Các vần đề về tương thích định dạng có điều kiện

Bộ Kiểm tra Tương thích đã phát hiện một hay nhiều vấn đề tương thích liên quan đến định dạng có điều kiện.

Quan trọng: Trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc theo định dạng tệp phiên bản trước đó, bạn nên giải quyết các vấn đề có thể làm giảm đáng kể chức năng để bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu vĩnh viễn hoặc chức năng hoạt động không đúng.

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực có thể phải được giải quyết hoặc có thể không được giải quyết trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc—dữ liệu hoặc chức năng không bị mất nhưng sổ làm việc có thể không giống hoặc làm việc chính xác như khi bạn mở trong một phiên bản Microsoft Excel trước.

Trong bài viết này

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Một số ô có thêm nhiều định dạng có điều kiện hơn được hỗ trợ bởi định dạng tệp được chọn. Chỉ ba điều kiện đầu tiên sẽ được hiển thị trong các phiên bản của Excel.

Điều này nghĩa là gì    Trong Excel 2016 và 2013, định dạng có điều kiện có thể chứa đến sáu mươi bốn điều kiện nhưng trong Excel 97-2003, bạn sẽ chỉ thấy ba điều kiện đầu tiên.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô được áp dụng định dạng có điều kiện sử dụng nhiều hơn 3 điều kiện và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để sử dụng không quá 3 điều kiện.

Một số ô có khoảng định dạng điều kiện chồng lấp. Một số phiên bản Excel trước sẽ không đánh giá tất cả các quy luật định dạng điều kiện trên các ô chồng lấp. Các ô chồng lấp sẽ hiển thị định dạng có điều kiện khác nhau.

Điều này nghĩa là gì    Khoảng định dạng có điều kiện chồng lấp không được hỗ trợ trong Excel 97-2003 và định dạng có điều kiện không được hiển thị như mong đợi.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô có khoảng định dạng có điều kiện chồng lấp và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh chồng lấp.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc bao gồm kiểu định dạng có điều kiện không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước như thanh dữ liệu, thang màu hay tập biểu tượng.

Điều này nghĩa là gì    Trong Exel 97-2003, bạn sẽ không thấy các kiểu định dạng có điều kiện như thanh dữ liệu, thang màu, tập biểu tượng, các giá trị được xếp hạng đầu hoặc cuối, trên hoặc dưới giá trị trung bình, giá trị duy nhất hoặc trùng lặp và so sánh cột bảng để quyết định cột nào sẽ được định dạng.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì    Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô có kiểu định dạng có điều kiện mới trong Excel 2016, rồi thực hiện các thay đổi cần thiết để chỉ sử dụng kiểu định dạng được hỗ trợ trong phiên bản Excel cũ hơn.

Một số ô bao gồm định dạng có điều kiện với tùy chọn Dừng lại nếu Đúng đã được xóa. Các phiên bản Excel trước không nhận diện được tùy chọn này và sẽ dừng sau điều kiện đúng đầu tiên.

Điều này nghĩa là gì    Trong Excel 97-2003, định dạng có điều kiện không dừng lại khi điều kiện đã được đáp ứng không phải là tùy chọn. Định dạng có điều kiện không còn được áp dụng sau khi điều kiện đầu tiên là đúng.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện với tùy chọn Dừng nếu Đúng đã xóa và sau đó bấm Sửa để giải quyết vấn đề tương thích.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này bao gồm một kiểu định dạng có điều kiện trên một phạm vi không liền kề (chẳng hạn như trên cùng/dưới cùng N, trên cùng/dưới cùng N%, trên/dưới trung bình hoặc trên/dưới độ lệch chuẩn). Tính năng này không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì    Trong Excel 97-2003, bạn sẽ không nhìn thấy định dạng có điều kiện trong các ô không liền kề.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa kiểu định dạng có điều kiện trong phạm vi không liền kề và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để sử dụng quy tắc định dạng có điều kiện sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước.

