trả về 2, số hàng đáp ứng cả hai điều kiện (hàng 3 và 4).

Lưu ý: Trong hàm COUNTIFS, bất kỳ điều kiện nào cũng phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("") — ví dụ: "<250", ">25", hoặc thậm chí "240".

Bạn có thể đếm số lần một giá trị duy nhất xuất hiện trong một phạm vi bằng cách sử dụng hàm COUNTIF. Ví dụ: để xem số lần giá trị 70 xuất hiện trong phạm vi từ A2 đến A40, bạn sử dụng công thức =COUNTIF(A2:A40, 70).

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết đếm tần suất xuất hiện của một giá trịhàm COUNTIFS.


Đầu trang

Đếm khi dữ liệu của bạn chứa các giá trị trống

Bạn có thể đếm các ô chứa dữ liệu hoặc là ô trống bằng cách sử dụng hàm trang tính.

Đếm số ô không trống trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Sử dụng hàm COUNTA để chỉ đếm các ô trong phạm vi có chứa giá trị.

Khi bạn đếm các ô, đôi khi bạn muốn bỏ qua ô trống bất kỳ vì chỉ ô có giá trị mới có ý nghĩa với bạn. Ví dụ: bạn muốn đếm tất cả các nhân viên bán hàng đã thực hiện ít nhất một giao dịch bán hàng tại một khu vực.

Trong ví dụ sau, sử dụng hàm cho các giá trị trong cột bán hàng tại khu vực phía Tây sẽ trả về số lượng là 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Nhân viên bán hàng

Doanh số bán hàng tại khu vực phía Tây

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=COUNTA(B2:B7)

Vì các ô B3, B4 và B6 là ô trống nên hàm COUNTA sẽ bỏ qua chúng. Chỉ những ô có chứa các giá trị 24000, 31000 và 8000 mới được đếm. Số lượng (kết quả trong ô B8) bằng 3.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết đếm số ô không trốnghàm COUNTA.

Đầu trang

Đếm số ô không trống trong một danh sách bằng cách dùng hàm

Sử dụng hàm DCOUNTA để đếm số ô không trống trong một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn chỉ định.

Ví dụ sau sử dụng hàm DCOUNTA để đếm số lượng bản ghi trong cơ sở dữ liệu nằm trong phạm vi A4:B9 đáp ứng các điều kiện được chỉ định trong phạm vi tiêu chí A1: B2. Những điều kiện đó là giá trị ID Sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 4000 và giá trị Xếp loại phải lớn hơn hoặc bằng 50. Chỉ một bản ghi, trong hàng 7, thỏa mãn cả hai điều kiện.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID Sản phẩm

Xếp loại

=">=4000"

=">=50"

ID Sản phẩm

Xếp loại

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Xếp loại",A1:B2)

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm DCOUNTA.

Đầu trang

Đếm số ô trống trong một phạm vi liền kề nhau bằng cách dùng hàm

Sử dụng hàm COUNTBLANK để trả về số lượng ô trống trong phạm vi liền kề (ô liền kề nếu chúng được liên kết theo trình tự không gián đoạn). Nếu một ô chứa công thức trả về văn bản trống ("") thì ô đó cũng được đếm.

Lưu ý: Khi bạn đếm số ô, có thể sẽ có lúc bạn muốn bao gồm các ô trống, vì chúng có ý nghĩa với bạn. Ví dụ: bạn muốn đếm toàn bộ nhân viên tại một khu vực, dù họ có bán hàng hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết hàm COUNTBLANK.

Đầu trang

Đếm số ô trống trong một phạm vi không liền kề bằng cách dùng kết hợp các hàm

Sử dụng kết hợp hàm SUM và hàm IF. Thông thường, bạn thực hiện điều này bằng cách sử dụng hàm IF trong một công thức mảng để xác định xem mỗi ô được tham chiếu có chứa giá trị không, rồi tính tổng số các giá trị FALSE mà công thức trả về.

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức XL: Thời điểm nên Sử dụng SUM(IF()) thay vì CountBlank() để biết thông tin bổ sung.

Đầu trang

Đếm số lần xuất hiện giá trị duy nhất

Bạn có thể đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi bằng cách sử dụng báo cáo PivotTable, hàm COUNTIF, kết hợp các hàm hoặc bằng cách sử dụng hộp thoại Bộ lọc Nâng cao.

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi bằng cách sử dụng báo cáo PivotTable

Bạn có thể sử dụng Báo cáo PivotTable để hiển thị tổng số và đếm số lần xuất hiện của các giá trị duy nhất.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Số mức độ thường xuyên của nhiều giá trị bằng cách dùng báo cáo PivotTable" trong bài viết đếm tần suất xuất hiện của một giá trị.

Đầu trang

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi dựa trên một điều kiện bằng cách sử dụng hàm COUNTIF

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần một giá trị xuất hiện trong một phạm vi.

Trong ví dụ sau, hàm COUNTIF trả về 2, số lần giá trị 250 được tìm thấy trong phạm vi A2: A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Đơn vị đã bán

245

250

250

N/A

=COUNTIF(A2:A7,250)

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Đếm tần xuất hiện của một giá trị duy nhất trong một phạm vi" trong bài viết đếm tần suất xuất hiện của một giá trị.

Đầu trang

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng cách dùng kết hợp các hàm trong công thức mảng

Sử dụng hàm SUM cùng với hàm IF. Thông thường, bạn thực hiện điều này bằng cách sử dụng hàm IF trong công thức mảng để xác định xem tiêu chí bao gồm nhiều điều kiện có được đáp ứng không, rồi tính tổng số các giá trị TRUE mà công thức trả về.

Trong ví dụ sau, hàm IF được sử dụng để kiểm tra mỗi ô trong phạm vi A2: A10 và xác định liệu ô đó có chứa Andrews hoặc Chai không. Số lần trả về giá trị TRUE được tính tổng bằng cách sử dụng hàm SUM, cho kết quả bằng 7. Bạn có thể sao chép và dán ví dụ này vào một trang tính ở ô A1. Sau khi bạn dán ví dụ, bạn sẽ thấy ô A11 đó có lỗi #VALUE!. Để công thức cho ra kết quả, bạn phải chuyển đổi thành công thức mảng bằng cách nhấn F2, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Khi đó, số 7 sẽ xuất hiện trong ô A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Nhân viên bán hàng

Hóa đơn

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Công thức

Mô tả (kết quả)

=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Số lượng hóa đơn cho Andrews hoặc Chai (7)

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "đếm tần nhiều văn bản hoặc giá trị số bằng cách dùng chức năng" trong bài viết đếm tần suất xuất hiện của một giá trị.

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết các mẹo bổ sung:

Đầu trang

Đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột danh sách bằng cách sử dụng Bộ lọc Nâng cao

Sử dụng hộp thoại Bộ lọc Nâng cao để tìm các giá trị duy nhất trong một cột dữ liệu. Bạn có thể lọc các giá trị tại chỗ hoặc bạn có thể xuất và dán chúng vào một vị trí mới. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm ROWS để đếm số lượng các mục trong phạm vi mới.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn lọc dữ liệu tại chỗ, các giá trị sẽ không bị xóa khỏi trang tính của bạn — một hoặc nhiều hàng có thể bị ẩn. Bấm Xóa trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu để hiển thị lại các giá trị đó.

 • Nếu bạn chỉ muốn xem qua số lượng giá trị duy nhất, hãy chọn dữ liệu sau khi bạn đã sử dụng Bộ lọc Nâng cao (hoặc dữ liệu được lọc hoặc dữ liệu được sao chép) rồi xem thanh trạng thái. Giá trị Số lượng trên thanh trạng thái phải bằng số lượng giá trị duy nhất.

Bạn có thể tìm thấy giá trị duy nhất bằng cách sử dụng lệnh Nâng cao (tab Dữ liệu, nhóm Sắp xếp & Lọc).

Hình dưới đây cho thấy cách bạn sử dụng Bộ lọc Nâng cao để sao chép chỉ những bản ghi duy nhất tới vị trí mới trên trang tính.

Áp dụng Bộ lọc Nâng cao để tạo danh sách giá trị duy nhất từ một danh sách khác

Trong hình dưới đây, cột C có chứa năm giá trị duy nhất được sao chép từ phạm vi trong cột A.