Một số PivotTable trong sổ làm việc bao gồm định dạng có điều kiện không hoạt động đúng trong các phiên bản Excel trước. Quy tắc định dạng có điều kiện sẽ không hiển thị cùng kết quả khi bạn sử dụng các PivotTable này trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì    Kết quả định dạng có điều kiện mà bạn thấy trong báo cáo PivotTable trong Excel 97-2003 sẽ không giống như báo cáo PivotTable trong Excel 2016 và 2013.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định trường báo cáo PivotTable chứa các quy tắc định dạng có điều kiện và sau đó áp dụng các quy tắc định dạng có điều kiện sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc bao gồm định dạng có điều kiện tham chiếu các trang tính khác. Các định dạng có điều kiện này sẽ không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì    Trong Excel 2016, Excel 2013 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện tham chiếu đến giá trị trên các trang tính khác không được hiển thị.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện tham chiếu đến giá trị trên các bảng tính khác, rồi áp dụng định dạng có điều kiện không tham chiếu đến giá trị trên các bảng tính khác.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này bao gồm định dạng có điều kiện sử dụng định dạng 'Văn bản bao gồm' với tham chiếu ô hoặc công thức. Các định dạng có điều kiện này sẽ không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện sử dụng công thức cho văn bản bao gồm các quy tắc không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2013, nếu các quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện sử dụng công thức cho văn bản chứa quy tắc và sau đó áp dụng định dạng có điều kiện được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa một quy tắc sẽ không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước bởi vì có lỗi công thức trong phạm vi của nó.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện sử dụng quy tắc theo phạm vi không thể hiển thị đúng trên bảng tính khi quy tắc theo phạm vi chứa lỗi công thức.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa các quy tắc theo phạm vi có chứa lỗi công thức và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để quy tắc theo phạm vi không chứa lỗi công thức.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa một sắp xếp tập biểu tượng định dạng có điều kiện không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện hiển thị sắp xếp tập biểu tượng cụ thể không được hỗ trợ và sắp xếp tập biểu tượng không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện hiển thị sắp xếp tập biểu tượng cụ thể, rồi bảo đảm rằng định dạng có điều kiện không hiển thị sắp xếp tập biểu tượng đó.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa quy tắc thanh dữ liệu sử dụng một thiết đặt "Giá trị âm". Các thanh dữ liệu này sẽ không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện chứa quy tắc thanh dữ liệu sử dụng giá trị âm không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện có bao gồm thanh dữ liệu giá trị âm bởi vì định dạng giá trị âm được đặt thành Tự động trong hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới (tab Trang đầu, nhóm Kiểu, Định dạng có Điều kiện, Quy tắc Mới) hoặc Thiết đặt Trục được đặt thành Tự động hoặc Điểm giữa của Ô trong hộp thoại Giá trị Âm và Thiết đặt Trục (tab Trang đầu, nhóm Kiểu, nút Định dạng có Điều kiện, Quy tắc Mới, kiểu định dạng Thanh dữ liệu, Giá trị Âm và Trục) rồi sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc bao gồm định dạng có điều kiện tham chiếu đến hơn 8192 vùng ô rời rạc. Một số định dạng có điều kiện sẽ không được lưu.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện tham chiếu đến hơn 8192 vùng ô rời rạc không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì     Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa định dạng có điều kiện tham chiếu tới hơn 8192 vùng ô rời rạc và sau đó thay đổi số vùng ô rời rạc mà định dạng có điều kiện tham chiếu đến.

Đầu Trang

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa quy tắc thanh dữ liệu sử dụng thiết đặt tô, đường viền hoặc "hướng thanh". Các thanh dữ liệu này sẽ không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì     Trong Excel 2007 và Excel 97-2003, định dạng có điều kiện chứa quy tắc thanh dữ liệu sử dụng tô màu đặc hoặc đường viền hoặc thiết đặt hướng thanh trái qua phải và phải qua trái đối với thanh dữ liệu không được hiển thị trên bảng tính.

Tuy nhiên, tất cả quy tắc định dạng có điều kiện vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2016 hoặc 2013, nếu quy tắc không được sửa trong Excel 2007 hoặc Excel 97-2003.

Cần làm gì    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô chứa quy tắc thanh dữ liệu định dạng có điều kiện sử dụng tô màu đặc hoặc đường viền hoặc thiết đặt thanh dữ liệu trái qua phải và phải qua trái và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×