Giá trị gốc trong cột A và các giá trị duy nhất từ cột A được tạo trong cột C

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Đếm số lượng các giá trị duy nhất bằng cách sử dụng một bộ lọc" trong bài viết đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp.

Đầu trang

Đếm số lượng giá trị duy nhất trong một phạm vi đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện bằng cách sử dụng công thức kết hợp

Sử dụng các tổ hợp khác nhau của các hàm IF, SUM, FREQUENCY, MATCHLEN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "đếm số lượng các giá trị duy nhất bằng cách dùng hàm" trong bài viết đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp.

Ngoài ra, hãy xem bài viết cách xác định số lượng các mục duy nhất trong một danh sách.

Đầu trang

Các trường hợp đặc biệt (đếm tất cả các ô, đếm số từ)

Bạn có thể đếm số ô hoặc số từ trong một phạm vi bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau của các hàm trang tính.

Đếm tổng số ô trong một phạm vi bằng cách dùng hàm

Giả sử bạn muốn xác định kích cỡ trang tính lớn để quyết định nên sử dụng tính toán thủ công hay tự động trong sổ làm việc của bạn. Để đếm tất cả các ô trong một phạm vi, hãy sử dụng công thức nhân các giá trị trả về từ các hàm ROWSCOLUMNS.

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Khu vực

Tháng

Doanh số

Phía Đông

Th1

$18.000

Phía Đông

Th2

$23.000

Phía Đông

Th3

$19.000

Công thức

Mô tả (kết quả)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Tổng số ô trong phạm vi (9)

Đầu trang

Đếm số từ trong một phạm vi bằng cách sử dụng công thức kết hợp

Sử dụng kết hợp các hàm SUM, IF, LENSUBSTITUTE trong công thức mảng. Ví dụ sau cho thấy kết quả của việc sử dụng một công thức kết hợp để tìm số từ trong một phạm vi 7 ô (trong đó có 3 ô trống). Một số ô chứa khoảng trắng ở đầu hoặc cuối — các hàm TRIMSUBSTITUTE loại bỏ những khoảng trắng thừa này trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động đếm nào.

Trong bảng sau, hãy sao chép văn bản từ A2 đến A11. Trước khi bạn dán văn bản vào ô A1 trên trang tính của mình, hãy thay đổi độ rộng của cột A sao cho độ rộng có giá trị khoảng 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Chuỗi văn bản

Sáu từ và bốn khoảng trắng ở cuối    

   Sáu từ và ba khoảng trắng ở đầu

Tám từ, một vài dấu phẩy và hai khoảng trắng ở cuối  

Một số ký tự được bỏ qua, chẳng hạn như dấu phẩy hoặc dấu chấm.

Công thức

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Sau khi bạn dán văn bản vào trang tính ở vị trí ô A1, hãy chọn ô A11, nhấn F2 rồi nhấn SHIFT+CTRL+ENTER để nhập công thức dưới dạng công thức mảng. Kết quả chính xác, 29, sẽ xuất hiện trong ô A11.

Đầu trang

Hiển thị các phép tính và số lượng trên thanh trạng thái

Khi đã chọn một hoặc nhiều ô, thông tin về dữ liệu trong các ô đó sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái của Excel. Ví dụ: nếu bốn ô trên trang tính của bạn được chọn và chứa các giá trị 2, 3, một chuỗi văn bản (chẳng hạn như "đám mây") và 4 thì tất cả các giá trị sau có thể được hiển thị đồng thời trên thanh trạng thái: Trung bình, Số lượng, Số Đếm, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Tổng. Bấm chuột phải vào thanh trạng thái để hiển thị hoặc ẩn bất kỳ hay tất cả các giá trị này. Các giá trị này được hiển thị trong hình minh họa sau.

Thanh trạng thái hiển thị các phép tính và số lượng ô đã chọn

Lưu ý: Trong các phiên bản Excel cũ hơn, các giá trị giống như thế này có thể được hiển thị trên thanh trạng thái, nhưng chỉ một giá trị tại mỗi thời điểm.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×